maandag 16 februari 2015

40 dagentijd


40 dagentijd (VASTEN):

De Vastentijd is bij uitstek de geschikte periode om een kruistocht te ondernemen naar de kern van Uw eigen wezen.”


“Wat verlangt de Allerhoogste van de ziel in de Veertigdaagse Vastentijd? Ik geef het antwoord door te verwijzen naar drie grote gebeurtenissen in de geschiedenis van het Heil:
1.                    Ten tijde van Noah regende het 40 dagen en 40 nachten. Door de zondvloed beoogde God een diepgaande reiniging van Zijn Schepping. De Veertigdagentijd moet voor de ziel een periode van diepgaande reiniging zijn. Door een aanhoudende gesteldheid van boetvaardigheid moet zij de regen van de Genade gedurende 40 dagen in haar allerdiepste wezenskern laten doordringen, zodat haar wortels er volkomen van doortrokken worden.
2.                    Na Zijn Verborgen Leven trok Jezus voor de duur van 40 dagen naar de woestijn. In Zijn navolging moet de Veertigdagentijd voor de ziel een periode zijn van diepe bezinning over haar ware roeping en levensopdracht, en een diepgaande voorbereiding op haar verdere werking in dienst van Gods Rijk.
3.                    Na Zijn Verrijzenis verscheen Jezus nog gedurende 40 dagen regelmatig aan Zijn apostelen en volgelingen, alvorens op de 40e dag ten Hemel op te stijgen. De Veertigdagentijd moet voor de ziel een periode zijn van ultieme voorbereiding op haar hoge vlucht naar het bovenwereldse leven. Jezus beleefde de 40 dagen tussen Zijn Verrijzenis en Zijn Hemelvaart in een verheerlijkt Lichaam. Voor de ziel moet dit een symbool zijn van totale onthechting: een leven alsof zij niet meer op de wereld was, door een denk- en gevoelsleven dat totaal afgestemd is op de verspreiding van Gods Waarheid en de verheerlijking van Zijn grote Mysteries. Ook dit is een opgave voor de Veertigdagentijd.
Deze drie fasen in de heilsgeschiedenis kan men beschouwen als symbolen voor herschepping (de zondvloed), Verlossing (het begin van Jezus’ Openbaar Leven als de Verlosser) en heiliging (de verrezen ziel bereidt haar opgang naar de Hemel voor in een ervaringssfeer die reeds boven het wereldse uitstijgt. Ja, de Veertigdagentijd moet voor de ziel zijn: herschepping, voltooiing van haar Verlossing, en heiliging. Zie hoe de Drie-Ene God aan het werk is als Schepper, Verlosser en Heiligmaker: Vader, Zoon en Heilige Geest, in dit alles vertegenwoordigd door Maria, de Meesteres van alle zielen, die aan de zielen is gegeven als Gids doorheen de woestijn van het leven”.

De Vastentijd is bij uitstek de geschikte periode om een kruistocht te ondernemen naar de kern van Uw eigen wezen om er de Goddelijke erfenis veilig te stellen en Uw eigen verrijzenis voor een heilig leven in Christus mogelijk te maken.
Maria de Meesteres van de zielen heeft een strijdplan om Uw ziel te bevrijden van het zaad dat de grote bezetter van de zielen, de satan, reeds Uw hele leven lang in U tracht te zaaien in zijn pogingen om U te ontheiligen. Uw ziel kan vergeleken worden met het Heilig Graf waarin Christus is neergelegd om er in de glorie van het Goddelijk Licht te verrijzen als een getuigenis tegen de duisternis. Deze “Graflegging” wordt in zekere zin herhaald telkens u de H. Communie ontvangt: de Verlosser wordt met al Zijn Werken en al Zijn intenties voor Uw Heil in U gelegd nadat Hij tijdens de Heilige Eucharistie opnieuw Zijn Calvarie heeft herbeleefd. Vanuit uw ziel wil Hij hand in hand met u opstaan, opdat u als christen een licht zou mogen zijn dat in de wereld straalt als getuigenis voor Gods enige Waarheid.
 Zowel de beproevingen van de moeilijke en verraderlijke tocht, als de strijd tegen de bezettingsmacht zelf, kunnen slechts de beoogde vrucht van de heiliging opleveren indien dit alles gedaan wordt met, voor, door en in Maria. Leef geen uur zonder Haar, want Zij heeft de vijanden van God en van de zielen onder Haar voeten gelegd. Gedenk dat Gods ultieme doelstelling, de grondvesting van Zijn Rijk op aarde, haar eerste verwezenlijkingen moet krijgen in uw eigen ziel. De bevrijding van de mensheid uit de greep van de krachten der duisternis, begint met de inspanningen van elke ziel om zich te bevrijden.
 Tracht eveneens, iets te lezen dat louter voedsel is voor uw ziel. Richt tot Maria ook het volgende gebed:

