zaterdag 7 februari 2015

Liefde - lijden - gehoorzaamheid

MARIA OVER:  LIEFDE-LIJDEN-GEHOORZAAMHEID:

januari 2006:  Maria Domina Animarum Apostolaat:
  “Zo heeft Jezus, ook al was Hij Gods Zoon, geléérd om gehoorzaam te zijn. Maar dat kostte Hem lijden en pijn. En doordat Hij volmaakt gehoorzaam was, kunnen de mensen die Hem gehoorzamen het eeuwige leven krijgen.” (Hebreeën 5:8-9)

Maria onderricht:
“Nu lijd je voor Mij, met een hart dat brandt van Liefde, en in een houding van de diepste onderwerping aan Mij. Begrijp welke macht hiervan uitgaat:
Liefde - lijden - gehoorzaamheid: met deze drie woorden kan het leven van Jezus op aarde, evenals Mijn eigen leven op aarde, volmaakt omschreven en  samengevat worden.  Liefde, lijden, en onderwerping aan de Hemelse macht: wat gebeurt er wanneer deze drie gesteldheden samengevoegd worden in de ziel, op een zodanige wijze dat niets anders meer in deze ziel vertegenwoordigd is? Zij beleeft de zijnstoestand van de heiligheid, de zuiverheid, de Ware Vrede, het Ware Geluk, de volmaakte vrijheid. Voel hoe je ziel al het andere loslaat als een bedding van slijk die door een bergstroom weggespoeld wordt om niets achter te laten dan kristalhelder water waarin het Goddelijk Licht weerspiegeld wordt.”


“Laat het onzichtbaar bloed van je lijden overvloeien in het Bloed van het Nieuwe en Altijddurende Verbond, opdat het Verlossing moge brengen. De Tranen van Mijn eeuwigdurende Smarten stromen zonder ophouden met dit Bloed over de zielen. Dit Bloed is de drager van Gods Genaden. Als Middelares van alle Genaden geef Ik er richting aan. 
Lijden is steeds als een vuur, doch dit vuur kan twee vormen aannemen. Lijden dat niet opgeofferd, aanvaard, toegewijd wordt, is een vuur dat de ziel verteert tot zij eronder wegkwijnt. Lijden daarentegen, dat aanvaard, toegewijd en bemind wordt, is een vlam die de ziel verteert in het eeuwigdurende Vuur van de Liefde. Dit lijden maakt de ziel heilig, en laat haar warmte en haar Licht steeds toenemen. Dit is het Vuur dat verlost, heiligt, herschept en geneest. Dit is het lijden dat Mij behaagt en Mijn voeten verwarmt.
Het leven in, met en voor Mij is leven in een andere dimensie: deze van het bovennatuurlijke, waarin Gods Mysteries zich ten einde toe voltrekken. Precies daarom bewerkt volmaakte overgave aan Mij de totale bevrijding van de ziel: zij vloeit over in de bovenaardse werkelijkheid als smeltwater van sneeuw op een akker: hoe krachtiger de zon van de Liefde straalt, des te sneller verdwijnt de sneeuw en lijkt hij totaal in de bodem te verdwijnen. Zo ook verdwijnt de ziel in Mijn bovenaardse werkelijkheid onder de machtige stralen van Mijn Liefde die ook in het eigen hart elke andere emotie verdringt. Dat is de absolute heerschappij van de Meesteres van de zielen.”

Bron: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:
( zie openbaringen januari 2006)
http://www.maria-domina-animarum.net/

“Maria het kristalhelder water waarin het Goddelijk Licht weerspiegeld wordt.” 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten