donderdag 26 februari 2015

DE WAARDE VAN LIJDEN EN GEBED ALS WAPENS

DE WAARDE VAN LIJDEN EN GEBED ALS WAPENS


TOT BEVRIJDING VAN DE WERELD UIT DE ZONDE:


Laat het Kruis van Jezus Christus in Uw hart en ziel stralen.”Gods Schepping is voortdurend verwikkeld in een strijd tussen goed en kwaad. Het kwaad is afkomstig van de gevallen engelen (engelen die in opstand zijn gekomen tegen God, en daarom uit de Hemel verstoten zijn. Vanaf dat ogenblik zijn zij "duivels" genoemd.) God heeft de mens heilig geschapen. Heiligheid betekent: leven in volkomen overeenstemming met de Wet van God (totale Liefde tot God en tot de naaste, en betrachting van zuiverheid in geest, hart en lichaam) Een heilig mens geeft de absolute voorrang aan de behoeften van de ziel boven de behoeften van het lichaam. De behoeften van de ziel (spirituele behoeften) zijn uitsluitend gericht op het voldoen aan de Wet van God. Daarom verlangt de ziel naar heiligheid, het beleven en uiten van ware Liefde (dit wil zeggen: liefde van ziel tot ziel), gebed, boetedoening uit Liefde tot de naaste enz...)
De behoeften van het lichaam (materiële behoeften) zijn gericht op stoffelijke belangen: voeding, kleding, woning enz. In onze maatschappij kan praktisch alleen aan deze behoeften worden voldaan door het uitwisselen van geld (kopen en verkopen) Daarom staat de mens zo gemakkelijk onder de verleiding van het geld. Het voldoen aan onze materiële behoeften is nodig voor zover ons lichaam moet kunnen leven: het lichaam is de drager van de ziel. Onze ziel (de ware kern van ons wezen) kan op deze wereld slechts leven indien ons lichaam middelen heeft om te leven. MAAR... God verwacht van de mens dat hij heilig leeft, DUS dat hij de behoeften van het lichaam slechts voldoet om in leven te blijven, en voor het overige al zijn inspanningen richt op de behoeften van de ziel. Hier ligt de oorzaak van alle zondigheid.
Zonde is elke afwijking of tekortkoming tegenover de Wet van God. De mens laat zich heel gemakkelijk verleiden tot zonde omdat hij zich laat meeslepen in de vermeende noodzaak om steeds méér lichamelijke behoeften te voldoen: allerlei invloeden (vooral reclame, maar ook het verlangen naar erkenning vanwege de medemens) zetten de mens ertoe aan, steeds méér geld en goederen te willen. De mens is zo geschapen dat hij alleen maar de wereld rondom zich ziet, en niet de bovennatuurlijke dingen, die voor ons onzichtbaar blijven. Daardoor is hij eerder geneigd, te voldoen aan de lichamelijke behoeften (die te maken hebben met wat waarneembaar is) dan aan de behoeften van de ziel (die te maken hebben met het niet-waarneembare) De krachten van het kwaad maken van deze neiging misbruik, en verleiden talloze mensen tot het najagen van materiële behoeften en het verwaarlozen van de ziel.
De behoeften van de ziel (en ook God, de engelen en heiligen) zijn niet met onze zintuigen waarneembaar. Daarom geloven zeer vele mensen zelfs niet in het bestaan ervan. Hierin ligt de grootste oorzaak van het zeer snel toenemend ongeloof en zondigheid in onze wereld. Zoals hierboven gezegd, verlangt God dat de mens heilig is, opdat Zijn Schepping zuiver en heilig zou blijven. De Schepping blijft slechts gezond wanneer zij volkomen leeft volgens de Wet van God. Alles wat hiervan afwijkt of deze Wet overtreedt (de zonde!) verstoort de Schepping. God is almachtig. Hij zou Zijn Schepping op elk ogenblik weer gezond kunnen maken, maar Hij doet dit niet ongevraagd. Waarom? God heeft de mens geschapen met een vrije wil. Dit betekent dat God de mens vrij zijn leven laat leiden en de organisatie van de wereld vrij aan de mensheid overlaat. Aangezien de meerderheid van de mensen een leven leidt dat in belangrijke mate, op vele punten en op vele ogenblikken afwijkt van Gods Wet, zakt de wereld steeds verder weg van het ideaal van de heiligheid dat door God wordt verlangd.
De verslechtering van de wereld komt dus NIET doordat God onverschillig zou zijn, en NOG MINDER doordat God niet zou bestaan! De krachten van het kwaad doen hun best om ons dit te doen geloven. DIT IS SLECHTS SCHIJN! Het klinkt ondenkbaar, maar de verslechtering van de wereld komt juist door Gods Liefde voor de mens, want Hij respecteert onze vrije wil en bemoeit zich niet met de wijze waarop de mens de wereld bestuurt. Betekent dit dat de minderheid van de mensen die wel een heilig leven betrachten, de wereld moeten laten kapotmaken? INTEGENDEEL. HET IS HUN PLICHT, DE WERELD EN ALLE AFGEDWAALDE ZIELEN OPNIEUW NAAR GOD TE BRENGEN. God heeft de mens een krachtig wapen gegeven, dat echter te weinig, en vooral dikwijls verkeerd gebruikt wordt: HET GEBED. Gebed is spreken met God. Door het gebed zeggen wij aan God dat wij Hem uit onze vrije wil vragen om zich tóch "met onze wereld te bemoeien".
Onderschat nooit  de kracht van het gebed!

Alle gebeden die op deze wereld met Liefde worden uitgesproken, voeden samen de enorme stroom van genaden die reeds werd gevormd door het Lijden van Jezus en ook dat van mensen (denk aan de heilige martelaren!) Uit die Bron van Genaden wordt geput om de zielen te zuiveren en de wereld te redden. Daarbij geldt nog, dat hoe heiliger de ziel die een gebed verricht, hoe meer kracht dit gebed heeft (het is dan zuiverder, een “mooiere bloem”) Zorg ook daarom dat U steeds in staat van genade verkeert (door regelmatige, diepgaande biecht met oprecht berouw, en door een heilig leven) Uw zuiverheid en liefdevol gebed kan een verschil maken voor vele zielen! Bedenk heel goed dat het aan het gebed van vrome zielen doorheen alle tijden te danken is dat onze wereld niet reeds eeuwen geleden helemaal verloren is gegaan! Zonder hen zou God ervan uit gegaan zijn dat de mensheid Zijn tussenkomst niet wenste.
Naast gebed bestaat nog een tweede middel om het evenwicht in Gods Schepping te helpen herstellen: het lijden. Lijden is een uitboeting van zonden door het vrijwillig dragen van ongemak in ons lichaam (ziekte, pijn, vermoeidheid) en/of in onze gevoelens (verdriet, "hartenpijn", zorgen, kwellingen, onmacht om een onaangename situatie te veranderen, enz.. Let op de uitdrukking "het vrijwillig dragen": lijden heeft alleen waarde voor de uitboeting van zonde indien het met dat doel aan God geofferd wordt. Wij moeten tot God zeggen "ik draag dit leed voor U, ten bate van de zuivering van de wereld/de zielen/de bekering van mijn naaste, enz." Door deze opoffering zeggen wij tot God dat wij akkoord gaan om dit lijden te dragen. Wij verzetten er ons niet tegen. Lijden heeft een enorme waarde voor de bevrediging van de behoeften van onze eigen ziel en van de ziel van onze naaste, en dus voor de heiliging van Gods Schepping. Het ongeloof en de zondigheid onder de mensheid waren tweeduizend jaar geleden zo erg geworden dat God besloot, Zijn eigen Zoon Jezus CHRISTUS naar de wereld te sturen om door Zijn Lijden de wereld te bevrijden van de vernietigende macht van de zonde. De wereld was zodanig ver van Gods Wet afgeweken dat God zich niet meer met de mensheid kon verzoenen en het vooruitzicht op de Hemel na dit aardse leven had weggenomen. Alleen het opgeofferd lijden van Zijn eigen Zoon in naam van de hele mensheid kon God opnieuw met de zondige mensheid verzoenen.
Daarom kwam Jezus op de wereld als mens: alleen ALS MENS kon Hij waarlijk lijden in lichaam en gevoelens. Hij heeft dit in een onvergelijkbare mate gedaan door een leven vol ongemakken, kwellingen, droefheden, en als bekroning het verschrikkelijk Lijden vanaf de Hof van Olijven tot aan het Kruis van Kalvarie. Door Zijn Lijden en lichamelijke Dood heeft Jezus de zonden der wereld uitgeboet en de mensheid opnieuw geheiligd in Gods ogen. Dat is de betekenis van de uitdrukking "Jezus heeft de mensheid verlost": de Hemel is niet langer ontoegankelijk voor de mens na afloop van zijn leven op aarde. Het Lijden van Jezus heeft ervoor gezorgd dat de zondigheid van de wereld in die mate gecompenseerd is dat de wereld niet is afgezakt tot een peil waarop zijn heiligheid volledig verwoest zou zijn geweest. Mocht het Lijden van Jezus niet zijn volbracht, dan zou de wereld totaal en onherroepelijk in handen van de krachten van het kwaad zijn gevallen. Dat risico loopt onze wereld ook in onze tijd opnieuw, omdat de zonde na Christus nog heviger heeft gewoed, en de mensheid daardoor heeft toegelaten dat de gunstige effecten van het Lijden van Jezus in grote mate besmeurd geworden zijn. Daarom: God kan niet dulden dat de mens alle verantwoordelijkheid voor het herstel van de heiligheid van de Schepping afschuift op Jezus, de Verlosser.
Om waarlijk de vrucht van het verlossende Lijden van Jezus te dragen, moet ieder mens afzonderlijk "zijn eigen kruis opnemen": dit betekent, bereid zijn om zijn eigen lijden in dit leven op te offeren (vrijwillig te dragen) Tot op zekere hoogte is het opdragen van lijden nodig voor de heiliging van onze eigen ziel (dit wil zeggen: onze ziel klaar te maken voor het eeuwig leven in de Hemel waartoe alleen heilige zielen toegang hebben, want in de Hemel kan alleen datgene komen wat in overeenstemming is met God) Alles wat méér opgeofferd wordt dan nodig voor de heiliging van onze eigen ziel, wordt gebruikt voor de heiliging van andere zielen, die niet of te weinig offeren en bidden. Om onze wereld te zuiveren en te redden, moeten wij dus bidden en ons lijden aanvaarden. Soms worden gebeden niet verhoord. In bepaalde gevallen is dat goed: wij mensen weten niet wat de toekomst voor ons brengt, wij hebben geen overzicht over alles wat in onze situatie een rol speelt, enz. God weet dat wel. Bovendien moeten wij met het volgende rekening houden: De verandering van een situatie heeft een bepaalde hoeveelheid gebed nodig. Voor sommige dingen is zeer veel gebed nodig, omdat soms zeer veel dingen beïnvloed moeten worden om een situatie volledig te veranderen.
U kunt zich het volgende beeld voor ogen houden: Een gebed dat op de juiste wijze gebeden wordt (met aandacht, eerbied en Liefde) is als een bloem, en de situatie die veranderd moet worden, is als een lege korf. Pas zodra de korf volledig gevuld is met gebedsbloemen, zal de intentie verhoord worden, op voorwaarde dat God met de intentie akkoord gaat (dus op voorwaarde dat de intentie past binnen Gods Wet.) Daarom: geef niet op, te bidden voor zaken waarin U echt gelooft, want geen gebed gaat verloren. Laat U niet ontmoedigen door de slechtheid van de wereld.
 Laat U door niemand overtuigen dat gebed zinloos zou zijn, want het is slechts de duivel die ons dit wil influisteren! De grootste waarde tot bevrijding van de wereld uit de zonde krijgen Uw gebeden en Uw lijden wanneer U zich toewijdt aan Maria, de Moeder van Jezus, onze Medeverlosseres onder het Kruis, Middelares van alle Genaden en Voorspreekster bij God.
Maria leidt de zielen die zich totaal aan Haar geven, naar de heiligheid. Een aantal van de grootste heiligen uit de geschiedenis waren aan Maria toegewijd. Door toewijding geeft men de eigen vrije wil op. Door totale toewijding maakt men zijn hele leven tot één volledig offer. Maria gebruikt dit offer van Haar toegewijden voor de heiliging van de wereld, want Zij heeft de leiding gekregen over het Plan van God tot Verlossing van de zielen uit het kwaad. Daarom wordt gezegd dat de Allerheiligste Maagd Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, de kop van de slang onder Haar voeten zal verpletteren: Zij zal de duivel voorgoed overwinnen. In Maria's macht over de duivel wil God aantonen hoe sterk een heilige ziel is. Maar omdat God de vrije wil van de mensen eerbiedigt, vraagt Maria om Uw toewijding aan Haar, opdat Zij vrij over Uw gebeden, Uw offers, Uw boetedoening enz... kan beschikken tot redding van de wereld. Daarom:
·                            Wijd U aan Maria toe (geef U volkomen aan Haar, beschouw Uzelf als Haar eigendom), en betracht een heilig leven.
·                            Laat het Kruis van Jezus Christus in Uw hart en ziel stralen. Verraad Jezus nooit.
·                            Wees op Uw hoede voor alle verleiding door geld en materiële dingen.
·                            Laat U door niets of niemand ontmoedigen, want de stank van alle kwaad kan vernietigd worden in het parfum van de bloemen van Uw gebeden en offers.
  
Om waarlijk de vrucht van het verlossende Lijden van Jezus te dragen, moet ieder mens afzonderlijk "zijn eigen kruis opnemen"

·                            
LOF ZIJ JEZUS CHRISTUS, de Verlosser
VERHEERLIJKT ZIJ MARIA, de Schrik der duivelen,
want het KRUIS VAN JEZUS en de VOET VAN MARIA
zullen de wereld redden
met Uw gebed en opgeofferd lijden als losgeld

BRON:uit de Onderrichtingen van het  Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie onderrichtingen: korte onderrichtingen.)
GEBED tot Maria:

Maria, om Uw verdiensten als de Moeder van Smarten, wil mij  de genade schenken van een groot vermogen om alle beproevingen en kruisen van het leven te dragen in aanvaarding, Liefde en overgave. Wees gegroet Maria moeder van Smarten, vol van genade…


Geen opmerkingen:

Een reactie posten