vrijdag 19 december 2014

HET ANGELUS-GEBED

        HET ANGELUS-GEBED: (overweging,de menswording van Christus)
De boodschap van de engel aan MARIA


In het angelusgebed overwegen we de menswording van God in Maria. Een passend gebed in voorbereiding op kerstdag en in de kersttijd,eveneens een mooie overweging voor het feest van Maria-Boodschap op 25 maart.

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.
Wees gegroet, Maria vol van genade…

Toen de volheid van de tijden gekomen was en God zijn komst in de wereld bepaald had, bereidde Hij Maria voor als het meest uitverkoren schepsel waarin Hij negen maanden lang zou wonen, vanaf zijn menswording tot de geboorte in Bethlehem. In haar liet God het spoor van zijn macht en zijn liefde na.
Men begrijpt wel, dat de aartsengel Gabriël bij de begroeting van Maria zich vol achting en eerbied betoonde, want hij begreep hoe onmetelijk verheven de Maagd was en hoe innig zij met God verbonden was. De aanvangsgenade van Maria, die haar gereed maakte voor haar goddelijk moederschap, was verheven boven die van alle apostelen, martelaren, belijders en maagden tezamen, van hen die geleefd hadden en die nog zullen leven tot het einde der tijden, meer dan alle heilige mensen en alle engelen die vanaf de oorsprong van de wereld geschapen zijn. God bereidde een menselijk schepsel in overeenstemming met de waardigheid van zijn Zoon.
Wanneer wij zeggen, dat Maria een 'welhaast oneindige' waardigheid bezit, dan wil men daarmee aanduiden, dat zij het schepsel is dat de Allerheiligste Drie-eenheid het meest nabij is en een hoogst verheven, geheel eigen eer en majesteit geniet. Zij is de eerstgeboren Dochter van de Vader, de uitverkorene.
Zing daarom voor de onbevlekte Maagd: Wees gegroet Maria, Dochter van God de Vader; Wees gegroet Maria, Moeder van God de Zoon; Wees gegroet Maria, Bruid van God de Heilige Geest. God alleen is groter dan u!
Terecht bekleden we Maria met lofwaardige titels in de litanie van Loreto, zoals: Moeder van de goddelijke Genade; Allerreinste Moeder; Maagdelijke Moeder; Onbevlekte Moeder; Allerreinste Moeder; Moeder van de Schepper; Spiegel van gerechtigheid; Oorzaak van onze blijdschap; Heerlijk vat van godsvrucht; Mystieke roos; Gouden huis; Ark van het verbond; Deur van de hemel; Morgenster; Hulp van de christenen; Koningin van de profeten; Koningin van de apostelen; Koningin van alle heiligen; Koningin in de hemel opgenomen; Koningin van de heilige rozenkrans, …

Zie, de dienstmaagd des Heren;
Mij geschiede naar Uw woord.
Wees gegroet, Maria...

Maria schenkt Haar ONVOORWAARDELIJKE jawoord aan God, laten wij ook handelen naar het voorbeeld van Maria. Ons handelen t.o.v. God altijd onvoorwaardelijk laten geschieden! De uitnodiging die God aan ons richt ook vreugdevol en jubelend verwelkomen, zoals Maria het uitjubelde in Haar Magnificat:
Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder: daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd.”(lucas 1:46-48)

Maria leert ons, dat wij altijd open moeten staan voor God in een volledige overgave aan de oproep die ieder van de Heer ontvangt. De grootheid van een leven is om aan het einde daarvan te kunnen zeggen: Heer, ik heb altijd getracht uw wil te vervullen, ik heb hier op aarde geen ander doel gehad.

En het Woord is vlees geworden;
En Het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet, Maria...

Vanaf het ogenblik waarop Maria haar instemming verleende, nam het Woord Gods, de Tweede Persoon(Jezus) van de Allerheiligste Drie-eenheid, het vlees aan in haar allerzuiverste schoot. En dit is het meest wonderlijke en verbazingwekkende dat ooit geschied is vanaf de schepping van de wereld. En het geschiedt in een klein, onbekend dorp, in het binnenste van Maria. De Maagd begreep haar roeping, Gods plannen met haar.
God werd mens in de schoot van Maria.Jezus, het mensgeworden WOORD van God:
Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeboren Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid.” (Johannes 1:14)
 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” (Johannes 1:5)
Bid voor ons, heilige Moeder Gods,Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Hier vragen we aan Maria die vol van Gods genade is, om voor ons te bidden, opdat we de genade zouden ontvangen om een leven te leiden als waarachtige christenen, naar het voorbeeld van Jezus, om de belofte te verkrijgen als ons leven eindigt:”Het eeuwige leven.”

Slot:
Laten wij bidden.
Wij bidden U, o Heer, stort uw genade in onze harten,
opdat wij, die door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus, uw Zoon gekend hebben,
door zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de glorie van de verrijzenis.
Door dezelfde Christus, onze Heer.
Amen.

 “Want er is een Kind geboren: we hebben een Koningszoon gekregen. Hij zal als Koning heersen. Hij wordt Wijze Raadgever, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredekoning genoemd.  Hij zal voor eeuwig regeren en in zijn koninkrijk zal het eeuwig vrede zijn. Hij zal eerlijk en rechtvaardig over het koninkrijk van koning David regeren, voor eeuwig.” (Jesaja9: 5-6)


2 opmerkingen:

  1. Wat is het angelus gebed een mooi gebed , om dagelijks te bidden .

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Frans zegt : inderdaad heel mooi gebed .

      Verwijderen