woensdag 1 juli 2015

VIJANDSCHAP STICHT IK TUSSEN U EN DE VROUW

VIJANDSCHAP STICHT IK TUSSEN U EN DE VROUW: (Genesis 3:8-15)


Over de Valstrikken van het Kwaad


Een vervolg op de Blog van 30 Juni: Wees Waakzaam:

http://jezusmariagroep.blogspot.be/2015/06/wees-waakzaam.html


God sprak tot de satan: “Vijandschap sticht ik tussen u en de Vrouw (= Maria)

 

 

Toen God de mens schiep, bestemde Hij hem tot de hoogste rang onder al het geschapene: de mens zou de bekroning van de Schepping zijn, gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. De afvallige engelen onder aanvoering van Lucifer (de satan), die na hun opstand tegen God uit de Hemel verdreven waren, zwoeren een verbond dat zij de mens zouden vernietigen, omdat zij het niet verdroegen dat God de mens zo hoog verhief en de engelen in zijn dienst wilde stellen. De mens vernietigen, kon niet gemakkelijk lichamelijk gebeuren, want God zou nooit toestaan dat Zijn zonen en dochters niet de kans zouden krijgen om hun leven op aarde te leiden en hun levenstaak (meewerken aan de verwezenlijking van Gods Plannen) te volbrengen. Dus begon de satan zijn verwoestende inspanningen meteen te richten op de zielen. De ziel is de ware kern van de mens, het enige dat eeuwig blijft leven, en daarom ook het enige dat de satan echt interesseert.
Hoe kan de satan de ziel van de mens verwoesten? Door de mens tot een zodanige staat van ongenade te brengen dat zijn ziel volgens de Wet van Gods Gerechtigheid verdoemd moet worden, dus geen toegang tot de Hemel kan krijgen. Deze staat van ongenade is de toestand die ontstaat wanneer de ziel met zovele en/of zo ernstige zonden beladen is dat zelfs Gods Barmhartigheid en de Voorspraak van de Heilige Maagd Maria niet meer in zodanige mate in werking kunnen treden dat de ziel gereinigd wordt voor vrijspraak bij Gods oordeel. De satan bespeelt de mens door bekoringen(verleidingen) en misleidingen, met de bedoeling, hem onophoudelijk valstrikken te spannen die hem tot misstappen (overtredingen van Gods Wet, dus zonden) moeten brengen. Indien de mens dergelijke overtredingen veelvuldig begaat, kan hij in staat van ongenade vervallen, en behoort zijn ziel de satan toe.
Waarom doet de satan dit? Om de zielen aan God te ontroven en hen tot zijn slaven te maken in het rijk van de hel. De hele Schepping is onophoudelijk in een strijd tussen goed en kwaad (Licht en duisternis - God en de duivel) gewikkeld. Die strijd heeft slechts één voorwerp: zielen winnen. God wil de Eeuwige Gelukzaligheid voor alle zielen, de satan daarentegen wil het eeuwig verderf voor alle zielen. Hij beoogt, de mens, die door God bedoeld was als koning van de Schepping en spiegel van Gods heiligheid, volkomen bespottelijk te maken en God hiermee te tonen dat de mens, die door de Schepper bekleed was met heiligheid, kan vervallen tot niets méér dan een willoze speelbal in de handen van de duivel. Hierdoor wil hij in de eerste plaats God Zelf treffen in Zijn waardigheid.
Welke strategie gebruikt de satan om dit doel te bereiken? Hij heeft van meet af aan gezocht naar de zwakheden en gevoeligheden van de menselijke natuur. Geen twee mensen zijn gelijk, en de één heeft een grotere of kleinere weerstand tegen de bekoring dan de ander. Maar elke mens heeft van nature behoeften, doordat hij in een lichaam leeft: voeding, kleding, huisvesting, rust, medische verzorging... Die behoeften moeten bevredigd worden om het leven van het lichaam mogelijk te maken. Deze behoeften heeft de satan van in den beginne bespeeld, en bovendien heeft hij ervoor gezorgd dat hij de mens ook nieuwe “behoeften” kon ingeven (hem influisteren dat hij dit of dat ook absoluut nodig heeft), en dat de reeds bestaande behoeften door de mens als steeds belangrijker aangevoeld zouden worden.
