zondag 25 september 2016

GOD, BRON VAN ZINVOLHEID

GOD, BRON VAN ZINVOLHEID

Oktobermeditatie:


 


Buiten maakt de natuur zich op om een nieuw kleed aan te trekken. Oktober zal ons de herfst brengen. Zo heeft Gods Intelligentie het voorzien. Niets is blijvend. Ook het feit dat wij de zomer in ons hart hebben gesloten, kan niets veranderen aan deze Goddelijke Wet, die seizoenen heeft ingesteld. Alles in de schepping is steeds in beweging. Niet wat wij willen, maakt de dingen vruchtbaar, doch datgene wat God in Zijn onfeilbare Wijsheid als heilzaam kent. Alles heeft zijn tijd, en elk element van de Schepping heeft gedurende een welbepaalde tijd zijn rol te vervullen. Zelfs een boom en een bloem spelen een rol bij de verwezenlijking van Gods Heilsplan. Een klein voorbeeld: Wanneer een bedroefde ziel in het hart wordt geraakt door de aanblik van een veelkleurig vallend blad, kan dit zelfs iets betekenen voor haar spirituele ontwikkeling. Daarbij moeten wij bedenken dat elke verandering in een ziel invloed kan krijgen op andere punten binnen Gods Heilsplan.
Een veelkleurig vallend blad... Meteen zien wij de schoonheden van de herfst voor ons inwendig oog. Het lijkt erop dat God de dood in schoonheid wil voorbereiden, alsof Hij wil beklemtonen dat alles wat Hij heeft gemaakt, waardevol is en ook na zijn hoogtepunt niet klaar is om meteen te worden vergeten. Geldt dit niet nog méér voor de mensenziel? Kijken wij toch eens naar de weg van de heiliging, die elke ziel wordt geacht, te voltooien. Aan een boom kunnen wij de bloesems van de lente, de vruchten van de zomer en de veelkleurige bladeren van de herfst vinden. Het is alsof de boom eerst door zijn bloesems zijn omgeving zoekt aan te trekken en te verblijden, vervolgens door zijn vruchten zijn omgeving zoekt te voeden, en uiteindelijk door zijn vallende bladeren zijn bouwstoffen opnieuw aan de aarde (Gods bodem) toevertrouwt.
De heiligingsweg van de mensenziel is eigenlijk niet anders:
·                            Aanvankelijk moet de ziel “de grondstoffen uit haar bodem halen” (de genaden in zich opnemen) teneinde de bloesems van de deugden in zich tot bloei te brengen. Zij kan daardoor in haar omgeving het verlangen wekken om in haar nabijheid te zijn;
·                            Daarop vormt zij in zich de vruchten van heiliging: de grondstoffen worden in haar ingebouwd en beginnen vrucht te dragen. Met deze vruchten voedt zij andere zielen, die dan het ware “van haar eten”: de ziel in volle heiliging brengt Gods Liefde en Licht naar haar omgeving in woord en daad, in gedachten en gevoelens;
·                            Op zekere ogenblikken is de ziel klaar, of ervaart zij de noodzaak, om een gedeelte van de opgenomen grondstoffen “aan haar voedingsbodem terug te geven”: Zij geeft God de offers van haar leven, waardoor zij de Schatkamers der genaden helpt vullen, en zij reinigt zich van alles wat voor haar overbodig is geworden en zelfs haar verdere heiliging in de weg kan staan.
De herfst is in de natuur eveneens een periode van reiniging: De bladeren die hun tijd hebben gehad, worden afgeschud als ballast, en verrijken daarbij de bodem met de rijkdom aan stoffen die zij in zich hebben ingebouwd.
In het spiritueel leven van een mensenziel kunnen nu en dan trekken van elk seizoen naast elkaar voorkomen. Zo heeft de ziel tijdens haar heiligingproces geregeld nood aan reiniging: De ziel moet de bladeren van haar oude “ik” afschudden, zich van haar wereldse bindingen en van oude gewoonten ontdoen. Dit is echter geen verlies, integendeel, de ziel kan dit proces heel vruchtbaar maken voor Gods Heilsplan. Door het afschudden van oude ballast schept de ziel ruimte voor nieuwe bloei en vooruitgang. De boom van de ziel mag geen voedsel, dat zij uit Gods bodem trekt, blijven gebruiken voor de voeding van bladeren die bij de hogere trappen van haar ontwikkeling niet meer passen. Het afschudden van deze ballast zal de zielenboom echter niet met kale takken achterlaten, want voor de ziel heeft God het zo voorzien, dat elke reiniging meteen een nieuwe en weelderiger bloei en mooiere vruchten mogelijk maakt.
Het hele proces van de seizoenen in de ziel wordt bestuurd door de Liefde, en wordt door de Liefde bepaald. De ziel moet de Liefde uit Gods Hart in zich opnemen via vrijwillig en verlangend contact met God. Elk vrijwillig, verlangend en liefdevol contact met God is gebed. Een welbekende gebedsbrug naar de Hemel is de Rozenkrans. De Rozenkrans is het gebed dat in het hart van de christen wordt vereenzelvigd met Maria, de Moeder Gods, Koningin van Hemel en aarde en Meesteres van alle zielen. Door het bidden van de Rozenkrans zijn in de geschiedenis wonderen gebeurd, waarbij het christendom en het voortbestaan van het christelijke gedachtegoed tegen verwoestende invloeden werd beschermd, door tussenkomst van Maria. Eén van deze grote wonderen vond plaats in oktober 1571 nabij Lepanto, waar tijdens massaal gebed van de Rozenkrans, zelfs door de strijdkrachten, een verpletterende overwinning werd behaald op de gevreesde Turkse vloot, die christelijk Europa bedreigde. De overwinning werd toen officieel door de Paus erkend als een geschenk uit de Hemel. Oktober werd “de rozenkransmaand”.
Over de Rozenkrans kreeg ik ooit van de Allerheiligste Maagd visioenbeelden, die ik bij deze graag met de zielen deel, omdat zij de diepe betekenis van dit grote gebed op een bijzondere wijze onthullen:
Ik zag de Rozenkrans als een verzameling van schatkisten. Elk Weesgegroet was een andere schatkist. Elk van deze kisten was gevuld met de volle rijkdom van een deugd. Alle parels van het rozenkranssnoer samen straalden deze rijkdom van Goddelijk Leven uit over de tempel van elke ziel die de Rozenkrans beschouwde en ervoer als een verzameling van schatkisten, en brachten deze ziel hierdoor de essentie van het Goddelijk Leven: de LIEFDE, als een boom die onophoudelijk nieuwe takken, bladeren, bloesems en vruchten vormt. Het is alsof niet slechts de ziel in de Rozenkrans tot Maria poogt te spreken, doch Maria Zelf op Haar beurt doorheen de Rozenkrans in de ziel het zaad van de Ware Liefde tracht te zaaien. De Meesteres van alle zielen noemde de Liefde ooit de stam van de boom van alle deugden, en hierdoor de kern van alle heiligheid.
Laten wij in deze oktobermaand de Rozenkrans speciaal beschouwen als een brug over dewelke wij met al datgene wat wij in ons meedragen, naar de machtige Koningin van Hemel en aarde toe gaan, opdat Zij in ons een verpletterende nederlaag moge kunnen toebrengen aan elke invloed die ons ware christen-zijn bedreigt. Bedenken wij daarbij dat het ware christen-zijn bestaat uit:
·                            de beoefening van de onzelfzuchtige, onvoorwaardelijke Liefde
·                            de volkomen navolging van alle elementen van de Leer van Christus
·                            De voortdurende betrachting om los te komen van alles wat ons aan het wereldse bindt, en onophoudelijk te werken aan onze heiliging, ons gericht-zijn op God, en de verdieping van onze toewijding aan Maria.
Maria is de Meesteres van alle deugden. Zij is door God geroepen als Gids om de ziel helemaal om te vormen tot beeld en gelijkenis van God. In deze maand roept Zij ons uitdrukkelijk in Haar Hemelse Rozentuin om ons te doordringen van de geuren der Ware Liefde. Laten wij Haar verheerlijken in “Haar” Rozenkrans. Elk Weesgegroet dat wij Haar met eerbied en Liefde aanbieden, is een roos waaruit Zij het parfum van de heiligheid bereidt.

Uit een Openbaring van Maria, 1 oktober 2007: (Maria Domina Animarum Apostolaat)
“Vandaag begint de rozenkransmaand tot Mijn eer. Wat Ik in deze maand van Mijn getrouwen verwacht, is méér dan gebed. Ik verlang zozeer dat zij zich aan elkaar sluiten als een krans van rozen. De roos is de koningin van de bloemen. Bloemen zijn symbolen van leven. De essentie van het Goddelijk Leven is de Liefde, die gesymboliseerd wordt door de roos. Zie het verband: Ik verlang zozeer dat Mijn dienaren een ketting van bloemen, een ketting van Liefde, een ketting van Goddelijk Leven en Licht vormen. Daartoe is nodig dat ieder van hen op zich een paradijs van Liefde zou zijn: Liefde tot God en tot Mij, naastenliefde, zelfverloochening ten bate van de naasten, verdraagzaamheid, mildheid, vriendelijkheid, behulpzaamheid, medeleven, voorkomendheid, tact, vergevingsgezindheid, positieve ingesteldheid in woorden en daden, in gedachten en gevoelens.
Ik heb  het gehad over de ware Vrede van Christus. Precies dat is wat Ik verlang: dat Mijn getrouwen deze maand de Vrede van Christus afsmeken, de ware Vrede van hart die de ziel maakt tot spiegelbeeld van Jezus en van Mijzelf. Beeld en gelijkenis van God te zijn, begint precies daar: met de ware Vrede van hart. Tot alle zielen zeg Ik daarom: Stort alle inwendige stormen uit vóór Mijn voeten, in de heilige grond die door Mij is gemaakt tot een vuurzee van Liefde. Aan Mijn voeten bloeien rozen zoals  geen sterveling ze ooit op aarde kan vinden. Aan Mijn voeten worden ook zielen tot Hemelse rozen, bolwerken van Liefde.”

BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: meditaties: oktobermeditaties)


 
Maria tracht  Zelf op Haar beurt doorheen de Rozenkrans in de ziel het zaad van de Ware Liefde te zaaien.

Zie ook: oktobermaand: rozenkransmaand:
http://jezusmariagroep.blogspot.be/2013/09/oktober-rozenkransmaand.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten