vrijdag 3 juli 2015

DE MACHT VAN MARIA

HAAR SCHOONHEID WEKT DE LIEFDE VAN DE KONING:

Openbaringen over

 de MACHT VAN MARIA:


“Vrouw, ziedaar uw zoon. Zoon, ziedaar uw Moeder

 

 Tot de meest miskende en onbegrepen genaden die God voor de mensheid heeft voorzien, behoort deze van de grenzeloze macht van de Heilige Maagd Maria. Maria is bij uitstek de Koningsdochter, de Uitverkorene van God, Zijn Vertegenwoordigster naar de mensheid toe, die door Jezus vanop het Kruis van Calvarie onder Haar hoede is gesteld met de woorden “Vrouw, ziedaar uw zoon. Zoon, ziedaar uw Moeder”. Maria is door God voorbestemd als het laatste Redmiddel voor de dwalende mensheid. De macht van Maria is met geen enkele kracht in de Hemel en op aarde te vergelijken. Zoals vele heiligen reeds schreven: behalve God is alles aan Maria onderworpen.
Wat is macht? Macht is het vermogen om het gedrag van anderen te beïnvloeden zodat deze bepaalde dingen anders moeten doen dan zij zelf zouden willen en hun gedrag moeten aanpassen bij de wil van diegene die macht uitoefent. Macht is ook het vermogen waardoor het lot van anderen, alsook de beslissingen die zij nemen, op één of andere wijze beïnvloed worden door de wil van diegene die macht uitoefent. Vooral deze laatste punten zijn van toepassing op Maria. God heeft het zo beschikt dat Zij macht bezit over de mensen, over de duivelen, en over God Zelf. Ik kom hier meteen op terug.
Waar ligt de oorsprong van Maria’s macht? Hoe komt het dat Zij zo machtig is? Maria’s macht is gegrondvest op Haar volmaakte staat van genade. Zij is onbevlekt ontvangen en aldus vrij van de erfzonde. Deze eigenschap laat Haar méér dan enige andere ziel op God gelijken. Haar heiligheid is vanaf Haar Ontvangenis ongeëvenaard geweest, en Zij heeft deze absolute heiligheid in stand gehouden door een leven zonder de geringste zonde of ondeugd. Hoe heiliger een ziel is, des te groter de genaden die zij van God verkrijgt, omdat God een ziel steeds minder kan weigeren naarmate deze ziel Hem aan Zichzelf herinnert, dus naarmate Hij Zichzelf in deze ziel weerspiegeld ziet. Maria is ooit door Jezus Zelf “de volmaakte Spiegel van God” genoemd. Maria is de enige ziel in staat van absolute heiligheid, en is daardoor een volmaakte kopie van Gods eigen Wil. Zij draagt geen enkele schuld tegenover de Goddelijke Gerechtigheid, en om die reden is er voor God geen enkele belemmering om Haar alles te geven wat Zij verlangt. Indien God een volmaakt heilige ziel zoals Maria iets zou weigeren, zou Hij als het ware met Zichzelf in strijd komen, want in Maria is de Gods-kern (die in oorsprong in elke mensenziel aanwezig is) tot de volle ontwikkeling gekomen. Alle eigenschappen van Maria zijn van Goddelijke oorsprong, en geen enkele van hen is ook maar in de geringste mate besmet door wereldse of duivelse invloeden. Daarom zet elke handeling die Maria stelt, elk woord dat Zij spreekt, elk verlangen van Haar Hart, elke gedachte uit Haar geest, elke stap van Haar voeten en elke uiting van Haar Wil onvoorstelbare krachten in werking, die zo gelijklopend zijn met Gods Plannen en Beschikkingen, dat God alles wat van Maria uitgaat, beschouwt als Zijn eigen Wilsakten. Dat is de reden waarom gezegd mag worden dat Maria’s macht absoluut is, en dat Zij zelfs macht heeft over God zelf De uitoefening van Maria’s macht in de Hemel gaat onverminderd verder:
·                            God heeft het zo beschikt dat de engelen de mens ten dienste zouden staan. Doch geen enkele mensenziel heeft in dezelfde mate de beschikking gekregen over de engelen als Maria. Reeds tijdens Haar leven op aarde stonden talrijke scharen van engelen permanent in Haar dienst. Toen Zij na Haar leven “insliep” en in de Hemel opgenomen werd met Lichaam en ziel, wierpen de engelen zich aan Haar voeten neer en begroetten Haar als hun Koningin en Meesteres. In deze Laatste Tijden voert Maria het bevel over de voltallige Hemelscharen in de strijd tegen het kwaad. In wezen was Maria’s heerschappij over de engelen reeds een feit toen God Haar voorzag als de Vrouw die de kop van de slang zou verpletteren.
·                            Eén van de grootste uitingen van Maria’s macht in de Hemel is deze van Haar voortdurend optreden als Voorspreekster bij Gods Gerecht. Ieder mens die zijn leven op aarde beëindigt heeft (dagelijks zijn dat er miljoenen), verschijnt vόόr Gods Gerecht, waar de beoordeling van zijn aards leven wordt voltrokken. Bij elk oordeel is Maria aanwezig als Voorspreekster. Elke dag beslissen Haar woorden (dus: Haar Liefde) over het eeuwig lot van duizenden, die zonder Haar verdoemd zouden worden doch aan Haar te danken hebben dat zij na een welbepaalde tijd van loutering in het vagevuur de Eeuwige Gelukzaligheid in de Hemel zullen genieten. Maria heeft dus letterlijk het lot van ontelbaren in Haar handen. Bedenk dit nog tijdens uw leven op aarde, en geef Haar de eerbied die Haar toekomt.
·                            Maria’s macht als Voorspreekster strekt zich verder uit over de zielen in het vagevuur. Op Haar gebed, en door speciale voorrechten die Zij van God heeft verkregen, worden vele zielen eerder uit het vagevuur bevrijd dan zij op grond van de Wet van Gods Gerechtigheid verdienen. De uitoefening van Maria’s macht op aarde is onvoorstelbaar, en voltrekt zich vaak in het verborgene. Op de meest indrukwekkende wijze openbaart Haar macht zich op de volgende terreinen:
·                            Maria is de Middelares van alle Genaden. Genaden zijn gaven die God schenkt om het leven van de mens gemakkelijker te maken of hem dichter bij zijn Heil te brengen. God heeft Maria de macht gegeven over de schatkamers van Zijn Genaden. Dat betekent dat Zij Zijn Genaden kan uitdelen aan wie Zij wil, wanneer Zij wil, in de mate waarin Zij wil en in de vorm waarin Zij wil. Zeer vele van de genaden die bepalend zijn voor de kwaliteit van een mensenleven, worden verleend na bemiddeling door Maria. De grenzeloze macht van Maria bestaat hieruit dat Zij via deze weg over het verloop van talloze levens beslist. Bepaalde genaden zijn of voelbaar (genezingen, de zichtbaar verwezenlijking van materiële verlangens...), andere zijn niet zichtbaar (bekeringen, spirituele gaven, ontwikkelingen die de groei van de ziel bevorderen...) De niet-zichtbare zijn de grootste, en vormen daarom de grootste openbaringen van Maria’s macht over uw leven.
·                            Maria is de Leidster van alle zielen die zich aan Haar toewijden. Elke Mariatoegewijde vormt op zich een klein Rijk van Maria, een Rijk waarin Zij volkomen heerst. Door Haar Liefde en Haar macht over de verdeling van alle Genaden brengt Maria het hart van de Haar volkomen toegewijde ziel zo volkomen onder Haar gezag dat de toegewijde zichzelf vrijwillig tot Haar dienaar maakt. Naarmate het verbond tussen Maria en Haar toegewijde een grotere invulling krijgt (de uiterste graad wordt bereikt in de gevallen waarin Maria een ziel via de mystieke weg tot Haar dienst roept voor een speciale opdracht, die over het algemeen het hele verdere leven duurt) neemt de vrijwillige onderwerping van de toegewijde aan Maria toe en beschouwt hij zich als niets méér dan Haar slaaf. Zodra de geroepene totaal in Maria’s macht is, voert Zij deze via opeenvolgende beproevingen, genaden en een zeer intense versmelting in hart, geest, en in bepaalde gevallen zelfs in het lichaam (mystiek lijden) tot steeds groeiende eenwording met Zichzelf: Maria heeft de macht, zielen te kneden tot zij Haar spiegelbeeld worden. Dit is een Goddelijke macht die God Zelf jegens Haar als eerste heeft toegepast, en waarover Zij de volle beschikking heeft gekregen. Maria beschikt over eindeloze middelen waardoor Zij Haar toegewijden zonder dwang doch door hun eigen ontwikkeling vrijwillig de beslissing kan laten nemen, hun hele verdere leven aan Haar voeten door te brengen met als enige doelstelling van al hun doen en laten: de wil om Maria te dienen en te verheerlijken. In Haar totaal toegewijden bereikt Maria’s titel “Koningin van Hemel en aardede volheid van zijn betekenis. Maria’s macht komt op een bijzondere wijze tot uitdrukking in de Beschikking die Zij van God heeft gekregen over zielen. Zij heeft het voorrecht ontvangen, bepaalde zielen uitdrukkelijk te roepen tot Haar persoonlijke dienst, in het kader van Haar rol tot verwezenlijking van Gods Heilsplan. Deze zielen worden door Haar persoonlijk toegerust met speciale genaden en gaven om te functioneren als instrument van Maria, en worden door Haar uitgenodigd tot het sluiten van een totaal en onvoorwaardelijk verbond van gehoorzaamheid en onderwerping aan Maria. Zij worden door Maria op een bijzondere wijze geleid en beschermd, door Haar naar Haar welbehagen gekneed tot Haar werktuig en evenbeeld. In deze zielen schittert de macht van Maria vooral doordat Zij hen zo vast en zo liefdevol aan Zich bindt dat zij in niets anders meer behagen scheppen dan in een leven als “liefdesslaaf” van Maria (slaaf van Haar Liefde)
De uitoefening van Maria’s macht over de duivelen voltrekt zich nu nog grotendeels onzichtbaar, doch zal in een nabije toekomst voor aller ogen stralen. Maria is door Haar bescheidenheid en nederigheid nooit opvallend geweest. God heeft het echter zo beschikt dat Haar macht in de laatste tijden zal schitteren als duizend zonnen. Hoe?
·                            Op grond van Haar hele leven op aarde is Zij de Medeverlosseres die Jezus terzijde heeft gestaan bij het volbrengen van het Verlossingsoffer. Zij leed een leven van talloze smarten, die hun bekroning vonden op Golgotha. Doordat Zij dit zo weinig gekende, onnoemelijk zware lijden in absolute heiligheid en met een onvergelijkbare Liefde in volle toewijding aan God heeft gedragen, had Maria’s leven een onschatbare waarde tot redding van zielen. Deze rol als Medeverlosseres is met het einde van Haar leven op aarde niet beëindigd. Maria kan Haar eindeloze macht als Overwinnares op het kwaad pas ten volle doen stralen, en de ontelbare Genaden vandien pas ten volle over de wereld afroepen, zodra Haar rol als Medeverlosseres officieel kerkelijk erkend zal worden. Waarom? Omdat door deze erkenning de mens officieel aan God te kennen geeft dat hij aanneemt dat niet alleen de Godmens Jezus, doch ook een mensenziel de duivel totaal en definitief heeft overwonnen. Bid vurig voor deze erkenning, het lot van de wereld en uw persoonlijk geluk hangen ervan af, want zodra Maria officieel als Medeverlosseres wordt erkend, is het fundament van Gods Rijk op aarde gelegd. Dit zal na de Kruisdood van Jezus het grootste keerpunt in de geschiedenis zijn.
·                            Maria bezit de macht, u op Haar tussenkomst te vrijwaren van zonde, en bekoringen te breken. Hoe? Door Haar gebed, en door Haar rechtstreeks optreden. Waar Maria Zich vertoont, vlucht de duivel, want Zij boezemt hem de grootste angst in. Hij weet dat één woord van Haar volstaat om hem aan banden te leggen. Ooit werd mij in een visioen getoond hoe een groep duivelen een groep biddende mensen aanviel. Maria verscheen, en de duivelen werden ogenblikkelijk in drie categorieën verdeeld: ongeveer de helft vluchtte weg. Naar de andere helft behalve één, strekte Maria Haar rechterhand uit, en zij leken in een flits van vuur op te lossen. Maria liet één duivel overblijven, Zij keek mij aan met een indrukwekkende glimlach, en liet mij begrijpen dat Zij mij ten aanzien van deze ene duivel een demonstratie van Haar macht wilde geven. Zij wendde Zich vervolgens naar deze ene toe en beval hem met een teken van Haar hand om zich vόόr Haar voeten neer te werpen. Uit Haar ogen stroomde felblauw licht. Krijsend kroop hij op de knieën naar Haar toe en ging vόόr Haar voeten liggen. Dit betekent dat hij zich met heel zijn wezen verzette, doch niet anders kon dan Haar te gehoorzamen. Zij plaatste in een onvoorstelbaar sierlijke beweging uitermate rustig Haar rechtervoet op zijn nek, en onder Haar voet werd hij onder luid geschreeuw tot stof verbrijzeld. De macht die van Maria uitging, was angstwekkend, doch vervulde mij met de vreugdevolle zekerheid dat niets op aarde of onder de aarde aan Maria’s Wil kan ontkomen. Onthoudt dit beeld, het is van het grootste belang voor de tijden die weldra komen, en het moge u tot motivering dienen om u volledig aan Maria weg te geven in totale toewijding. Denk eveneens aan dit beeld wanneer u bekoord wordt. Spreek hardop Maria’s naam uit, en blijf hem herhalen. Deze naam is een marteling voor de bekoorder, want hij vreest Maria’s verschijning méér dan u hemzelf kunt vrezen.
·                            Maria is ertoe voorbestemd, het kwaad te vernietigen. Wat Jezus op Calvarie begonnen is, zal door Zijn Moeder beëindigd worden. God heeft na de erfzonde aan de duivel verklaard dat de Vrouw (Maria) hem de kop zou verpletteren. Het uur waarop dit zal gebeuren, is nabij. De duivel voelt reeds de druk van Haar voet. Hij kronkelt om aan Haar macht te ontkomen, en het is door dit wilde verzet dat hij zoveel schade aanricht en zoveel verwoestingen over Gods Schepping uitzaait. Hij weet dat, zodra Maria’s voet in volle kracht zal drukken, hij geen enkel slachtoffer meer kan maken. Om deze reden gaat hij nu zo driest te werk. Leer daarom de chaos van de wereld beschouwen als wat hij werkelijk is: het eerste teken van de overwinning van de Meesteres van Hemel en aarde.
Maria’s macht is absoluut. Dat betekent dat Haar gezag in de Hemel geen beperkingen heeft. God heeft Haar zo hoog verheven als een getuigenis tegenover de mens, die zich over het algemeen niet zo totaal aan Zijn Plan weet te geven, en tegenover de duivelen, die in Maria de absolute heerschappij moeten ervaren van een wezen waarvan zij de ondergang hadden gezworen. Doch de uitoefening van Haar macht wordt door één regel gemilderd: deze waarbij God heeft beschikt dat de vrije wil van de mens gerespecteerd moet worden, en op het lot van de mens (individueel en als geheel) niet ingegrepen mag worden indien de mens daar niet zelf om vraagt. Maria bezit de macht om de wereld te zuiveren van alle chaos, van alle ellende, van alle ongeluk, van alle kwaad, maar wij moeten Haar daar uitdrukkelijk om vragen, door gebed en door ons in groot aantal aan Haar toe te wijden.
"O MARIA, IK BEN GEHEEL DE UWE."

Ik zou het volgende beeld kunnen gebruiken: elk gebed dat u met Liefde tot Maria verricht, maakt Haar voet zwaarder, die op de kop van de slang drukt. Hoe meer u bidt en hoe meer mensen u ertoe aanspoort om hun hele leven aan Maria toe te wijden, des te spoediger zal Haar voet u bevrijden. De satan is volkomen in Haar macht, hij is aan Haar overgeleverd, doch om hem definitief te verstikken, wacht Zij op uw smekingen en de gave van uzelf. Dank zij een Mysterie van Goddelijke Liefde kan ik tot u zeggen: Maak uzelf tot slaaf van Maria, en Zij zal u de ware vrijheid schenken.
Welke voordelen heeft de heerschappij van Maria voor u? In de mate waarin u Maria macht geeft over uw leven en uw hele wezen (handelingen, gedachten, woorden, gevoelens, verlangens, relaties, enzovoort), zal Zij u heiligen. Aan Maria is het gegeven om u naar de Eeuwige Gelukzaligheid te leiden, op voorwaarde dat u in Haar macht gelooft, Haar bemint en Haar met volharding smeekt om u te leiden op al uw wegen. Zoals op Maria’s gebed de Heilige Geest over de apostelen neerdaalde in het Cenakel, tien dagen na de Hemelvaart van Jezus, zo kan Zij ook de Heilige Geest met Zijn rijke gaven over u afroepen. Genaden worden geput uit de schatkamer der verdiensten die alle zielen in alle tijden hebben verzameld, aangevuld door de rechtstreekse gaven uit Gods Barmhartigheid. God is de Bron der Genaden, Maria heeft de macht over hun verdeling. Tot Haar moet uw smeken gericht zijn indien u iets nodig hebt. Ook de heiligen die u aanroept om welbepaalde gunsten te bekomen, verkrijgen deze van Maria, die hun Meesteres is, de Koningin van de Hemel. Indien u de volheid van het geluk op aarde betracht, verheerlijk en dien dan Maria tot het uiterste, want hoe meer zielen zich aan Haar voeten neerleggen, des te spoediger komt de dag waarop Zij zal opstaan om het kwaad, de bron van alle ellende, naar de eeuwige afgrond te verwijzen. Prijs elke ziel zalig die Maria verheerlijkt in woord en daad, want elke lofprijzing aan uw Hemelse Moeder brengt de genadeslag aan de satan dichterbij.
Waarin zal de absolute macht van Maria haar definitieve bekroning vinden? In de Triomf van Haar Onbevlekt Hart. Maria’s Triomf is de totale overwinning over de satan tot vestiging van Gods Rijk op aarde. Aan deze Triomf wordt gebouwd door de mate waarin mensenzielen zich totaal aan Maria weten te geven. Maria’s Triomf begint in het hart van Haar toegewijden: hoe groter uw bereidheid om Maria’s macht in uw leven tot uiting te laten komen, des te sneller zal Haar Triomf over het kwaad zich verwezenlijken. Bedenk dat de Triomf van Maria gelijkstaat met de Triomf van het Kruis  en de grondvesting van Gods Rijk van Liefde op aarde.
Door Haar onvergelijkbare schoonheid heeft Maria alle macht over het Hart van de Koning (God) verworven. Wat Zij Hem ook zal vragen, Hij zal Haar nooit kunnen weerstaan, omdat Haar hele Wezen een volmaakte verheerlijking aan Zijn Godheid vormt. Hij heeft Haar de Onbevlekte Ontvangenis geschonken, waardoor Haar ziel een volmaakt spiegelbeeld van de Goddelijke eigenschappen in zich droeg. Zij heeft deze staat van volkomen heiligheid voor eeuwig in Zich bewaard. Zij heeft Haar hele leven in dienst gesteld van het grote Verlossingswerk van Jezus. Tot slot heeft Zij als enige onder de mensenzielen de oorspronkelijke Goddelijke Orde die voor de mens was voorzien, in stand gehouden en tot volle glorie gebracht. Hoe kan God Haar dan iets weigeren? Maria heeft het Hart van God Zelf overwonnen, Zij heeft ook de hel overwonnen, en staat op het punt om Haar vreeswekkende macht tentoon te spreiden in een schittering als van duizend zonnen. Wanneer zult u God navolgen en Haar ook uw hart laten overwinnen? Uw eeuwig lot ligt in Haar handen...

BRON: uit de onderrichtingen van  het Maria Domina Animarum Apostolaat: zie onderrichtingen: Stormschriften:
“Maria’s Triomf is de totale overwinning over de satan tot vestiging van Gods Rijk op aarde. Aan deze Triomf wordt gebouwd door de mate waarin mensenzielen zich totaal aan Maria weten te geven”


Dagelijks Toewijdinggebed aan MARIA door de H.Grignion de Monfort:
“O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik u heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan u toe en geef u, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied u de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef u het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.”
Geen opmerkingen:

Een reactie posten