maandag 8 december 2014

Totale toewijding aan Maria een feest voor Uw ziel:

 Totale toewijding aan Maria een feest voor Uw ziel:
Door Maria naar Jezus

 Om de redenen die hun wortels vinden in Maria’s rol in de Heilsgeschiedenis tot in onze tijd, ligt het voor de hand dat alle mensen zich in Maria’s dienst zouden stellen om het Rijk van Christus vaste vorm te helpen geven, en door Maria aan God te worden gegeven. U kunt dit slechts doen door Uzelf en Uw leven aan Maria toe te wijden.
Totale toewijding aan Maria betekent, Uzelf aan Haar geven opdat Zij U naar de Eeuwige Zaligheid zou kunnen leiden en Zij door de offers uit Uw eigen leven genaden over de zielen zou kunnen brengen. Zij kan dit omdat Zij van God de totale macht heeft ontvangen om offers en beproevingen die aan Haar toegewijd worden, te veranderen in bronnen van Heil en bevrijding voor de mensheid.
De Allerheiligste Maagd Maria heeft van God de onbegrensde macht ontvangen over de uitvoering van Zijn Plan van Heil voor de zielen. Omdat God de mens een vrije wil heeft gegeven, moet ieder mens uit vrije wil zijn bijdrage leveren tot het verzamelen van de verdiensten waaruit de genaden van bekeringen, bevrijding van de wereld uit de greep van het kwaad en persoonlijke Vrede van hart worden gemaakt. God maakt deze Genaden, op basis van de oneindige en eeuwigdurende verdiensten van het Kruisoffer van Jezus Christus, aangevuld door de oneindige verdiensten van Maria, door de Heilige Misoffers over de hele wereld, en door de verdiensten van alle heiligen en van alle zielen van goede wil.


 U zegt  aan Maria dat U verlangt om Haar bezit en eigendom te zijn.
Het is zeer gunstig, elke ochtend en elke avond ook te zeggen:“Maria, ik geef U mijzelf, al mijn handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, bestrevingen en verlangens, al mijn vreugden en al mijn lasten, uit Liefde voor U”.
U betrekt Maria bij elk detail van Uw dagelijks leven.    
* Zeg bij elke beproeving, last, lijden, vermoeidheid of verdriet: “Maria, ik draag dit uit Liefde voor U”.
* Bij alles wat U vreugde schenkt (zelfs eenvoudig de aangename geur van een bloem), zegt U: “Maria, ik geef U deze vreugde, uit Liefde voor U”.
* Gaat U op weg, zeg dan: “Maria, wil deze weg samen met mij gaan, en mijn stappen geleiden”.
* Spreek inwendig tot Maria, want Zij verlangt ernaar om werkelijk deel uit te maken van uw dagelijks leven. Maria verlangt dat u vurig naar Haar zou verlangen, elk ogenblik van elke dag. Het is het oprecht verlangen naar Maria dat uw hart opent voor het ontvangen van Genaden. Hoe meer u inwendig tot Haar spreekt, des te groter zal de rol worden die Zij in uw leven zal spelen. Zodra Haar rol alles overheerst, zal Zij van u een nieuw mens maken.
 moet zeer actief, bewust en vrijwillig elke beproeving aanvaarden, zonder enig protest, in diepe Liefde, en moet u jegens Maria een plechtige offerande maken van de last die deze beproeving u doet ervaren. U zegt daartoe “Maria, ik geef u dit lijden en mijn gevoelens die ermee gepaard gaan, uit Liefde voor U”. Dit is heel belangrijk, omdat precies uw beproevingen en lasten de bouwstenen worden voor de vestiging van het Rijk Gods, mits u ze zonder protest aanvaardt en aan Maria toewijdt.
Het is belangrijk dat u Maria dagelijks bij herhaling smeekt dat Zij uw gevoelswereld, uw geest en gedachten, uw verlangens en uw zintuigen zou zuiveren. Smeek Haar om de gunst, u te waarschuwen voor elke bekoring en elke onreinheid. U kunt dit eenvoudig doen door regelmatig tot Haar te zeggen: Maria, leef in mij, houd mij rein en zuiver. Smeek Haar dat Zij uw zintuigen zou besturen, opdat u slechts zou kijken naar datgene wat Zij wil dat u ziet, slechts zou luisteren naar datgene wat Zij wil dat u hoort, enzovoort.

