zaterdag 4 juli 2015

DE EINDTIJD

DE EINDTIJD:
 (wat bedoelt men hiermee?)Velen denken hierbij verkeerdelijk aan het einde van de wereld, de eindtijd heeft niks te maken met het “einde van de wereld” Er komt geen einde van de wereld, God heeft de wereld geschapen om eeuwig te bestaan!  Het is eerder het” einde van de tijd der duisternis” en de inleiding op EEN NIEUW BEGIN VOOR DE MENSHEID: geen einde dus voor de mensen maar het begin van een nieuw begin! De eindtijd is de tijd waarin de strijd tussen “goed en kwaad - licht en duisternisdefinitief zal beslecht worden. Het is het einde van de duistere tijden die de mensheid meemaakt, en het begin van een nieuwe schitterende tijd voor allen die God toegewijd en trouw gebleven zijn! Het is uiteraard een tijd waarin de mensheid en de wereld getroffen zullen worden door grote veranderingen, moeilijkheden, Jezus zei over deze tijd het volgende:

Bid dat het geen winter zal zijn als jullie moeten vluchten, of een heilige rustdag.  Want het zal een vreselijke tijd worden. Zo'n verschrikkelijke tijd is er nog nooit eerder geweest en zal er ook nooit meer komen.  Als de Heer die tijd niet korter zou maken, zou geen mens worden gered. Maar God zal die tijd korter maken om de mensen die in Hem geloven te helpen.” (Matteus 24:20-22)

 “En de mensen zullen zich steeds minder van God aantrekken. Daardoor zullen ze ook steeds minder liefde voor elkaar hebben. Maar de mensen die volhouden tot het einde, zullen worden gered.  En het goede nieuws van het Koninkrijk moet aan de hele wereld worden verteld. Alle volken moeten weten wat Ik heb gedaan. Pas dan zal het einde komen.” (Matteus 24:12-14)

En er zullen vreemde dingen te zien zijn aan de zon, de maan en de sterren. De volken zullen radeloos van angst zijn door het bulderen van de zee. De mensen zullen doodsbang zijn door de dingen die er met de wereld gebeuren. Want de machten van de geestelijke wereld zullen wankelen.  En daarna zullen de mensen de Mensenzoon in zijn stralende hemelse macht en majesteit zien komen in een wolk.  Wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, ga dan rechtop staan en hef je hoofd op, want je REDDING komt eraan."(Lucas 21:25-28) "Slaap dus niet in en BID elke keer opnieuw dat je de kracht krijgt om veilig door dit alles  heen te komen en te verschijnen voor de Mensenzoon". (Lucas 21:36)

De apostel Paulus schrijft over deze tijd (eindtijd) het volgende in zijn brief: 2Timoteüs: 1-4:

 

Onthoud dat de laatste tijd van de wereld een moeilijke tijd zal zijn. Want de mensen zullen alleen maar aan zichzelf denken. Ze zullen hebzuchtig, trots en overmoedig zijn. Ze zullen God beledigen en ongehoorzaam zijn aan hun ouders. Ze zullen ondankbaar en slecht zijn en nergens respect voor hebben. Ze zullen liefdeloos en trouweloos zijn. Ze zullen leugens over andere mensen rondvertellen, geen zelfbeheersing hebben, wreed zijn en een hekel hebben aan goede mensen. Ze zullen verraderlijk, roekeloos en trots zijn, en meer houden van plezier maken dan van God.”

Maria voorspeldt in het geheim van La Salette:
 “Daar het heilig geloof van God vergeten zal zijn zal de mens meer en meer egoïstisch worden. Men zal de burgerlijke en geestelijke machten afschaffen, iedere orde en elke rechtvaardigheid zullen met voeten getreden worden; men zal niets anders zien dan moorden, haat, jalousie, leugen en verdeeldheid, zonder liefde voor God en de mensen.
 Meerdere grote steden zullen door aardbevingen in puin storten en verzwolgen worden. Men zal denken dat alles verloren is en men zal niets anders zien dan moorden en wapengekletter en gevloek horen.”

Uit de Handelingen der Apostelen: (Handelingen2: 17-21)
 “Petrus zei: 'Aan het eind van de tijd, zegt God, zal Ik mijn Geest uitstorten op alle mensen. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. En aan jonge en oude mensen zal Ik bijzondere dromen geven. Op elke man of vrouw die Mij dient, zal Ik mijn Geest uitstorten. Daardoor zullen ze profeteren.  En er zullen vreemde dingen te zien zijn aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rook.  De zon zal verduisterd worden en de maan zal bloedrood worden. En dan zal de gevreesde dag van Gods straf aanbreken. Maar iedereen die de Heer aanbidt, zal worden gered.”


 Uit de 2é brief van de apostel Petrus:Maar de dag van de Heer zal komen als een dief. Dan zullen de hemelse sferen dreunend vergaan en de elementen door vuur worden verteerd; en de aarde, en de op aarde verrichte daden zullen nog gevonden worden.  Wanneer alles zo vergaat, hoe moet u dan uitmunten door een heilig en vroom leven!  Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst. Op die dag zullen de hemelse sferen in vlammen opgaan en de elementen wegsmelten in de vuurgloed.Maar volgens zijn belofte verwachten wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen.” (2Petrus3:10-13) Het zal een tijd van zuivering zijn! Om het hoofd te bieden aan deze grote moeilijkheden is het van belang dat we een standvastig geloof aan de dag leggen, eveneens een groot VERTROUWEN hebben in God en Zijn Voorzienigheid

Zo spreekt Maria in het geheim van La Salette: God zal door water en vuur de aarde ZUIVEREN.”
 Alles zal worden geschud, alles zal gezuiverd worden

“Achter elke ZUIVERING worden geloof, hoop en glorie opnieuw geboren!” We hoeven dus helemaal  niet angstig of bang te zijn voor de toekomst maar wel hoopvol en vol verlangen!!! De toekomst is alleen donker voor de satan en zijn dienaars, maar de toekomst is uitermate stralend voor allen die Jezus Christus zien, verwachten, ervaren en uitdragen! Getuigenis afleggen van onze Heer Jezus blijft niet zonder gevolg, luister maar: Jezus sprak:”Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel.  Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.” (Matteus10: 32-33)
 "Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt!" (Mc.16: 6) Jezus heeft de dood overwonnen en garandeert degenen die in Hem geloven en bereid zijn hem te volgen, eeuwig leven op de nieuwe aarde.
Bereid je voor om een nieuw geluid te horen - het geluid van de Hemel!

Dit zal o.a gebeuren op de voorspraak van MARIA die de VEILIGSTE, de SNELSTE en de ZEKERSTE WEG is om naar JEZUS te gaan!! (Maria zegt ons in het geheim van La Salette: heel het volk zal vergeving en medelijden vragen en zal Mijn hulp en Mijn bemiddeling inroepen…”) Maria is trouwens de Vrouw uit de Apocalyps die op het einde der tijden, met haar hiel de kop van de slang zal verpletteren zoals beschreven in het eerste boek van de bijbel. (Genesis 3:15) De nederige zal de hoogmoedige vernederen!

 Een nieuwe tijd zal aanbreken waarin de Glorie van God zal schitteren! MARIA zegt in het geheim van La Salette:Dan zal er vrede zijn, de verzoening van God met de mensen Jezus Christus zal gediend, geëerd  en verheerlijkt worden. De mensen zullen leven in de vreze Gods.”

 Het licht van CHRISTUS zal sterker stralen dan ooit tevoren!

Wanneer de ganse aarde met zijn mensheid gezuiverd is zal er een nieuwe schitterende tijd aanbreken! Het zal de tijd zijn van de “nieuwe schepping en de nieuwe aarde” Zoals voorspeld in de Bijbel: Openbaring 21: 1: Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. 
 
“de eeuwige thuis voor de kinderen Gods”
   Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” (2 Petrus 3:13)
Jezus sprak:” De hemel en de aarde zullen ophouden te bestaan. Maar mijn woorden zullen altijd blijven.” (Matteus 24:35)

* DE DAG WAAROP DE MENSENZOON ZAL KOMEN:

Jezus sprak: “In de tijd van de  Mensenzoon zal precies hetzelfde gebeuren als in de tijd van Noach.  De mensen gingen gewoon hun gang. Ze aten en dronken en trouwden, tot op de dag dat Noach in de boot ging. Toen kwam de grote overstroming en ze verdronken allemaal. En er zal hetzelfde gebeuren als in de tijd van Lot. De mensen hadden het druk met eten, drinken, kopen en verkopen, planten en bouwen.  En op de dag dat Lot uit Sodom vluchtte, regende er vuur en zwavel uit de hemel en ze werden allemaal gedood.  Hetzelfde zal gebeuren op de dag waarop de Mensenzoon zal komen. Als je die dag op het dak van je huis bent, moet je niet naar binnen gaan om spullen op te halen. En als je in het veld bent, moet je niet eerst naar huis teruggaan.  Denk aan wat er met de vrouw van Lot gebeurde! ...  Als je probeert je leven te redden, zul je het verliezen. Maar als je je leven opgeeft, zul je juist leven krijgen.” (Lucas 17:26-33)

In de dagen van Noach zei God tot Noach:” "De mensen zijn slecht en bedenken van jongs af alleen maar slechte dingen.” (Genesis 8:21) En er kwam WATER die de ganse aarde zuiverde
In de dagen van Lot zei de Heer: “ "Er wordt luid geklaagd over wat de mensen in Sodom en Gomorra doen. Want ze doen er verschrikkelijke dingen.” (Genesis 18:20) En er kwam VUUR uit de hemel die beide steden en hun inwoners vernietigde.
 In de dagen van Lot was er Abraham die bij de Heer ten beste sprak  voor het volk. (Genesis 18:22-32)
We zien dus dat in de dagen van de mensenzoon, net als in de dagen van Noach en in de dagen van Lot, water en vuur zal zijn die de aarde zal zuiveren!
 (Zoals Maria voorspelde in het geheim van La Salette: God zal door water en vuur de aarde zuiveren.”)