Lieve Moeder Maria,
Tot eerherstel aan uw Smarten en aan het Lijden van Jezus draag ik deze handeling op als een kus van Liefde aan uw Smartvol Hart, tot uitboeting van de zonden van de hele mensheid en van de zonden, fouten en tekortkomingen van mijn eigen leven.
Wil deze boetehandeling in vereniging met Uw oneindige Liefde en met de eeuwigdurende verdiensten van uw tranen opdragen aan God, tot genoegdoening aan Zijn onfeilbare Gerechtigheid.
Maak het stil en rustig in uw hart, keer uw blik diep in uzelf, en reikt de hand aan uw Hemelse Moeder Maria, de Meesteres van uw ziel, opdat Zij de Heilige Geest over u kan afroepen. Spreek Haar aan als volgt:
O Maria, machtige Meesteres van mijn ziel, roep de Heilige Geest over mij af. Kom, Heilige Geest, doorstraal mijn hart, mijn geest en mijn ziel met Uw Goddelijk Licht, opdat ik mijzelf moge zien zoals God mij ziet. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij zien wie ik werkelijk ben”.
De Vastentijd is een uitnodiging aan de ziel om zich van alles los te maken dat in haar inwendige leven de rol vervult van een ketting, die de ziel verhindert, haar vlucht omhoog, los van al het aardse, te beginnen. Het overgrote gedeelte van alles wat de ziel op haar levensweg in zich opneemt, is zoals het overtollige meubilair in het huis van de ziel. Wij moeten het zo beschouwen, dat elk meubelstuk dat in de ziel boven het levensnoodzakelijke uitgaat, God kan hinderen om ons innerlijke huis te betreden en het met  Zijn meubilair uit te rusten. Een passende inrichting in onze ziel werkt uitnodigend op God. Indien Hij in ons echter het waardeloze doch opdringerige meubilair van wereldse invloeden, opvattingen, herinneringen en bestrevingen aantreft, dan zal Hij weliswaar nu en dan eens langs komen, doch niet binnenkomen. Waarom ook... daar wij klaarblijkelijk het wereldse zo liefhebben en ons hele innerlijke leven erom heen hebben opgebouwd. De ziel in een wereldse gesteldheid heeft al het wereldse tot een god gemaakt, zij verafgoodt en aanbidt het, alsof het de ware bron van haar leven en de ware bestemming van haar reis ware. De schreeuwende indrukken van de wereld, of de zachte verzuchtingen van Gods Liefde... hoe gemakkelijk ziet noch hoort de ziel de Tegenwoordigheid van de Bron van alle Geluk in de diepte van het eigen inwendige.
Laten wij ons in deze tijd vuriger dan ooit via Maria’s handen aan God aanbieden, en ontledigen wij ons daarbij van alles wat in Gods volmaakte ogen de ware schoonheid ontbeert. De Meesteres van alle zielen is precies onder ons om ons te leren, hoe wij dit kunnen doen, en ons de Liefde te bekomen, dit te willen doen.

KRUISTOCHT NAAR DE ZIEL…
“De Vastentijd is een uitnodiging aan de ziel om zich van alles los te maken en een kruistocht te ondernemen, een periode  van ultieme voorbereiding op haar hoge vlucht naar het bovenwereldse leven.”

Bron tekst: uit de  onderrichtingen van het  Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: boeken: kruistocht naar de ziel:Slotbeschouwing.)

2 opmerkingen:

  1. Bedankt voor deze practige tekst. Heel goed hulpmiddel om over te mediteren.

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Dank u Monique! Ik wens u een genaderijke vastentijd toe!

      Verwijderen