Zo begrijpt u dat toewijding aan Maria niet bestaat uit het louter uitspreken van een toewijdinggebed, dat bijvoorbeeld elk jaar hernieuwd wordt: totale toewijding is geen gebed, het is een wijze van leven. Velen menen dat zij aan Maria toegewijd zijn, doch leiden in werkelijkheid een leven waarin Maria hooguit een (vaak heel oppervlakkige) rol speelt tijdens de gebedstijden, en helemaal geen rol krijgt in alle overige handelingen, woorden, gevoelens en gedachten. Deze mensen misleiden zichzelf. Echte, totale toewijding aan Maria is slechts mogelijk voor zover u een diep geloofsleven leidt waarin alles, tot in de kleinste bijzonderheden, met Maria gedeeld wordt.
U hebt gemerkt dat Mariatoewijding in feite, wat de vorm betreft, heel eenvoudig is: u belooft Maria elke dag dat u bereid bent om voor Haar te werken met inzet van heel uw hebben en zijn. Oprechte toewijding aan Maria blijft echter niet bij woorden: een Maria toegewijde is pas echt toegewijd voor zover hij zijn toewijdingswoorden beleefd in elke vezel van zijn wezen. Totale toewijding aan Maria begint weliswaar met een toewijdinggebed (een akte van toewijding), maar is oneindig veel méér dan dat: u kunt uzelf pas Maria toegewijde noemen zodra u  leeft als Maria toegewijde: Echte, totale toewijding aan Maria is een levenshouding die berust op een roeping door Maria. Dit betekent meteen dat het weinig zin heeft, een toewijding te verrichten, indien u in uw hart in feite geen duidelijk verlangen merkt om waarlijk Maria toe te behoren, Haar in al uw doen en laten te dienen en voor Haar te leven.
Ware toewijding aan Maria betekent tevens, alle vruchten en Genaden van handelingen, lijden, offers en gebeden aan Maria afstaan, en niet de neiging hebben om de verdiensten ervan als de uwe te beschouwen. Echte toewijding veronderstelt dus een levenshouding van onbaatzuchtigheid. De toegewijde vraagt niet "Maria, geef mij...", hij zegt "Maria, ik geef U...". De enige smekingen die hij verricht zijn deze waarbij hij Maria vraagt om genaden voor een medemens, voor de mensheid als geheel, en voor eerherstel aan God en aan Maria Zelf. De vruchten van deze smekingen betaalt hij reeds onmiddellijk door Maria zichzelf aan te bieden als onderpand voor de genaden die hij kan verkrijgen: de toegewijde betaalt Maria met de offerande van zichzelf en zijn eigen levenslasten. Hij zal zo goed als nooit bidden voor zichzelf, tenzij (en dat is zelfs zijn heilige plicht) voor de groei van zijn eigen ziel (gebed voor versterking van de weerstand tegen bekoringen, voor de overwinning van zijn eigen zwakheden, enzovoort. Hij stelt zich zelfs geen vragen over wat Maria met dat geschenk doet, want hij vertrouwt totaal op Haar Liefde, goedheid, wijsheid en macht. De toegewijde stelt als het ware Maria zijn handen, zijn geest, zijn hart en zijn mond, en zelfs zijn hele lichaam ter beschikking, en laat Haar deze gebruiken zoals het Haar goeddunkt, zonder enig protest.

Jezus zegt zelf in het evangelie:“Niet gij hebt Mij uitverkozen, maar Ik u”. (Johannes 15:16) Hetzelfde geldt voor toewijding aan Maria: Indien u op zekere dag de drang voelt om u aan Maria toe te wijden, komt dat doordat Zij u voor die weg heeft uitgekozen. Totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan Maria is een grote uitverkiezing: het is een oproep tot een leven in dienst van Gods Heilsplan voor de zielen, dus een leven dat u onvermijdelijk vele beproevingen brengt, maar ook des te meer verdiensten, op voorwaarde dat u heel uw leven in dienst van uw toewijding stelt. Stel Maria nooit teleur. Als toegewijde leeft u voor de Hemel. Houd daar rekening mee bij alles wat u doet, denkt, zegt en nastreeft.

Enkele belangrijke vereisten zijn:

* De vaste wil om Maria als voorbeeld te volgen. Maria moet in alles zowel uw Meesteres als uw Leidster en uw Lerares zijn. Haar model moet uw ware streefdoel blijven. Alleen dan zullen Haar eigenschappen daadwerkelijk in u overvloeien, want u wordt tot datgene wat U in Uw hart vurig verlangt te zijn. Tracht u onophoudelijk voor te stellen hoe Maria uw eigen levenssituaties zou beleven en op welke wijze Zij uw problemen zou oplossen indien Zij als mens deze problemen op Haar levensweg zou vinden. Maria als voorbeeld navolgen, betekent concreet: U inspannen opdat Zij Haar eigenschappen (onvoorwaardelijke en zuivere Liefde, zuiverheid, nederigheid, zachtmoedigheid, overgave, blind geloof…) in u tot bloei zou kunnen brengen.
* Een zeer groot vermogen om blind te gehoorzamen. Maria kan met u als dienaar niets aanvangen zolang u eerder uw eigen verlangens inwilligt dan de Hare. Zij moet totaal en volmaakt op u kunnen rekenen. Als totaal toegewijde neemt u rechtstreeks deel aan de strijd tussen Licht en duisternis. Met een soldaat die aan het front de gevechtsinstructies niet zonder aarzelen uitvoert, kan geen oorlog gewonnen worden. Neemt uw verantwoordelijkheid niet licht op, want uw daden en woorden hebben een weerslag op de mensheid als geheel.
·         Een rotsvast vertrouwen en geloof in Maria. Indien uw geloof en vertrouwen in Maria niet totaal is, zult u in uzelf niet de motivatie blijven vinden om Haar in alles te dienen. Indien u niet onwankelbaar gelooft in Maria’s onoverwinnelijke macht en volmaakte Liefde, kunt u spoedig ontmoedigd raken. U moet rotsvast geloven dat Maria de wereld overwint, en dat Zij dit in de eerste plaats zal doen in uw eigen hart en ziel. Ga er niet te snel van uit dat gebeden onverhoord blijven: vele verhoringen werken in het verborgene. Vaak leidt gebed in beproeving er niet toe dat de beproeving zelf weggenomen wordt, doch eerder dat uw wijze van kijken naar die beproeving veranderd wordt. Daarin schuilt voor u een grotere verdienste. U kunt het ook als volgt zien: een beproeving is vaak als een doorn in uw hart, dat verhardt door wrevel of bitterheid vanwege de kruisen van het leven, zodat uw hart zelf de doorn zo vast omklemt dat deze nooit los kan komen. Maria zal dan vaak niet de doorn zelf wegnemen doch eerder uw hart zachter maken, zodat de doorn gemakkelijker loslaat en uitvalt. Aan de beproeving zelf is dus niet geraakt, maar uw hart heeft alle negatieve gevoelens erover losgelaten. Dat is Maria’s geliefkoosde werkwijze. Deze Genade gaat veel verder dan deze van bevrijding van die ene beproeving: een verzacht hart is in staat om vele andere beproevingen beter te overwinnen.
* Een grote vastberadenheid en volharding in het nastreven van de verwezenlijking van Gods Heilsplan. Om vruchtbaar te zijn als toegewijde is het noodzakelijk dat u als het ware “bezeten” bent van dit ene verlangen: met heel uw wezen en al uw werken en woorden bijdragen tot het Plan waaraan u meewerkt: de vestiging van Gods Rijk op aarde. Deze drijfveer mag u niet loslaten.


* De vaste wil om tot het uiterste te gaan in het werken aan uzelf. Uw vruchtbaarheid en slagkracht als dienaar en strijder van Maria wordt in de eerste plaats bepaald door de kracht van uw ziel. Op u rust de heilige plicht om zonder ophouden te groeien in alle deugden. Uw inzet kan niet de kracht ontwikkelen die nodig is om bekeringen te bekomen voor Gods Rijk zolang u niet met uzelf in het reine bent en u onvoldoende standvastig bent als apostel van Maria.
* Maria openbaart zich in deze laatste tijden via het Maria Domina Animarum Apostolaat als de “Meesteres van alle zielen”, die Gods Plan van Heil voor de zielen wil voltooien, en daartoe drie dingen van u verlangt:
1)vurige Liefde tot God, tot Haar, en tot uw medemensen.
2)aanvaarding en toewijding van alle kruisen op uw levensweg.
3)volkomen gehoorzaamheid en onderwerping aan Haar.
Hoe meer zielen zich totaal aan Maria toewijden, deze toewijding echt beleven, en aan deze drie verlangens beantwoorden, des te spoediger en grondiger zal Maria de volheid van Haar macht ontplooien voor de definitieve vernietiging van alle kwaad en de vestiging van Gods Rijk op aarde.
De Heilige Maagd Maria heeft de macht gekregen om het Verlossingswerk van Christus in de wereld te voltooien en de satan definitief uit de wereld te verbannen, maar Zij mag dit slechts doen in de mate waarin de mensen Haar daarom smeken door vurig gebed en de offerande van hun hele leven aan Haar. Waarom? Omdat God steeds de vrije wil van de mensen respecteert. Een mens die naar God en Maria toe geen blijk geeft van zijn verlangen naar bevrijding van alle kwaad, zonde en ondeugd, kan geen tussenkomst van God of Maria in zijn leven verwachten, tenzij door een groot wonder van Goddelijke Barmhartigheid. Ook dergelijke wonderen gebeuren voornamelijk door de onbegrensde macht van Maria’s voorspraak.

BRON:
 uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie Mariatoewijding: "de tempel van maria.") http://www.maria-domina-animarum.net/

Bekijk ook: VORM EEN KETTING VAN LICHT:

 


Gebed:
Lieve Moeder Maria,
Omdat aan U als Middelares van alle Genaden alle macht over Gods heiligmakende gaven is geschonken, smeek ik U:
Om de verdiensten van Uw jawoord aan de engel toen hij U vroeg of U de Moeder van de Messias wilde zijn, wil mij de genade schenken van een leven in totale toewijding aan U in dienst van Gods Plan van Heil voor de zielen. Wees gegroet Maria middelares van alle genaden, vol van genade…

Dagelijks Toewijdinggebed aan MARIA door de H.Grignion de Monfort:
O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik U heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan U toe en geef U, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied U de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef U het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar Uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.

O MARIA, IK BEN GEHEEL DE UWE!1 opmerking:

  1. Dank u , je zou er tranen in je ogen van krijgen bij het lezen .

    BeantwoordenVerwijderen