dinsdag 6 september 2016

ZICH ONDERWERPEN AAN GOD - BOODSCHAP VAN LA SALETTE 19/9/1846


Zich ONDERWERPEN aan GOD:

2016:Op 19/9/2016:170 é verjaardag van de verschijning van Maria in LA SALETTE!

 Blog ter gelegenheid van het feest van O.L.V. van LA SALETTE op 19 september. De eerste door de rkk officieel erkende verschijning van Maria in de Franse alpen op 19/9/1846:
 


"Maria spreekt tot de 2 kinderen Melanie en Maximin, en vraagt hen Haar BOODSCHAP  goed bekend te maken aan gans Haar volk."

We zien dat de boodschap van LA SALETTE, een DUIDELIJK ingrijpen is van GOD in onze wereld. De boodschap ligt diep geworteld in de Bijbel, van de Profeten, tot Jezus Christus!


De verschijning van MARIA in LA SALETTE op 19/9/1846 :

De verschijningen van de Moeder Gods zijn geen randverschijselen maar kaderen in het plan van God met de mens. Steeds heeft God gesproken tot zijn volk via de Aartsvaders en de Profeten in het oude Verbond… en later via Zijn eigen Zoon Jezus Christus, “het mensgeworden WOORD” (Joh 1,16). Uiteindelijk spreekt God nu  bij monde van de “Koningin van de Profetenin onze tijden (sedert 1846) via de verschijningen van de Moeder Gods en vooral via de Grote Merkwaardige Boodschap gegeven te La Salette… Als Koningin van de Profeten, in naam van God, komt Ze de mensen waarschuwen
Tijdens Haar éénmalige verschijning heeft ze heel wat verteld maar niet altijd dat wat we graag horen...  Maar de hemel heeft er ook voor gezorgd dat zelfs de meest kritische geest de authenticiteit van de feiten in La Salette moet aanvaarden. Er was niet 1 kind dat zich iets zou kunnen ingebeeld hebben maar ze waren met 2 : Melanie (14 j) en Maximin (11 jaar). De 2 kinderen  kenden mekaar slechts van enkele dagen tevoren (en kunnen dus die lange toespraak zeker niet van buiten geleerd hebben en daar waren ze trouwens niet slim genoeg voor want ze hadden hun 1 ste communie nog niet gedaan wegens onvoldoende kennis).  De kinderen konden ook niet nadoen wat elders reeds was gebeurd want het was de Eerste Verschijning…   Ik haal hier even aan wat Melito San Miguel zegt : de schrijver van het boek "DE LAATSTE ZEGELS". Hij is een ongelovige, onafhankelijke onderzoeker die een vergelijkende studie maakte van meer dan 250 diverse verschijningen en profetieën.
Hij schrijft : "Geen enkel visioen of verschijning kan tippen aan die van La Salette : Hier is alles duidelijk, helder; alles werd perfect geregistreerd op een manier die toegankelijk is voor iedereen. Niets werd bijgewerkt achteraf; er is geen enkele contradictie. Het unieke karakter van het voorval, de hoofdrolspelers, het kader en vooral de integrale publikatie van de boodschap; dit alles maakt de verschijning van La Salette tot een gebeurtenis zonder weerga. Zonder me te willen uitspreken over de identiteit van de kosmische entiteiten waarvan sprake is in dit soort fenomenologie, beschouw ik deze verschijning als een authentiek feit."  Die authenticiteit is belangrijk omdat we dan ook  die Boodschap ernstig moeten nemen.

In 1851 dus 5 jaar na de verschijning besluit de Katholieke Kerk bij monde van de lokale bisschop na een zeer grondig onderzoek het volgende : "De verschijning van de H.Maagd te La Salette in 1846 draagt in zich alle kenmerken van de Waarheid en de gelovigen zijn gerechtigd deze als echt en waarachtig te beschouwen..."


In de boodschap van La Salette spreekt Maria zeer duidelijke en klare taal, die zeker niet mis te begrijpen  is! Een bijbelse taal!

Als mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN ben ik gedwongen de arm van mijn Zoon te laten gaan. Hij is zo zwaar en zo drukkend dat ik hem niet langer kan tegenhouden!”


Zich “onderwerpen”aan God, en niet op 2 benen hinken

Wij gaan niet langer zelf heersen over de aanwezigheid van God.
 Soms probeert de mens het juiste beeld van God die ons weergegeven wordt in de bijbel te verdraaien door  er een andere uitleg aan te geven en dit beeld  te vervormen in zijn eigen voordeel. Men probeert een God te maken naar eigen inzicht en volgens eigen verlangen. Op die manier creëren ze een soort van afgod(en deze god strookt niet met de werkelijkheid!)God laat zich niet zomaar manipuleren in een totaal ander beeld, WANT:”HIJ IS DIE IS, IK BEN”God sprak tot Mozes: IK BEN DIE ER IS”(exodus 3:14)

God sprak tot Mozes: "IK BEN DIE ER IS!"

      

Jezus Christus is gisteren, vandaag en voor eeuwig dezelfde.”

( Hebreeën 13:8) Wij gaan ons onderwerpen
aan de aanwezigheid van God.

We gaan niet langer heersen over de kracht van God,
we gaan ons laten leiden door de kracht van God!

Men kan geen 2 heren tegelijk dienen

We moeten ons laten leiden door de Geest van God, in plaats van alles zelf te willen leiden.

