zondag 25 september 2016

DE HEILIGE ENGELBEWAARDERS

DE HEILIGE ENGELBEWAARDERS:

“Onze H.engelbewaarder is een brug van Goddelijk Licht.”

(2 oktober)

 

Vandaag wordt elke ziel eraan herinnerd dat God haar een groot geschenk heeft gegeven, waaraan zij gewoonlijk zelden denkt: haar engelbewaarder.
Voor God is elke ziel oneindig kostbaar. Zij draagt in zich een kiem van heiligheid, die haar kan laten bloeien naar Gods beeld en gelijkenis, wat uiteindelijk het doel van elk mensenleven is. Omdat het leven op aarde een permanente bedreiging voor een heilzame ontwikkeling van de ziel en voor de bloei van de kiem van heiligheid vormt, heeft God elke mensenziel een wachter toebedeeld, met de opdracht, de zielentempel te beschermen tegen elke beschadiging die de ziel zou kunnen beletten om dit verheven doel te bereiken.
Deze wachter is de engelbewaarder. In essentie bestaat zijn taak hieruit, voor zijn beschermeling een brug van Goddelijk Licht te zijn, waardoor hij:
·                            De ziel zo ontvankelijk mogelijk tracht te houden voor elk contact met God, met de Koningin der engelen, en met elke kracht die van God uitgaat of die met Hem verenigbaar is. In het kader van deze taak zal hij eveneens trachten, de bezieling van de ziel vanuit Gods Wijsheid zo doeltreffend mogelijk te maken.
·                            De ziel tegen elke schadelijke invloed vanwege de duisternis tracht af te schermen.
De engelbewaarder is eigenlijk de bewaker van de kiem van heiligheid. Deze laatste zou men kunnen vergelijken met een diamant, die in Gods Hart is gemaakt. Deze diamant kan zeer variëren aan pracht en waarde voor Gods Heilsplan voor alle zielen. Deze pracht en deze waarde nemen toe naarmate de ziel de genadewerking actief in zich tot bloei tracht te brengen – een proces dat uitloopt op wat wij “heiliging” noemen. De engelbewaarder zet zich derhalve tot het uiterste in, opdat zijn beschermeling het Vuur om naar de Goddelijke Gaven te verlangen en deze optimaal in zich in te bouwen, in stand zou houden.
De engelbewaarder kan zijn opdracht slechts vruchtbaar maken in de mate waarin de ziel zich laat helpen. Wanneer de ziel vastberaden de stem van de duisternis en de dwaling volgt, kan de engelbewaarder haar niet voor de gevolgen behoeden. In dat geval kan zelfs God Zelf dit niet, want God respecteert de vrije wil van de mensenziel, en verwacht van Zijn engelen hetzelfde.
Onze broeder van Licht, de engelbewaarder, is ons niet zomaar gegeven. Het is echter wel tragisch dat de engelbewaarders wellicht de meest verwaarloosde wezens in de Schepping zijn. Indien zij niet zo absoluut volmaakt in Gods Tegenwoordigheid en in de Liefde tot Hem en tot Zijn Werken zouden zijn geworteld, dan zouden zij daardoor bovendien de eenzaamste wezens zijn. Eenzaam in de ware zin van het woord kan echter geen ziel zijn, die in het hart helemaal opgaat in Gods Tegenwoordigheid, en voortdurend in Zijn Hart overvloeit. Het hart van onze engelbewaarder klopt volkomen op het ritme van het Goddelijk Leven, en zou eigenlijk voor zijn beschermeling het houvast moeten zijn, dat deze laatstgenoemde steeds weer helpt om zijn koers in het leven bij te sturen volgens Gods Wet van Liefde.
Om dit te kunnen doen, moet de mensenziel echter eerst in de stilte van haar hart haar engelbewaarder zoeken. Deze is alles behalve een fictie of een hersenschim: Hij bestaat, en hij is voor de ziel een belangrijke beek via dewelke het water van Goddelijk Leven het mensenhart kan bevloeien – in de mate waarin de ziel bereid is om zich voor de Ware Liefde te openen.
Moge vandaag ieder van ons het verbond met de eigen engelbewaarder bekrachtigen, als bevestiging van het verlangen om waarlijk een kind van het Licht te zijn. De instandhouding van het verbond met de engelbewaarder kan de ziel doordringen van een Licht, dat elke verduisterde hoek in de tempel van de ziel ontsluit voor de heiliging, en dat de deurtjes naar vele onbekende kamertjes in de ziel laat openbreken, wat de ziel brengt tot inzichten die haar zuiveren.
De Meesteres van alle zielen nodigt elke ziel vandaag uit om zich door de handen van haar engelbewaarder aan Haar te laten geven, opdat Zij de band tussen de ziel en haar engelbewaarder naar steeds hogere trappen van vruchtbaarheid voor de mensenziel moge kunnen voeren. Het leven is een voortdurende strijd voor de heiliging. Geen ziel wordt voor deze strijd aan haar lot overgelaten. Het verbond met de engelbewaarder is een grote geloofstest. Laten wij vandaag onze engelbewaarder vragen dat hij ons tegen elke dwaling, misleiding en ontsporing moge beschermen, opdat geen nevel en geen duisternis nog ons ware doel aan de ogen van onze ziel moge kunnen onttrekken.
Bron: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: sluier van goud)
Maria openbaart: over de SAMENWERKING met de ENGELEN!
(maria domina animarum apostolaat, zie openbaringen december 2016)


15 december 2006:

“Als Meesteres van de zielen ben Ik vergelijkbaar met cement dat het bouwwerk van Gods schepping stevig moet houden. Ik breng alle zielen bij elkaar. In Mij zullen engelen en mensenzielen elkaar de hand reiken, want de ware diepe zin van hun leven is dezelfde: werken aan de voltooiing van Gods Plannen met de schepping. Daarom verlang Ik in deze laatste tijden een zeer nauwe samenwerking tussen engelen en mensenzielen. Deze laatsten vormen hierin de zwakste schakels: de mensenzielen moeten aansluiting zoeken bij de engelen door zuiverheid en Liefde in hun leven centraal te stellen, hun gebeden te verenigen met deze van de engelen, en te bidden tot de engelen om hun voortdurende leiding en hulp in het dagelijks leven”.
 
“Maria verlangt in deze laatste tijden een zeer nauwe samenwerking tussen engelen en mensenzielen.”1 opmerking:

  1. Wij bidden iedere morgen tot onze engelbewwarder, en iedere avond danken wij Hem om te danken dat Hij zo goed zorg draagt voor ons .

    BeantwoordenVerwijderen