vrijdag 17 juli 2015

HEMELSE OPROEP!

OPROEP: LAAT HET LICHT SCHIJNEN IN DE DUISTERNIS:

Vorm NU met alle gelijkgezinde zielen een KETTING VAN LICHT.”


Laat de KETTING VAN LICHT  tot stand komen!
Maria roept de zielen  van Haar Ketting van Licht, hen die zich volkomen aan Haar hebben toegewijd, op tot een gezamenlijk offensief van LICHT tot bespoediging van de komst van Gods rijk op aarde.
Daarom de uitnodiging aan alle zielen om vanaf vandaag dagelijks het volgende gebed tot de Meesteres van alle zielen te richten, opdat de Ketting van Licht het zaad van de Eeuwige Lente, dat door het Kruisoffer van Jezus is gezaaid, tot bloei moge brengen.

De Hemel wacht op de bloemen van onze harten om het onkruid van alle werken van duisternis van de aarde te verdrijven.
De komst van Gods Rijk op aarde ligt nu in onze handen! Laten wij samen kiezen voor een wereld in de volheid der Liefde en Vrede van Christus, en zonder de ellende van zonde en duisternis.

KETTINGGEBED OM DE KOMST VAN GODS RIJK OP AARDE TE BESPOEDIGEN:

Maria, Hemelse Koningin en Moeder van de Goddelijke Verlosser,
Ik wil mijn hele wezen en mijn hele levensweg in uw dienst stellen, opdat Gods Rijk van volmaakte Liefde, vrede en heiligheid nu spoedig gevestigd moge worden. Ik smeek u:
Zuiver de innerlijke gesteldheden van alle zielen door de stroom van Gods Liefde, opdat elke ziel nog slechts al haar medeschepselen oprecht en in zelfverloochening zou liefhebben. Weesgegroet...
Wek in elke ziel de vaste wil om alle zondige gedachten, gevoelens en verlangens in zich te laten sterven. Weesgegroet...
Wek in elke ziel een alles beheersend verlangen naar het volbrengen van werken van Licht, opdat Gods Plan van Heil voor de hele schepping spoedig voltooid moge worden. Weesgegroet...
O Meesteres van mijn ziel, wil al mijn offers, lijden en beproevingen begraven in uw Hart, het Tabernakel der volmaakte heiligheid en der volmaakte Smarten, en wil mij in het vuur van uw vlekkeloze Liefde verenigen met het Heilig Kruis van Jezus Christus, de Sleutel tot Gods Rijk op aarde. Amen.

Jezus leerde de mensheid de Weg naar de volmaaktheid in deze drie componenten: volmaakte Liefde is een leven zonder zonde, volmaakt lijden is een volkomen aanvaarding en toewijding van alle beproevingen en kruisen van het leven, en volmaakte gehoorzaamheid is aanvaarding van alle beschikkingen van God. Deze beschikkingen leerde Jezus in het Evangelie en met het voorbeeld van Zijn allerheiligste Leven. God had het zo beschikt, dat het Leven van Jezus Christus zou eindigen met een verschrikkelijk Lijden dat de mensheid voortaan in staat zou stellen om de effecten van de erfzonde in zich te overwinnen. Precies dat is de diepe betekenis van de Verlossing: Jezus heeft de deur naar het Heil ontgrendeld, maar elke ziel afzonderlijk moet in het eigen leven zelf doorheen de deur naar het Heil gaan. Alleen zo kan de ziel de Verlossing in zich waarmaken. Anders wordt de erfenis die Jezus aan elke ziel heeft nagelaten, niet benut. Het wegschuiven van de grendel is door Jezus gebeurd. Jezus is echter de Zoon van God. Dus ontbrak nog iets aan de Verlossing, want Gods Wet voorziet ook, dat in de schepping pas iets kan veranderen wanneer de mens door een goed gebruik van zijn vrije wil het verlangen aantoont om méér op God te lijken. Dus moest de mensenziel zelf de Verlossing aanvullen. God bewees Zijn overweldigende Liefde voor de zielen door een geschapen ziel te bekleden met ongeëvenaarde vermogens die een absoluut volmaakte heiligheid mogelijk maakten:
Maria, die Hij vrijwaarde van de effecten van de erfzonde, en die Hij maakte tot het Tabernakel dat het waardig was, de Goddelijke Zoon Jezus Christus als Mens te dragen en baren. Evenals Jezus leefde Maria totaal volgens het patroon van de absolute volmaaktheid in Liefde, lijden en gehoorzaamheid. God ging nog veel verder met Maria. Hij schonk Haar een totale wijsheid en een onbegrensde macht over alle zielen in de Hemel, op aarde en onder de aarde.
Maria moest het Goddelijk Heilsplan voltooien als Vertegenwoordigster van God naar de zielen toe, en als Vertegenwoordigster van de zielen naar God toe. Zij leed een leven van totale toewijding aan God. Haar hele leven lang wijdde Zij alles wat op Haar afkwam, alles wat in Haar Hart omging, en al Haar woorden en daden, aan God toe. Hierdoor vervolledigde Zij de heiliging van de hele mensheid, die door Jezus Christus was begonnen. God had beschikt dat een geschapen ziel van het menselijk geslacht Gods overwinning over de duisternis, die Jezus door Zijn Lijden, Kruisdood, Verrijzenis en Hemelvaart had bezegeld, in Haar eigen leven zou herhalen in naam van alle geschapen zielen. Hiertoe bestemde Hij Maria om bij Goddelijk Decreet de onbetwistbare Meesteres van alle zielen te zijn.
Toen Jezus aan het Kruis de woorden sprak: “Vrouw, ziedaar uw zoon; zoon, ziedaar uw Moeder”, bekrachtigde Hij het Goddelijk Decreet waardoor de mensheid van alle tijden totaal onder Maria’s hoede werd gesteld. Maria werd op Kalvarie tot Moeder, Gids, Wegwijzer, Voorbeeld voor de mogelijkheden van de geschapen ziel, en Meesteres (waartoe Zij voor alle eeuwen was voorbestemd.) De zielen hadden nu JEZUS CHRISTUS als Voorbeeld van Goddelijke aard en Mens geworden in de orde der genade, en MARIA als Voorbeeld van menselijke aard en “vergoddelijkt” in de orde der genade: Godheid en geschapen ziel sloten een Hemelse Bruiloft die zowel door God (in Jezus) als door de zielen (in Maria) verlangd was. Zo werd het fundament van het Goddelijk Heilsplan voltooid. Nu moest het bouwwerk beginnen. God laat de zielen niet alleen met het bouwwerk. Het Evangelie is ons nagelaten. In deze Laatste Tijden wordt Maria op nooit eerder geziene, intense wijze naar de zielen toe gezonden om het bouwwerk te voltooien. Dat doet Zij als Meesteres van alle zielen. De Meesteres van alle zielen voert de zielen naar het absolute toppunt van de drie grote deugden: de Liefde, het Geloof en de Hoop. In alle openbaringen en onderrichtingen die Zij in de loop der jongste jaren aan de zielen kenbaar maakt, toont Maria Zich als de volmaakte Lerares in:
·                            De Liefde: Zij onderricht de zielen in een leven in alle deugden, die uiteindelijk niets anders zijn dan takken aan de boomstam van de Liefde;
·                            Het Geloof: Zij verheft de zielen uit de oppervlakkigheid van een leven dat op niets anders is afgestemd dan het stoffelijke, het wereldse, en voert hen naar de diepe Waarheden van God als bronnen voor een totale wedergeboorte. Dit blijkt onder meer uit Haar herhaalde onderrichtingen over de diepe zin en waarde van het lijden, de beproevingen en de totale toewijding aan Haar;
·                            De Hoop: doorheen alle geschriften brengt Maria boodschappen van grote hoop en bemoediging voor de zielen die bereid zijn om Haar tot het uiterste te volgen.
Maria, de Meesteres van alle zielen, beoogt niets anders dan de voltooiing van Gods Heilsplan. Met dit doel voor ogen, richt Zij nu tot u een tweevoudige uitnodiging:
   1.Wijd u totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig toe aan Haar als de Meesteres van alle zielen.
2.Vorm NU met alle gelijkgezinde zielen een KETTING VAN LICHT.