Ook zien we zoals in de dagen van Lot Abraham ten beste sprak voor het volk, in de dagen van de mensenzoon het Maria is die ten beste spreekt voor het volk
(Maria is onze voorspreekster en Maria zegt ons in het geheim van La Salette: ‘Heel het volk zal vergeving en medelijden vragen en zal Mijn hulp en Mijn bemiddeling inroepen…”)
In Haar Boodschap te La Salette zegt Maria ons trouwens:ALS IK WIL DAT MIJN ZOON ZICH NIET VAN U AFKEERT BEN IK GENOODZAAKT HEM ONOPHOUDELIJK VOOR JULLIE TEN BESTE TE SPREKEN. MAAR JULLIE, JULLIE TREKKEN ER ZICH NIETS VAN AAN.”
Zie boodschap van L.S.:
De eindtijd zal dus afgesloten worden met de komst van de “nieuwe aarde”…een nieuw tijdperk zal aanbreken voor de kinderen van God, die voor eeuwig in nabijheid van hun God zullen leven in het “aardse paradijs” die God voorbereid heeft voor Zijn trouwe en volgzame kinderen!

Een NIEUW LEVEN:

 Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden.  Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Ik zal jullie redden van alles wat je onrein maakt, ik zal het koren bevelen overvloedig te groeien en nooit meer een hongersnood op jullie afsturen.”
( Ezechiël 36:25-29)

Wolven en schapen zullen samen grazen. Leeuwen zullen net als koeien gras eten. Slangen zullen stof eten. Ze zullen niemand kwaad doen. Op mijn heilige berg zal niemand een ander nog kwaad doen, zegt de Heer." (Jesaja 65:25)

 Let op, die dag komt eraan! Die dag zal zijn als een gloeiendhete oven! Alle trotse en slechte mensen zullen op die dag als droog gras verbranden. Er zal niets van hen overblijven, zegt de Heer van de hemelse legers.  Maar júllie hadden ontzag voor Mij. Jullie zullen worden beloond. Voor jullie zal er genezing zijn bij de Heer. Jullie zullen naar buiten gaan en dansen en springen als jonge kalfjes die de stal uit mogen.”(Maleachi 4:1-2)

Jesaja 24:1-5:
"Hier is Jahwe die de aarde verwoest en vernielt. Hij keert ze ondersteboven en drijft haar bewoners uiteen. De aarde wordt totaal verwoest, helemaal leeggeplunderd: JAHWE HEEFT DIT WOORD GESPROKEN. De aarde is ONTWIJD door haar bewoners: zij hebben de wetten geschonden, de geboden overtreden, het eeuwig verbond verbroken. DAAROM wordt de aarde door een vloek verteerd en boeten haar bewoners voor hun schuld. Daarom slinken de bewoners van de aarde in aantal en blijven slechts weinig mensen gespaard."

“En Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?”(Openbaring6: 16-17)

Ik zal laten zien hoe machtig Ik ben. Ik zal laten zien wie Ik ben. De volken zullen dat zien en ze zullen beseffen dat Ik de Heer ben.”  (Ezechiël 38:23)

Ik wil u graag nog deze goede raad meegeven:
Wees waakzaam! Houd uw lampen brandende!

 Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd eraan vast en breek met het leven dat u nu leidt. Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief, op een tijdstip dat u niet kent.” (Openbaring 3:3)

Wij christenen worden opgeroepen om ons in dit tijdperk niet “afwachtend” op te stellen, maar Christus verlangd van ons dat wenieuwe mensen worden” en ook VURIGE CHRISTENEN zouden wezen, hierop worden we gewezen in volgende bijbeltekst:
OPENBARING 3:15-20:” De geloofwaardige en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping zegt: Ik ken uw werken; Ik weet dat u koud noch warm bent. Was u maar het een of het ander! Maar u bent lauw, en daarom zal ik u uitbraken. U beweert: Ik ben rijk, ik heb me van alles voorzien, ik heb niets nodig. Maar u beseft niet dat u ongelukkig en beklagenswaardig bent, arm, blind en naakt. IK raad u aan van mij goud te kopen dat in het vuur  is gezuiverd. Dan wordt u rijk. Koop ook witte kleren om u te kleden om uw schandelijke naaktheid te bedekken, en zalf om op uw ogen te smeren en weer te zien. Ik straf en tuchtig iedereen die ik liefheb. Wees dus VURIG en begin een nieuw leven. Ik sta voor de deur en klop. Als iemand mij hoort en opendoet zal ik bij hem binnenkomen en we zullen samen eten. Ik zal ervoor zorgen dat wie overwint, bij mij op mijn troon komt te zitten. Ook ik heb overwonnen en ben bij mijn Vader op Zijn troon gezeten. Wie oren heeft, moet luisteren naar wat de Geest aan de gemeenschappen te zeggen heeft!


Zie ook blog: DE NIEUWE AARDE & DE NIEUWE SCHEPPING:


“Ik kom onverwacht als een dief.”


Geen opmerkingen:

Een reactie posten