Hierdoor zou de mens geleidelijk aan de bevrediging van zijn wereldse behoeften tot enig doel van zijn leven maken. Daarmee is de kiem van het eeuwig verderf gelegd: de satan is erin geslaagd om de menselijke samenleving zodanig te manipuleren dat deze steeds méér de verwezenlijking van de doelstellingen van de duivel, het kwaad, begon te dienen, namelijk de verwoesting van zielen. Wanneer wordt gezegd dat de mensheid zichzelf vernietigt, zou het in feite nauwkeuriger zijn, te zeggen dat de satan de mensheid ertoe aanzet, zichzelf door hem te laten vernietigen, en wel door handen en geesten die hij in zijn dienst heeft gesteld doordat zij zich door hem laten misbruiken.
De machten van het kwaad beijveren zich reeds sedert de erfzonde om de mens voor hun kar te spannen. Een zeer groot gedeelte van de mensheid is daardoor vervallen tot zijn slaven, die (in vele gevallen onbewust) op volkomen wijze zijn verwoestende plannen dienen. De mens dient de satan vaak veel duurzamer en veel geestdriftiger dan hij God weet te dienen. Waarom is dat zo? Omdat de mens daarbij meent, voor zijn eigen noden op te komen, terwijl hij in werkelijkheid het kwaad dient en Gods Schepping helpt ontwrichten.
Hoe ontwricht de satan Gods Schepping? Door in te spelen op de behoeften van de mens. Behoeften vormen de oorzaak van de zwakheid van de mens. Wie behoeften voelt, is voor zijn welbevinden afhankelijk van hun bevrediging. De satan heeft van meet af aan begrepen dat hij de mens volkomen in zijn macht zou krijgen zodra hij erin zou slagen, de bevrediging van de basisbehoeften van de mens onder zijn controle te brengen. Wij moeten ons dus de vraag stellen, welke “zwakheden” in de menselijke natuur tot grote mikpunten van de satan geworden zijn. Alleen dan kunnen wij hem zielen ontroven ten voordele van God, en onszelf doelmatig tegen zijn manipulaties leren verzetten. Deze kennis is van het grootste belang indien wij het Rijk van Jezus Christus op aarde willen helpen grondvesten.
De satan heeft er geen vrede mee genomen, de levensnoodzakelijke behoeften van de mens te bespelen. Hij heeft er vooral voor gezorgd dat een steeds toenemend aantal schijnbehoeften geboren zouden worden. Het gaat hier om dingen die steeds méér mensen aanvoelen als noodzakelijk om te leven, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Heel vaak gaan deze schijnbehoeften gepaard met een bepaalde mentaliteit die (plots of geleidelijk) tot algemene norm in de samenleving wordt. Ik heb er vroeger reeds op gewezen hoezeer het denken en voelen van de mens in de loop der tijden veranderd is, en welk groot spiritueel verval daarmee gepaard is gegaan. God is uit de leefwereld van vele mensen verwijderd, het zondebesef is vervallen, en de deur staat wijd open voor inspiraties die niet van Gods Geest afkomstig zijn. De mens dwaalt hierdoor steeds verder af van de weg die God voor hem had voorzien.
Ziehier enkele kernpunten in de verwoestingstrategie van de satan, en de geestelijke gesteldheden (zwakheden) van de mens waar deze strategie op inspeelt:
1.                    De genotzucht van de mens.
·                            De waarde van alle lijden, beproevingen, offers en boetedoening wordt steeds verder verdrongen. De mens wil niet meer lijden, en de spirituele waarde ervan wordt niet meer begrepen. Het kruis is tot aanstoot geworden. Elke pijn moet onmiddellijk weggenomen worden. Gevolgen zijn de goedkeuring van euthanasie (lijden wordt als “onmenselijk” beschouwd), en het massaal gebruik van pijnstillende medicijnen.
·                            Seksuele bandeloosheid. De seksuele behoefte is één van de voorkeursterreinen van de satan. Gevolgen zijn abortus, alle erotische uitspattingen, zedeloosheid, porno, prostitutie enzovoort.
·                            Kunstmatig opgewekte lichamelijke en geestelijke ervaringen door gebruik van alcohol, drugs, tabak, bepaalde voedingsmiddelen bepaalde medicijnen, bepaalde televisieprogramma’s erotisch prikkelende beelden, gewelddadige beelden, griezelbeelden, enz..
·                            buitengewone “kicks, opgewekt door roekeloos gedrag, luidruchtige en opzwepende muziek, enz…
·                            Het uitgaansleven, kunstmatig opgewekte gevoelens van “vrijheid”, waarbij de indruk geschapen wordt dat alles toegelaten is, en de nacht tot dag wordt gemaakt. De mens praat zichzelf daarbij het gevoel aan dat hij zich niet hoeft te storen aan bepaalde traditionele gewoonten, doch allerlei ongewone dingen moet uitproberen om “zijn grenzen te verleggen” de ervaring van een “completer mens te worden”.
2.                    De zelfzucht en geldingsdrang van de mens. Op grond hiervan is het geweld geboren, dat een kernelement is van vele misdadige handelingen en bestrevingen. Geweld in al zijn vormen wordt gehanteerd tot bevrediging van de behoefte van de mens om zich te laten gelden ten nadele van zijn medemens. Deze gesteldheid is mogelijk gemaakt door de verregaande verdrijving van de naastenliefde uit de mentaliteit van de mensheid. De mens wordt egoïstisch gemaakt, en is bereid om zijn medemens te benadelen om het zelf schijnbaar beter te hebben. Dit is een uitvloeisel van het feit dat de mens zijn stoffelijke (materiële) behoeften als veel belangrijker beschouwt dan de behoeften van zijn ziel, die nochtans het Eeuwig Leven bepalen.
3.                    De hebzucht van de mens. Deze vormt de bron van het materialisme in al zijn vormen. De mens wordt steeds ontevredener. Hoe verder de samenleving evolueert, hoe meer schijnbehoeften de mens voelt. Al het materiële wordt verheven tot afgod, met als gevolgen: steeds grotere goddeloosheid, en steeds groeiende naijver, concurrentie, jaloersheid, nijd, afgunst. De mens wordt steeds ongelukkiger, want naarmate zijn materiële bezittingen toenemen, wordt hij armer in de ziel, en voor elke behoefte die hij kan bevredigen, ontstaan er tien nieuwe, zodat de kloof tussen zijn begeerten en zijn werkelijke bevrediging groter en groter wordt. Het materialisme is heel sterk toegenomen bij het ontstaan van de geldmaatschappij. Geld was bedoeld als ruilmiddel om de waarde van goederen onderling te vergelijken, doch het bezit van geld is een doel op zich geworden.
Het koortsachtig nastreven van winst in de uitwisseling van goederen versterkt het commercialisme: de productie van goederen, en de verkoop ervan, worden niet meer bepaald door werkelijke behoeften van de mensen, integendeel, er worden kunstmatige behoeften geschapen om steeds méér te kunnen verkopen, en de kwaliteit van de productie wordt verlaagd om zo snel mogelijk nieuwe producten te kunnen maken en verkopen (wegwerpmaatschappij!) Om dit alles “vlot te doen verlopen”, wordt koortsachtig reclame gevoerd, die op zich bovendien een nieuwe bron van zedenverval vormt.
4.                    De nieuwsgierigheid van de mens. De mens wordt ertoe aangespoord, steeds nieuwe paden te zoeken, die bij voorkeur zo sterk mogelijk afwijken van het gebruikelijke. Wie deze tredmolen niet volgt, wordt bespot als ouderwets, zodat velen zwichten voor de opinie die hun medemensen over hen uitspreken. De eerste waarden die sneuvelen, zijn deze van de traditionele christelijke leer. Dit kan twee kanten uitgaan: ofwel wordt alle geloof terzijde geschoven, ofwel gaat men op zoek naar andere godsdiensten of naar half-religieuze levensopvattingen die verband houden met de new-age of esoterische stromingen. Deze wereldbeelden behoren tot de grootste valstrikken van de satan: zij spelen in op de behoefte van mensen om nieuwe, ongewone dingen “uit te proberen”, en trekken deze zielen volledig van God en de ene Waarheid van Christus weg.
Diezelfde nieuwsgierigheid ligt eveneens aan de basis van bemoeizucht en de massaal bedreven ondeugden van roddel, laster en achterklap, die de hele samenleving ontwrichten en vele levens verwoesten. Nieuwsgierigheid is alleen een goede eigenschap indien zij gericht is op het verwerven van kennis die de groei van de ziel ten goede komt. In alle andere gevallen is haar nut twijfelachtig of is zij zelfs ronduit verderfelijk.
Ziehier dus de plannen en strategie van de satan:
·                            Wat beoogt de satan?
De vernietiging van de mensheid en van de hele Schepping van God.
·                            Hoe?
Door het gedrag van de mens naar zijn hand te zetten, opdat het de verwezenlijking van zijn plannen zou dienen.
·                            Hoe doet hij dit concreet?
Door in te spelen op de behoeften (en dus zwakheden) van de mens.
·                            Welke, en met welke gevolgen?
Genotzucht, zelfzucht, geldingsdrang, hebzucht en nieuwsgierigheid. Samen leiden zij tot vernietiging van het lichaam, vergiftiging van het hart, grote verwarring in de geest, ontwrichting van sociale relaties, teloorgang van alle deugden, moord op het geweten, verdwijnen van het zondebesef, uitschakeling van alle christelijke waarden, zeer snelle toename van de algemene goddeloosheid, algemene ontevredenheid, zeer snelle vermindering van de levensvreugde, grote onzekerheid in de samenleving, en een razendsnelle toename van het aantal zielen die in betrekkelijke of absolute staat van ongenade leven.
De uiteindelijke doelstelling van de satan bestaat in de vestiging van zijn rijk op aarde. De moderne samenleving lijkt erop te wijzen dat hij bezig is, in dit opzet te slagen. De algemene atmosfeer die u in deze tijd in uw leven waarneemt, is de adem van het kwaad die als een steeds dikkere wolk de wereld omhult. Daaruit ontspringt alle chaos, verwarring, ontevredenheid, liefdeloosheid, goddeloosheid en algemeen gevoel van ongelukkig-zijn, die uw leven van elke dag zozeer bedreigen. Slechts één geneesmiddel bezit de kracht om de wereld te herstellen in de oorspronkelijke orde die God hem bij de Schepping had gegeven: de terugkeer van de mens naar de heiligheid.
Hoe u wapenen tegen de valstrikken van de satan?
1.                    Wees alert op de ingevingen van uw geweten. Voor kortstondig, vergankelijk genot zetten vele mensen hun eeuwig Zielenheil op het spel. Ik geef u één bedenking mee: de hel is eeuwig lijden. Zij is gevuld met zielen die zich voor eeuwig beklagen dat zij te veel aandacht hebben gehad voor de bevrediging van nutteloze schijnbehoeften die hen ingegeven waren door krachten die niet verenigbaar zijn met Jezus Christus, en te weinig aandacht hebben gehad voor de noden van hun ziel, en die daardoor in een levenspatroon van zonde en ondeugd vervallen zijn. Bedenk steeds dat de Goddelijke Barmhartigheid u een leven lang de genade schenkt van ingevingen om het goede te doen en de juiste klemtonen te leggen in uw gedragingen en verlangens. God heeft uw ziel een geweten meegegeven. Laat het niet vermoorden voor kortstondig genot.
2.                    Wees waakzaam voor misleidingen en dwalingen. Onze samenleving zit vol verlokkingen om uw aandacht weg te leiden van de ware behoeften van uw ziel en u te binden aan wereldse dingen. Geliefkoosde instrumenten van het kwaad zijn de reclame, massamedia (televisie, kranten, weekbladen, radio, internet), bepaalde winkeletalages... Dit alles vindt zijn bestaansreden in de geldmaatschappij. Oefent u er stelselmatig in om aan dit alles steeds minder aandacht te schenken, en uw geest en hart zullen voelbaar zuiverder worden. Wees erop bedacht dat vele dingen die u in deze tijd om u heen ziet, louter gif zijn voor uw ziel. Draagt ze aan Maria of Jezus over, bid ervoor, en laat ze voor het overige volledig los.
3.                    Oefen uzelf in de Liefde in al haar vormen. Naastenliefde, verdraagzaamheid, mildheid, zachtmoedigheid, vriendelijkheid en hulpvaardigheid zijn als kernraketten tegen de invloeden van het kwaad. Wanneer de Liefde tot enige drijfveer van uw leven, werken en spreken wordt, zult u veel minder gemakkelijk buigen voor de werken van het kwaad, want dan voelt u veel sneller dat elke zonde in de eerste plaats een uiting is van gebrek aan Liefde jegens God, Zijn Schepping en/of uw medemens. Liefde is alles wat de satan niet is, en vormt daardoor ook het grootste tegengif voor de ontkrachting van zijn gif dat sedert vele eeuwen bezig is, de hele mensheid te vergiftigen en te verzieken. Het Rijk Gods op aarde zal een Rijk zijn dat de Liefde tot enig fundament heeft. Houd dit steeds voor ogen.
4.                    Betracht een steeds intensiever gebedsleven. Bid voor Uw medemensen. Vorm een ketting van Licht door het sluiten van gebedsovereenkomsten waarbij U regelmatig voor één of meer medemensen bidt terwijl zij voor U bidden. Bid vooral tot de Heilige Geest om Zijn Gaven en om voortdurende leiding, tot Maria om zuiverheid en alle deugden, en tot de engelen om bescherming. Wees bereid tot het brengen van offers, en tracht (indien mogelijk) geregeld te vasten. Vasten is een zeer geducht wapen tegen het kwaad. Bid zo vaak mogelijk de volledige Rozenkrans, want hij vormt de ketting waarmee de satan gebonden wordt. Onthoud ook dat het sterkste gebed de Heilige Mis is: zij is de gedachtenis en herhaling van het verlossend Kruisoffer van Calvarie, dat de satan voorgoed van zijn macht kan beroven.
5.                    Streef naar volkomen zuiverheid. Maakt uw hele wezen tot een waardige tempel van God. God (Maria, indien u aan Haar toegewijd bent) wil in u wonen en werken. Houd daarom uw geest, hart en lichaam zo rein mogelijk. Hoe? Door betrachting van kuisheid, geen negatieve gevoelens of gedachten te koesteren, niet te roddelen of lasteren, niet te liegen, geen wrok te koesteren, geen voedsel te geven aan jaloersheid, geen haat noch nijd in uw hart toe te laten, en niet zelfzuchtig of egoïstisch te zijn.
6.                    Wees vreedzaam. Onthoud u van alle neiging tot geweld, niet alleen met de handen doch ook met de mond (ruzie, onenigheden, kwetsende woorden...  Alle onvrede is voedsel voor het kwaad.
7.                    Leer vergeven tot het uiterste toe. De satan beoogt voortdurend, mensen tegen elkaar op te zetten. Vergeving verijdelt vele van zijn plannen, en is ook een grote uiting van Liefde jegens God, want Hij wil de redding van alle zielen, en Hij kan een dwalende ziel veel sneller redden wanneer u deze ziel kunt vergeven.
God heeft aan de Heilige Maagd Maria de macht en de taak gegeven, de satan definitief te overwinnen. Zij mag dit alleen doen indien de mensheid Haar daarom vraagt en Haar het verlangen te kennen geeft om gered te worden, door gebed, offers, boetvaardigheid, terugkeer naar de Leer van Jezus Christus, veelvuldig en liefdevol gebruik van de Sacramenten van Communie en Biecht, en totale toewijding aan Maria.
God sprak tot de satan: “Vijandschap sticht ik tussen u en de Vrouw (= Maria), tussen Haar kroost en het uwe...”. Het is de opdracht van elke christen, zich totaal aan Maria te geven, want Zij is de absolute Leidster in de strijd tegen de satan en zijn kroost. Alleen de macht van Maria zal de macht van de satan en zijn duivelen breken, want Zij zal hem onder Haar voeten verpletteren.
"MARIA is de VROUW die de KOP VAN DE SLANG ZAL VERPLETTEREN"

 God heeft dit beloofd. Deze belofte zal letterlijk vervuld worden, want de vervulling van elke Goddelijke Beschikking staat onwrikbaar vast. Maar de mens heeft de satan een nooit geziene macht gegeven door zichzelf heel goedkoop in zijn dienst te stellen. Indien u het geluk, de Liefde en de Vrede van het eerste uur op aarde wilt zien terugkeren, geef u dan aan Maria, richt al uw inspanningen op de Hemel, het Kruis van Christus en uw heiliging, en verklaar de oorlog aan uw eigen zwakheden. Uw zelfoverwinning betekent het einde van de macht van de satan en de grondvesting van het Rijk van God op aarde.

BRON: onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: Stormschriften)

Het eerste mensenpaar Adam en Eva lieten zich in het aards paradijs verleiden door de slang om kennis te nemen van de “boom van goed en kwaad”, nochtans had God hen opgedragen dit niet te doen, door deze daad van ongehoorzaamheid tegenover God werd de “erfzonde” geboren! (Zie uiteenzetting over de boom van goed en kwaad in het aards paradijs: genesis 2:17)Geen opmerkingen:

Een reactie posten