Ziehier Maria’s belofte:
“Ik, Maria, de Meesteres van alle zielen, heb van God de onbegrensde macht ontvangen om de satan en zijn gevolg op de knieën te dwingen, definitief te vernederen en onwerkzaam te maken. Op Mijn woord wordt de sleutel die Jezus Christus in het slot van de deur naar Gods Rijk op aarde heeft gestoken, definitief omgedraaid en wordt de wereld gezuiverd van alle ellende. Om deze ultieme Goddelijke genade te bekomen, heb Ik een leger van strijders nodig die bereid zijn om voor Mij tot het uiterste te gaan in de overwinning op zichzelf” (MARIA,  juli 2008)

Jezus zei reeds dat Hij in de wereld gekomen was om vuur te brengen. Als christenen van de Laatste Tijden dragen wij de verplichting, vlammen te zijn die het vuur van de ware Liefde en het Licht van de Waarheid verspreiden. Door ons aan elkaar te schakelen, kunnen wij dus een ware ketting van Licht vormen. Met deze ketting zal de satan en zijn hele nasleep van duisternis vastgeketend en gewurgd worden.
De Meesteres van alle zielen is de Draagster van het Vuur van Christus (de Goddelijke macht) en van de Heilige Geest (de Goddelijke Wijsheid.) Met onze volle inzet zal Zij de duisternis aan Haar voeten op de knieën dwingen en alle dwaling, verblinding en onwetendheid verdrijven. God is de Zon, Maria draagt de zonnestralen naar de schepping, tot in haar verste uithoeken. In Haar overwinning op de duisternis zal Gods Heilsplan zijn voltooiing vinden. Word daarom nu soldaat van het Licht, opdat mede door uw bijdrage het Licht moge schijnen in de duisternis.

 TOEWIJDING TOT OPNAME IN MARIA’S KETTING VAN LICHT:


O Maria, machtige Meesteres van alle zielen, Opdat de Werken van Jezus Christus in mijn ziel voltooid kunnen worden, wil ik u totaal toebehoren, u navolgen in alle details van mijn dagelijks leven, en mijn leven en al mijn behoeften en verlangens aan u toewijden. Ik geef u mijn verleden, mijn heden en mijn toekomst, met alle lijden, beproevingen en ongemakken die ik ooit heb doorstaan in lichaam, hart, geest en ziel, en mijn verlangen naar een heilig leven en sterven. Heers volkomen in mij, en maak mij tot een strijder voor Gods Rijk van Liefde en Vrede op aarde. Bekom mij de kracht en de Liefde om alle kwaad te overwinnen in mijzelf en mijn omgeving. Wil mij opnemen in uw ketting van Licht, opdat ook ik het kwaad aan uw voeten kan uitleveren. Moge de Heilige Geest mij in dit voornemen sterken. Amen. Weesgegroet Maria, meesteres van mijn ziel, vol van genade…

BRON: uit de onderrichtingen van Maria aan het Maria Domina Animarum Apostolaat:


In november 2014 werd reeds in deze blogs een oproep gericht tot het vormen van een Ketting van Licht, zie blog, Vorm een Ketting van Licht:

Door ons aan elkaar te schakelen, kunnen wij  een ware ketting van Licht vormen. Word daarom nu soldaat van het Lichtopdat mede door uw bijdrage het Licht moge schijnen in de duisternis.”
Geen opmerkingen:

Een reactie posten