zondag 12 juli 2015

UW ZIEL KLAARMAKEN VOOR HET RIJK VAN GOD

Hoe moet u uw ziel klaarmaken voor de vestiging van Gods Rijk in haar?

“De zielen moeten op de komst van Gods Rijk voorbereid worden.”

Alleen kan de ziel Gods Rijk niet in zich tot bloei laten komen, evenmin als een zaadje uit eigen kracht kan rijpen tot een bloem. Het zaadje heeft levenskracht nodig, en deze komt uit Gods hand. Het is de Eeuwige Vader die de ziel maakt, het is Jezus Christus die haar door de verdiensten van Zijn Verlossingsoffer de mogelijkheid biedt om Gods Rijk in zich te ontvangen, en het is de Heilige Geest die aan dit Rijk de kiemkracht verleent. Uit zichzelf is de ziel niet in staat om deze kiemkracht te benutten, omdat zij onder invloed van de wereld (bekoring, misleiding, verblinding, zonde...) te ruw wordt en haar innerlijk bouwwerk in vele gevallen ondoorlaatbaar wordt voor het water van de genade en de stralen van Gods Licht. De meest betrouwbare ploeg om de akker van uw ziel klaar te maken om vruchten van en voor Gods Rijk in zich tot rijping te laten komen, is Maria: Zij kan uw grond bewerken zoals niets of niemand anders dat kan, omdat Zij daartoe de Liefde, de Wijsheid en de macht bezit. De enige voorwaarde om deze “ploeg” haar werk te laten doen, is uw jawoord, uw akte van toestemming aan Maria om u tot Haar dienaar te maken. Zolang u Maria’s vorm- en kneedwerk in uw hart en ziel niet wenst, zal Zij uw akker niet betreden. Zij verlangt ernaar, al Haar kinderen naar God te brengen en zo de wereld te redden voor het Eeuwig Rijk, maar u moet Haar zelf te kennen geven dat u verlangt om uw leven met en voor Haar te leiden. Totale toewijding is totale overgave van uw leven en uw hele wezen.
Welke zijn de voorwaarden voor een vruchtbare relatie met Maria als Haar toegewijde, met andere woorden: wat wordt van u verwacht om Maria’s invloed ten volle te laten renderen, zowel voor uw eigen ziel als voor de zielen van uw medemensen?
1.                    Geloof. Ware toewijding is voor u een grote geloofstest. Een echt geloof is niet alleen overtuigd zijn dat God bestaat, maar vooral overtuigd zijn dat Hij werkt. Totale toewijding aan Maria betekent: U totaal aan Haar weggeven. Die stap kunt u pas zetten zodra u ervan overtuigd bent dat Zij de macht bezit om het allerbeste met u te doen. Er is een sterk geloof nodig om uw leven innig te verbinden met iemand die u (normaal gesproken) niet kunt zien of horen. De grote geloofstest bestaat echter vooral in uw volharding in de zelfgave aan Maria in de ogenblikken van zware beproeving. Wanneer u dan kunt geloven dat Maria in, met, en voor u werkt, ondanks de schijnbare tekenen van het tegendeel, mag u ervan uitgaan dat u werkelijk Haar toegewijde bent.
2.                    Vertrouwen. Vertrouwen gaat als het ware nog een stap verder dan geloof. U kunt pas werkelijk functioneren als toegewijde van Maria in de mate waarin U vertrouwt dat Zij voor u het goede kan, zal en wil doen. Vertrouwen op Maria, betekent vast geloven in Haar macht en Haar Liefde. Het is niet mogelijk, u totaal weg te geven aan Maria en uw leven volkomen in Haar handen te leggen indien u niet totaal op Haar vertrouwt. Echte toewijding is uzelf willoos aan Maria overleveren, in volkomen overgave, zonder enig verzet of enige terughoudendheid. Dat is niet vanzelfsprekend, omdat de mens in de moderne samenleving doorgaans niet wordt voorbereid op een leven als dienaar. Uw relatie tot Maria moet een relatie zijn van dienaar tot Meesteres. Indien u daartoe niet bereid bent, kunt u voor Haar geen vruchten dragen.
3.                    Gehoorzaamheid. De volgende stap is totale gehoorzaamheid aan Maria. Zoals een soldaat trouw en gehoorzaamheid zweert aan het vaderland, de koning en de wet, zo zweert de Mariatoegewijde trouw en gehoorzaamheid aan Maria. Zij is de Koningin van hen die zich met hun hele leven en werken inzetten voor het heil van de zielen, Zij is ook de Koningin van het Hemels vaderland, en Zij vertegenwoordigt voor u Gods Wet. Als toegewijde bent u soldaat in het leger van de Eeuwige Liefde, die slechts één vijand heeft: het kwaad, dat uiting is van de haat in zijn ontelbare uitingen. Gehoorzaamheid aan Maria, is zonder verzet Haar ingevingen volgen, strijden voor alles waarvan Zij het symbool is (Gods Wet, Werken en Plannen), en totale aanvaarding van uw levensloop. Aanvaarding is vrucht en teken van Ware Liefde en vertrouwen. Het is uw akkoord met datgene wat God voor u beschikt.
4.                    Liefde. De Liefde is de diepe kern van alles wat uit Gods hand komt. Zij moet ook de diepe kern zijn van uw totale overgave aan Maria. Toewijding zonder een stevige basis van Liefde (naar Maria, naar God en naar uw medemensen toe) is niets méér dan schijn of zelfs dweperij. Indien u onvoldoende groeit in de Liefde in al haar vormen, kan uw toewijding niet lang stand houden. Bedenk dat, wanneer Maria u roept om uzelf aan Haar te geven, dit bedoeld is als een roeping voor het leven. Mariatoewijding is een levenswerk. Daarom bestaat uw eerste opdracht hierin dat u bidt om de Ware Liefde in uw hart, en dat u geen inspanning schuwt om aan uzelf te werken om, zoals Maria Zelf en zoals Jezus, een held in de Liefde (martelaar van de Liefde) te worden. Dat is noodzakelijk, want slechts door een overmaat van Liefde zult u opgewassen zijn tegen de beproevingen, en kunt u de vruchten opleveren die van u worden verwacht.
5.                    Zuiverheid. U kunt Gods Plan in Maria slechts dienen in de mate waarin u in de zuiverheid bent. Hoe houdt u uw ziel zuiver? Door bij elke handeling, woord, gedachte, gevoel en verlangen uzelf de vraag te stellen: waar loopt dit op uit? Verwijdert ze mij van Gods Plannen, verwachtingen en geboden? Is het antwoord niet voluit “neen”, dan treedt u bewust in de onzuiverheid indien u ze toch toelaat. Volkomen zuiverheid is het grootste eerbetoon aan uw Meesteres, die de ongeëvenaarde Koningin van de Zuiverheid is. Zuiverheid van ziel kunt u slechts bereiken in de mate waarin u afstand doet van de vele uitingen van onzuiverheid zoals: laster, roddel, kwaadsprekerij, achterklap, leugens, onkuisheid, nijd, afgunst, wrok, bitterheid, agressie met woorden, drang tot ruzie maken, kwetsende woorden, uw medemens verdriet doen, uw medemens het leven zuur maken, hoogmoed, depressieve stemmingen, uw medemens kwaad toewensen, uw medemens in opspraak brengen of verdacht maken, cynische of sarcastische opmerkingen maken.
6.                    Zelfverloochening. Echte toewijding is uzelf totaal weggeven. Dit betekent dat uw hele wezen en alles wat met u verband houdt of van u uitgaat, Maria’s bezit en eigendom wordt. De toegewijde ziel behoort niet meer zichzelf toe, zij is van Maria. Zij stelt geen vragen en geen voorwaarden, Maria kan haar gebruiken wanneer Zij wil, hoe vaak en hoe lang Zij wil, waar Zij wil en hoe Zij wil. Maria heeft totale macht over al haar handelingen, woorden en innerlijk leven. Zij doet dit zonder dwang, want Zij maakt geen inbreuk op de vrije wil, maar hoe meer en hoe nederiger de toegewijde zich in Maria’s handen legt, des te groter worden de uitingen van de macht die Zij over haar, in en rondom haar uitwerkt. Maria’s macht is de macht van God Zelf, en voert de toegewijde naar de ware vrijheid van de heiliging, en andere zielen naar bevrijding op grond van de verdiensten die de toegewijde ziel verzamelt door haar overgave. Zelfverloochening betekent zichzelf totaal terzijde schuiven, en bereidheid tot het brengen van alle offers voor de medemens en voor Maria: het dienen van Gods Plan wordt tot eerste streefdoel gesteld, boven de eigen behoeften en verlangens.