De profeet Elia profeteerde in zijn tijd tegen het volk van Israël in de tijd van koning Achab, dat ze zich aan God moesten onderwerpen, en niet langer op 2 benen  moesten blijven hinken…Elia WOU DAT ZE HUN KEUZE MAAKTEN TUSSEN God of tussen de afgoden van de wereld (Baäl)
In het boek Richters(en Koningen) lezen we wat er gebeurde:
 De Israëlieten die nu in het land leefden, kenden de Heer niet zelf. Ze hadden niet zelf gezien wat de Heer voor Israël had gedaan. Ze begonnen te leven op een manier die de Heer niet goed vindt: ze gingen andere goden aanbidden. Ze verlieten de God van hun voorvaders die hen uit Egypte had bevrijd. Ze gingen de goden van de volken om hen heen aanbidden. Zo maakten ze de Heer kwaad. Want ze aanbaden Baäl en Astarot in plaats van de Heer. Daarom werd de Heer vreselijk boos op Israël en strafte hen.” (Richters 2:10-14) 

 Toen liet Achab alle Israëlieten en alle profeten naar de berg Karmel komen. Elia kwam ook en zei: "Hoelang blijven jullie nog op twee gedachten hinken? Wanneer zullen jullie kiezen wie jullie zullen dienen? Als de Heer jullie God is, dien Hém dan. Maar als Baäl jullie god is, dien hém." (1Koningen18:20-21) Ongetwijfeld zou de profeet Elia heden tot de bevolking van de huidige wereld dezelfde woorden uitspreken als destijds tot het volk van Israël!

Ook Jezus maakte ons duidelijk tijdens zijn prediking dat de mens een keuze dient te maken…Men kan geen 2 heren dienen!

JEZUS SPRAK: “Je kan nooit twee heren dienen. Want je zal altijd meer van de één dan van de ander houden. Je kan niet God dienen, én Mammon." ...(Matteus 6: 24)
Aanbid je Heer uw God, en dien alleen Hém."
(Matteus 4:10)
Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht.” (Marcus 12:30)

Je kunt geen twee wegen volgen: IK BEN... de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen.” zei Jezus (Johannes 14:6) 


De apostel Paulus drukt zich als volgt uit in zijn brief aan de  Korintiërs:

Jullie kunnen niet uit de wijnbeker van de Heer drinken, én uit de wijnbeker van de duivelse geesten. Jullie kunnen niet van de maaltijd van de Heer eten, én van de maaltijd van de duivelse geesten. Of willen we de Heer boos maken? Zijn we soms sterker dan Hij?”
(1 Korintiërs 10: 21-22)


Uit de brief van Jakobus :

Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid.” 
(Jakobus 4:7-9)
Verder lezen we in dezelfde brief van Jakobus:
 “Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.” (Jakobus 4:4)

Bekeren is erkennen dat we fout zitten, bekeren is weten dat we niet de goede weg op gaan. Bekeren is ons naar God richten en alles van Hem verlangen. (ons onderwerpen aan Hem!) Bekeren is radicaal ons leven veranderen voor God. Bekeren is in zak en as zitten en ons voor God te buigen.

Maria geeft ons in de verdere boodschap van L.S ook tips hoe we ons kunnen onderwerpen aan God, door :
*Zijn naam eerbiedigen (niet vloeken!)
*De dag des Heren respecteren (door op Zondag een heilige rustdag te houden en de H.Eucharistieviering bij te wonen)
*Dagelijks gebed (s’morgens en s’avonds minstens 1 Onze Vader en 1 Weesgegroet en aan hen die meer tijd hebben vraagt Maria om meer te doen…)
*Jaarlijks de vasten onderhouden.


SLOT: En wij, hoe is het met ons gesteld, blijven we op twee benen hinken of kiezen we ervoor om ons te “onderwerpen” aan God? Het is de hoogste tijd om de juiste keuze te maken, om de juiste WEG in te slaan! “Of jullie dienen God, of jullie geven toe aan de dwaasheid van de mensen.”

De mensheid heeft God zwaar beledigd door zich massaal van hem af te gaan keren! God voelt een onmenselijke pijn in zijn hart doordat Zijn kinderen hem niet meer willen kennen  en eerbiedigen! Kijk en voel de tranen die onze Hemelmoeder Maria hierom weent in La Salette! Het is NU de hoogste tijd om hierin een keerpunt te maken…we kunnen nog veel goedmaken t.o.v. onze hemelse vader, het is NU de tijd voor eerherstel,laten we ons onderwerpen aan God, laten we Zijn wil volbrengen. Alleen Hij weet wat het beste voor ons is!
 "Ik ben God de Almachtige, richt uw schreden naar Mij en gedraag u onberispelijk" (Genesis 17:1)

De tranen van Maria in La Salette zijn ook de tranen van de H. Geest, die bedroefd is om de mensen, omdat ze Hem teveel bedroeven, Nemen we  de waarschuwing in acht van de profeet Jesaja(63:10):”Maar zij waren opstandig en bedroefden Zijn heilige Geest. Zo werd hij hun tot vijand. Hij zelf streed tegen hen.”  En tenslotte waarschuwt ook Jezus Christus zelf ons:
 Mensen die de Heilige Geest lasteren, zullen voor eeuwig geen vergeving krijgen. Ze zullen voor eeuwig schuldig zijn." 
(Marcus 3:29)
In La Salette vloeien er tranen omdat de mensen zich teveel afkeren van Jezus Christus (de ENIGE en WARE REDDER der mensen!), omdat ze hem niet willen aanvaarden als hun verlosser, en omdat men te weinig eerbied heeft voor hun God en Schepper!
Foto-impressie O.L.V. VAN  LA SALETTE

 Video over de verschijning en de boodschap van La Salette (met tekst in het frans.)


zie ook de boodschap van La Salette: en het geheim van La Salette:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten