zondag 12 april 2015

BARMHARTIGHEIDSZONDAG


BARMHARTIGHEIDSZONDAG:

eerste zondag na Pasen (Beloken Pasen)

"O JEZUS, IK VERTROUW OP U"

 


Vandaag vieren wij Gods Barmhartigheid. Het betreft hier één van de grootste geschenken van Gods Liefde voor de zielen, een geschenk dat echter niet door alle zielen volledig correct wordt begrepen.
(Lucas 1:50:”God is barmhartig voor ieder die Hem erkend!”)
De Barmhartigheid is die uiting van Gods grenzeloze Liefde waardoor Hij Zich bereid toont om de spons te vegen over zonden en fouten die nochtans bestraffing verdienen. Het is met andere woorden de ultieme uitdrukking van Zijn mildheid, vergeving en goedheid. Barmhartigheid is de eigenschap waardoor God de mensheid de genade van vergeving blijft schenken, ondanks het feit dat zij deze als geheel zelfs niet meer verdient, vooral omdat de mensenziel op grond van het Nieuw Verbond geen verontschuldiging meer heeft voor een leven in blinde zondigheid.
Zuivere Liefde die bij de geliefde zwakheid aantreft, wordt barmhartigheid, het verlangen om zich over de geliefde in zijn/haar zwakheid en kleinheid te ontfermen, hem/haar te beschermen en te overladen met al wat goed is. Barmhartigheid is een vorm van zeer diepe Liefde in de wetenschap dat de geliefde zwak en klein en broos is, doch met de vaste wil om hem/haar desondanks volledig in zijn/haar waardigheid te laten.
De zielen verheugen zich zeer over dit Goddelijk geschenk, en terecht. Niettemin wijst de Koningin des Hemels erop, dat enkele voorwaarden moeten worden vervuld opdat het geen “dood” geschenk zou blijven. Gods Barmhartigheid is geen verworven recht doch een genade, en kan zich in een ziel slechts uitwerken in de mate waarin zij: zich één tracht te maken met Gods Wil. Dit betekent dat zij in alles ten volle de verwezenlijking van Zijn intenties nastreeft. Vanwege de aanhoudende zondigheid van de hele mensheid is Gods Barmhartigheid een onverdiende uiting van Zijn volmaakte Liefde. De ziel kan op haar beurt God Liefde slechts enigszins concreet beginnen te appreciëren door de Beschikkingen van Gods Voorzienigheid in haar leven te aanvaarden, in klare taal uitgedrukt: door niet te protesteren tegen de beproevingen en kruisen van het leven, en niet een groot gedeelte van haar dagelijkse inspanningen te richten op pogingen om van deze beproevingen en kruisen verlost te worden.
·                            De concrete toepassing van de Ware Liefde in al haar vormen nastreeft, jegens God en jegens al haar medeschepselen. Alle uitingen van zelfzucht, materialisme, onverschilligheid jegens God en de medeschepselen, gebrek aan eerbied voor God en Zijn Werken (o.a. in de medeschepselen), de wil om te kwetsen of te verwoesten, belemmeren de uitwerkingen van Gods Barmhartigheid in het eigen leven.
·                            Een vlekkeloze zuiverheid betracht. De ziel kan nauwelijks aanspraak maken op de werkingen van Gods Barmhartigheid in haar leven zolang zij in haar hart negatieve gesteldheden jegens haar medemens koestert, deze tracht te schaden, Jezus in haar medemens vervolgt of belastert, de werkingen die God in en doorheen haar medemens zoekt te verwezenlijken, dwarsboomt, en in het algemeen de duisternis dient door haar gedrag, haar woorden, haar gedachten, gevoelens, verlangens of bestrevingen.
·                            Oprecht bereid is tot vergeven. Een ziel die wrok blijft koesteren om wat dan ook dat haar medemens zogenaamd tegen haar heeft misdaan, of die niet van harte vergeeft, toont hierdoor niet slechts een groot gebrek aan Liefde doch ook een ongezonde gehechtheid aan de details van haar verleden, waardoor zij ingaat tegen de ware zin van het leven: In het leven op aarde heeft geen enkel detail een betekenis of waarde op zich, doch dient slechts de vervolmaking van de ziel. De ziel die eraan vasthoudt, belemmert haar eigen groei en bloei, en kan – zoals bij het gebrek aan vergeving – haar medemensen Gods Heilsplan aanzienlijk schade toebrengen.
Gods Barmhartigheid is het mechanisme dat de uitwerkingen van Gods Gerechtigheid mildert. De ziel mag er nooit van uitgaan dat zij Gods Barmhartigheid automatisch zal ondervinden zonder duidelijke tekenen van goede wil in haar inspanningen om Gods Wet na te leven (in de vervulling van de vier bovenstaande punten.) De ziel kan inderdaad de werkingen van Gods Barmhartigheid in haar eigen spirituele ontwikkeling en op haar eigen levensweg zelf verlammen of uitschakelen, indien zij door haar gedrag, haar woorden, haar gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen blijk geeft van het feit dat zij het Licht (de Liefde) niet van harte méér bemint dan de duisternis (de zonde, ondeugd, maar ook onverschilligheid jegens de actieve beleving van de Liefde. Hoe meer de ziel Gods Barmhartigheid voor zichzelf uitschakelt, des te meer schakelt zij zelf de werkingen van Gods Gerechtigheid voor zichzelf in, die haar leven zal oordelen volgens de nuchtere balans van de Liefde die zij al dan niet heeft opgebracht.
Om deze reden is deze dag in de eerste plaats een oproep van Gods Liefde tot de ziel om zich te vervolmaken in de wederliefde tot Hem, tot Zijn Werken en Plannen, en tot al haar medeschepselen. Laten wij vandaag heel bewust bidden om deze genade, opdat wij niet slechts tot God zouden gaan om Zijn geschenken te ontvangen, doch om onszelf aan Hem te geven. Slechts daartoe hebben wij dit ene leven ontvangen.
BRON tekst: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie onderrichtingen:Sluier van goud.)

De bekendmaking van het feest van de goddelijke barmhartigheid kwam tot stand via een openbaring van Jezus aan Zuster Faustina Kowalska (polen)
Zuster Faustina Kowalska

DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID:

Zending van de Heilige Zr. Faustina:
Aan de wereld de devotie tot de GODDELIJKE BARMHARTIGHEID bekend maken en wel in de nieuwe vorm.
De Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid bekend maken en aanbevelen te bidden.
Zij moest de afgebeelde, beeltenis(zie foto boven) schilderen van de Heer Jezus en de aanroeping er bij voegen: JEZUS IK VERTROUW OP U; en zorgen dat deze beeltenis vereerd werd, eerst in hun kapel en dan in heel de wereld.JEZUS, IK VERTROUW OP U!


Het schietgebed hierbij is
"O Bloed en Water, dat als een bron van Barmhartigheid voor ons uit het Hart van Jezus is gestroomd, ik vertrouw op U"
De belofte van Jezus
"Ik beloof dat de ziel die deze beeltenis vereert, niet verloren zal gaan. Ik beloof haar ook de overwinning op haar vijanden reeds hier op aarde, maar vooral in het uur van de dood. Ik zelf zal haar verdedigen als mijn eigen eer".

De Heer verklaarde haar ook wat de twee stralen betekende:
"De twee stralen betekenen Bloed en Water. De witte straal symboliseert het water dat de zielen zuivert, de rode straal betekent het bloed, dat het leven der ziel is. Deze twee stralen kwamen uit de diepte van mijn liefdevolle erbarming, toen mijn Hart in zijn doodsstrijd aan het kruis door een lans geopend werd".
De Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
Deze rozenkrans of kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid wordt op de gewone rozenkrans als volgt gebeden:
- Eerst een Onze Vader, een Weesgegroet en de Geloofsbelijdenis.
- Op de grote kralen:
Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en Bloed, de Ziel en de
Godheid van Uw Welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot
vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
- Op de kleine kralen:
Omwille van zijn smartelijk Lijden, wees barmhartig voor ons en
voor de hele wereld.
- Bid tot slot drie maal:
Eeuwige Vader, heilige God, heilige Sterke God, heilige Onsterfelijke God ontferm U over
ons en over de hele wereld.

Dan zei Jezus:
"O, welke grote genade zal ik aan de zielen geven die dit gebed bidden. Laten zij terugkeren naar de bron van mijn Barmhartigheid nu er nog tijd is. Laten zij profiteren van het Bloed en het Water, dat voor hen vergoten werd. Voordat Ik kom als rechter, zet Ik eerst de deur van mijn Barmhartigheid wijd open. Hij, die weigert door de deur van mijn Barmhartigheid te gaan, moet door de deur van mijn Gerechtigheid. Ik wil de lijdende mensheid niet straffen, maar Ik verlang ernaar hen te genezen, hen te drukken aan mijn Barmhartig Hart. Ik wens dat de hele wereld mijn Barmhartigheid kent".
De mensheid zal geen vrede kennen, zolang ze zich niet in vertrouwen tot de Goddelijke Barmhartigheid wendt.
 Het is een teken voor het einde der tijden.

Zuster Faustina werd door Jezus aangesteld als: "secretaresse van zijn Barmhartigheid".
Zie ook informatie over Zr. Faustina en haar zending op de blog van zr. Faustina:


"O Bloed en Water, dat als een bron van Barmhartigheid voor ons uit het Hart van Jezus is gestroomd, ik vertrouw op U"
2 opmerkingen:

  1. Dank u wel Frank , dit doet altijd goed .
    de gebeden zijn mooi en helpen geweldig
    de nabijheid van Jezus te ervaren . Dank je wel .
    God bless !!

    BeantwoordenVerwijderen