7.                    Eerbied. Zodra u uzelf aan Maria hebt gegeven, wordt u in zekere zin tot Haar vertegenwoordiger voor uw omgeving. Het is belangrijk voor de vruchtbaarheid van uw toewijding dat zielen in u een stuk van Maria terugvinden. Dat kunnen zij pas doen zodra u een toonbeeld van eerbied wordt, zowel in uw devotie en tijdens de Eredienst als in uw omgang met mensen. Stel Maria in de gelegenheid om u helemaal te bewerken volgens Haar inzichten om van u de strijder te maken die Zij in u wil zien. Echte toewijding is volkomen openheid, die u klaar moet maken om Maria in en door u te laten leven en werken. Daartoe is nodig dat  een tempel voor Haar wordt: zuiver, heilig, stil, ingetogen en eerbiedig. Naarmate Maria méér Zichzelf in u terugvindt, zal Zij opvallender in u aanwezig zijn. Uw uitstraling zal de Hare zijn, en zal de zielen naar u toetrekken die God Zelf door u verlangt te winnen.
De krachten die deze zeven noodzakelijke eigenschappen bij elkaar moeten houden, zijn de volharding en de wil om één te zijn met Maria (en dus met God) in daden, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen. Zodra één van deze zeven eigenschappen afbrokkelt, wordt het hele bouwwerk van uw toewijding wankel. Bedenk overigens dat ook Maria Zelf uitmuntte in elk van deze eigenschappen. Zij gaf Zichzelf onvoorwaardelijk, totaal en eeuwigdurend aan God, en was volmaakt in Haar toewijding aan Zijn Plannen. Dat is gebleken uit Haar hele leven. Anders kon Zij nooit de Medeverlosseres zijn geworden. Ook u moet medeverlosser worden. U kunt dit niet alleen, u hebt de leiding nodig van een volmaakt heilige ziel die deze weg vóór u heeft bewandeld en overvloedig vrucht heeft gedragen. God wil Zijn Rijk op aarde vestigen, en kan dit slechts doen door de harten der mensen voor dat Rijk te winnen. De zielen moeten op de komst van Gods Rijk voorbereid worden. Zij moeten op zodanige wijze worden bewerkt en gezuiverd dat de invloeden der wereld herleid worden tot het minimum dat nodig is om nog in een lichaam op deze wereld te leven. De ziel moet Gods werking in zich toelaten om vergeestelijkt te worden. Daar ligt de kern van de roeping van Maria jegens de mensenzielen: hen omvormen naar Haar eigen beeld, opdat zij Haar heiligheid en Haar macht op Gods Hart in zich kunnen opzuigen om de grondvesten van Gods Rijk in zichzelf te laten voltooien. Het is de Heilige Geest die dit grote Werk zal voltrekken, door de inwerking van Maria en op grond van de verdiensten van Jezus Christus. De ziel die zich openstelt voor de voltrekking van dit grote Mysterie, deelt reeds hier op aarde in de glorie van de Verrijzenis voor het Eeuwig Leven, en kan ook in andere zielen de bodem bereiden voor de fundering voor het Eeuwig Rijk. God heeft de mens geschapen met een doel. Uw eerste opdracht bestaat hierin dat u Hem in de gelegenheid stelt om dit doel in u te verwezenlijken. Ook de weg is u bekendgemaakt: Geef uzelf aan Maria om in Haar volmaakt aan God toe te behoren.

BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:


“Maria verlangt ernaar, al Haar kinderen naar God te brengen en zo de wereld te redden voor het Eeuwig Rijk, maar u moet Haar zelf te kennen geven dat u verlangt om uw leven met en voor Haar te leiden.”Geen opmerkingen:

Een reactie posten