zaterdag 7 mei 2016

MOEDERDAG

 MOEDERSCHAP VAN MARIA – MOEDER VAN DE KERK

tweede zondag van mei (Moederdag)


“De Goddelijke Voorzienigheid heeft Maria aan ieder van ons gegeven als Eeuwige Moeder.

 

Vandaag vieren wij onze moeders. Graag gedenken wij eveneens de Moeder der moeders, die zo gauw vergeten wordt, De moeder is een ziel die ertoe geroepen is, voor haar kinderen een rustpunt te vormen, een oase van toevlucht in de pijnlijke of moeilijke uren van het leven, een bron van nieuwe Vrede en veilige geborgenheid wanneer het kind zich van alles verlaten voelt. Zij is er wanneer alles leeg lijkt, zij zalft wanneer wonden geslagen zijn. Dat alles, omdat het haar roeping is, omdat God haar zo heeft gemaakt.
De Moeder van Jezus bezat het charisma, dit alles in de hoogste volmaaktheid te verwezenlijken, niet slechts voor Jezus tot en met Diens Passie, doch voor elke ziel met wie Zij door Gods Voorzienigheid in aanraking werd gebracht. Diezelfde Goddelijke Voorzienigheid heeft Maria aan ieder van ons gegeven als Eeuwige Moeder. Precies dit Goddelijk Geschenk gedenken wij vandaag in werkelijkheid, als één van de grootste uitingen van Gods Liefde en van de mate waarin Hij van in den beginne naar ons Eeuwig Heil heeft verlangd.
Inderdaad, uiteindelijk heeft Jezus precies met dit doel voor ogen (ons Eeuwig Heil) Maria aan alle zielen, en alle zielen aan Maria gegeven, en nog wel vanaf het Kruis, waar Hij het unieke Werk van onze Verlossing bekroonde. Wij moeten daaruit wel de conclusie trekken dat Maria’s Moederschap als onderdeel van de voltooiing van ons Heil was bedoeld. Er bestaat derhalve allicht geen betere reden om het geschenk van dit Moederschap op zijn juiste waarde te schatten.
Laten wij nooit vergeten dat de verkondiging van Maria als Meesteres van alle zielen uiteindelijk Haar Moederschap als fundament heeft. Inderdaad, precies omdat God ons Maria als Meesteres, respectievelijk als Gids of als innerlijke Omvormster van onze ziel heeft geschonken binnen een door Hem Zelf (in de gedaante en bij monde van Jezus) bevestigd Moederschap over alle mensenzielen, draagt Haar hoedanigheid als Meesteres van alle zielen helemaal Gods handtekening: De Heilige Maagd is voor elke mensenziel steeds tezelfdertijd Meesteres en Moeder, omdat in Haar de macht en de Wijsheid tot inwendige leiding en omvorming van elke ziel in alle omstandigheden met de Liefde en de bescherming van het moederschap verbonden zijn.
Dat is het precies, wat iets groots niet slechts groot maakt, doch waarachtig naar de Goddelijke Bron ervan verwijst: de Liefde. Het feest van vandaag moet een feest van dank zijn voor het feit dat God ons zowel een moeder heeft bereid, die ten grondslag lag aan ons aardse leven als reis naar de spirituele vervolmaking en derhalve naar de Eeuwige Gelukzaligheid, alsook een Moeder, die ons voor het Ware Leven voor de Eeuwigheid, het Goddelijk Leven, wil en kan baren: Maria, tezelfdertijd Moeder Gods en Moeder van onze arme ziel. Laten wij Haar vandaag de bloementuil aanbieden van ons hart en van onze goede wil om op het einde van onze reis uit deze ballingschap door en met Haar doorheen de Gouden Poort het Paradijs binnen te gaan.
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat,zie onderrichtingen: boeken: Sluier van goud:


“Laten wij Maria vandaag de bloementuil aanbieden van ons hart en van onze goede wil om op het einde van onze reis uit deze ballingschap door en met Haar doorheen de Gouden Poort het Paradijs binnen te gaan.

 GEBED VAN TROOST AAN MARIA, DE VERGETEN MOEDER:

 


Lieve Moeder Maria,
Ik zag u wenend aan de voet van het Kruis, het hart van mijn Verlossing.
Nu zie ik u wenend in de harten van hen die onder het Kruis tot uw kinderen zijn gemaakt, want zoals zij de prijs van het Kruis vergeten zijn, zo vergeten zij nu de Schat die hen op Calvarie in u is gegeven.
U zag uw Goddelijk Kind voor uw eigen ogen sterven aan het Kruis.
Nu zien uw verheerlijkte ogen de doodsstrijd van de zielen van zovele van uw kinderen, want zij eten niet de Vrucht der Verlossing, zij drinken niet het Bloed der Verlossing, zij warmen zich niet aan het Liefdesvuur uit uw Hart, en zij versmaden de kussen van uw moederlijke Voorspraak die hen streelt als dauw op kwijnende bloemen.
O rode Roos van Liefde, was mijn hart niet bedoeld als een roos van vreugde voor uw ziel? Doch hoe vaak doorboren mijn doornen uw Hart wanneer de blaadjes vallen onder de storm der misleidingen, en de roos van mijn hart haar kroon van schoonheid verliest.
Nog raast de wind van mijn verleden over de tuin van mijn ziel, doch uit uw Hemelse ogen stroomt de Vrede van het Land van de Eeuwige Glorie. Ik weet nu dat de doornen waardoor ik u in mijn onwetendheid heb verwond, restloos zijn verbrand in de zon van uw Liefde.
O Moeder, wees niet bedroefd. Uw Tranen snijden mij als zwaarden door het hart. De dag en de nacht zijn u gegeven, Hemel en aarde aan uw voeten gelegd, doch ik voel uw Hart scheuren onder de geselslagen van uw Liefde die niet wordt beantwoord, want uw kinderen hebben hun Liefde verkwist aan de lege beloften der wereld.
Voel toch de brand van mijn hart wanneer ik u aanschouw, want ik mag u Moeder noemen, o hoogverheven Koningin. Voel toch hoe de roos van mijn hart kreunt onder de regen van uw Tranen.
Zie toch mijn verlangen om door uw hand geleid te worden, want ik zal uw kind blijven tot in eeuwigheid.
Hoor toch mijn hulpeloos roepen in uw Hart, want zonder u ben ik verloren.
Zie, o Moeder, ik kom de roos van mijn hart offeren aan de Bron van Tranen in uw Smartvol Hart, opdat de liefdewonde die u in mijn ziel hebt geslagen, één moge worden met de wonde der Smart in uw ziel, en de vrucht van Liefde uit mijn tuin moge worden tot voedsel van bekering voor uw kinderen die u ook vandaag niet "Moeder" hebben genoemd.
BRON gebed: Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie gebeden)


"Bedroefde en wenende MARIA in LA SALETTE"Geen opmerkingen:

Een reactie posten