donderdag 19 mei 2016

TOEWIJDING AAN MARIA ALS LEVENSTAAK

TOEWIJDING AAN MARIA ALS LEVENSHOUDING EN LEVENSTAAK:

Blog  als vervolg op de blog van 4 mei: ROL VAN MARIA IN DE HEILSGESCHIEDENIS:

http://jezusmariagroep.blogspot.be/2015/05/rol-van-maria-in-de-heilsgeschiedenis.html


"Echte, totale toewijding aan Maria is een levenshouding die berust op een roeping door Maria."

 


U hebt gemerkt dat Mariatoewijding in feite, wat de vorm betreft, heel eenvoudig is: U belooft Maria elke dag dat u bereid bent om voor Haar te werken met inzet van heel uw hebben en zijn. Oprechte toewijding aan Maria blijft echter niet bij woorden: een Maria toegewijde is pas echt toegewijd voor zover hij zijn toewijdingswoorden beleefd in elke vezel van zijn wezen. Totale toewijding aan Maria begint weliswaar met een toewijdinggebed (een akte van toewijding), maar is oneindig veel méér dan dat: U kunt uzelf pas Maria toegewijde noemen zodra u leeft als Maria toegewijde: Echte, totale toewijding aan Maria is een levenshouding die berust op een roeping door Maria. Dit betekent meteen dat het weinig zin heeft, een toewijding te verrichten, indien u in uw hart in feite geen duidelijk verlangen merkt om waarlijk Maria toe te behoren, Haar in al uw doen en laten te dienen en voor Haar te leven.

"Echte toewijding veronderstelt  een levenshouding van onbaatzuchtigheid."Totus Tuus Maria, Maria,ik ben geheel de uwe!

Ware toewijding aan Maria betekent tevens, alle vruchten en Genaden van handelingen, lijden, offers en gebeden aan Maria afstaan, en niet de neiging hebben om de verdiensten ervan als de uwe te beschouwen. Echte toewijding veronderstelt dus een levenshouding van onbaatzuchtigheid. De toegewijde vraagt niet "Maria, geef mij...", hij zegt "Maria, ik geef u...". De enige smekingen die hij verricht zijn deze waarbij hij Maria vraagt om genaden voor een medemens, voor de mensheid als geheel, en voor eerherstel aan God en aan Maria Zelf. De vruchten van deze smekingen betaalt hij reeds onmiddellijk door Maria zichzelf aan te bieden als onderpand voor de genaden die hij kan verkrijgen: de toegewijde betaalt Maria met de offerande van zichzelf en zijn eigen levenslasten. Hij zal zo goed als nooit bidden voor zichzelf, tenzij (en dat is zelfs zijn heilige plicht) voor de groei van zijn eigen ziel (gebed voor versterking van de weerstand tegen bekoringen, voor de overwinning van zijn eigen zwakheden, enzovoort. Hij stelt zich zelfs geen vragen over wat Maria met dat geschenk doet, want hij vertrouwt totaal op Haar Liefde, goedheid, wijsheid en macht. De toegewijde stelt als het ware Maria zijn handen, zijn geest, zijn hart en zijn mond, en zelfs zijn hele lichaam ter beschikking, en laat Haar deze gebruiken zoals het Haar goeddunkt, zonder enig protest.
Jezus Zelf zegt in het Evangelie: 
“Niet gij hebt Mij uitverkozen, maar Ik u”. Hetzelfde geldt voor toewijding aan Maria: indien u op zekere dag de drang voelt om u aan Maria toe te wijden, komt dat doordat Zij u voor die weg heeft uitgekozen. Totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan Maria is een grote uitverkiezing: het is een oproep tot een leven in dienst van Gods Heilsplan voor de zielen, dus een leven dat u onvermijdelijk vele beproevingen brengt, maar ook des te meer verdiensten, op voorwaarde dat u heel uw leven in dienst van uw toewijding stelt. Stel Maria nooit teleur. Als toegewijde leeft u voor de Hemel. Houd daar rekening mee bij alles wat  doet, denkt, zegt en nastreeft.
Bedenk steeds: de behoeften van uw aardse leven mogen nooit een doel op zichzelf worden. Alleen de behoeften van de ziel zijn van tel. Wanneer u dit voor ogen houdt, beleeft u uw toewijding aan Maria als een levenstaak, een opdracht die uw leven zin en richting geeft, een streefdoel dat u voortdurend zult trachten te verwezenlijken. Vergeet geen ogenblik hoe belangrijk deze taak is, en hoezeer zij u in het spoor van Jezus brengt: God heeft Maria uitverkoren om Zijn Zoon op aarde als Mens te baren, groot te brengen en tot slot aan Hem terug te geven door het Lijden dat Verlossing zou brengen voor de zielen. Door uzelf totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan Maria toe te wijden, wordt u evenzeer Haar kind als Jezus Zelf op aarde Haar kind was. Dan kan Zij ook u opvoeden, u vormen en kneden tot een heilige, om in uw stervensuur door Haar aan God te worden gegeven met de verzamelde offers en beproevingen van uw hele leven, om op grond daarvan Heil en zegen over de zielen te storten en ook hen binnen te leiden in het Eeuwig Geluk in de Hemel. Vraagt uw Hemelse Moeder om de gunst die Zij u wil geven doch die Zij u pas kan geven indien u daar echt naar verlangt: deze, werkelijk uw Moeder te kunnen zijn. Vraag Haar dagelijks: Maria, wil mij vandaag in uw Moederschoot dragen en mij baren als uw kind. Uw Hemelse Moeder wacht op u. Open uw hart voor Haar.
 Waaruit bestaat uw opdracht als toegewijde aan Maria?
Totale toewijding aan Maria is een levenslange opdracht. Deze bestaat hieruit, dat u uw hele wezen (uw ziel, uw gevoelsleven, uw gedachtewereld en uw lichaam) volledig ter beschikking stelt van de verwezenlijking van de Plannen en Werken van Maria, die de leiding en besturing over Gods Plan van Heil voor de zielen heeft. U stelt ook al uw handelingen, woorden, verlangens, bestrevingen en uw wil volledig ter beschikking van Maria. Met alles wat u bent, wat u heeft en wat van u uitgaat, ook het schijnbaar geringste, kan Maria grote dingen doen. Het is een Goddelijk Mysterie: Maria heeft de macht gekregen om kleine, ogenschijnlijk banale dingen te veranderen in grote dingen. Bijvoorbeeld: een vriendelijke glimlach naar een medemens toe, wordt in Maria’s handen veranderd in een kracht van Liefde die Verlossing kan brengen aan een ziel, waar ook ter wereld.
Beslis niet zelf over de waarde van een handeling of woord, alleen God en Maria kunnen hierover oordelen, op grond van verschillende factoren: de waarde van elke handeling of elk woord wordt onder andere bepaald door de gesteldheid van uw hart terwijl u de handeling stelt, de zuiverheid van uw ziel op het ogenblik van de handeling, het ogenblik waarop (en de omstandigheden waarin) u de handeling stelt, de bedoeling waarmee u ze stelt, en de vurigheid en Liefde waarmee u deze handeling aan Maria toewijdt. Dit alles samen bepaalt mede de mate waarin Maria de handeling in Haar Hart versterkt: Zij kan de waarde van uw handeling verdubbelen, vertienvoudigen, enz. Daarna wordt deze handeling toevertrouwd aan de schatkamer der Goddelijke Genaden als “betaalmiddel” voor het vrijmaken van Genaden voor zielen. Zo kan een schijnbaar banale handeling, gesteld door een heilige ziel, met vurige Liefde, met een bedoeling die totaal gericht is op de verwezenlijking van Gods Plannen, en met vuur toegewijd aan Maria, door Maria zodanig versterkt worden dat deze handeling een grote Genade afkoopt voor een ziel. Zo begrijpt u dat uw opdracht als toegewijde louter en alleen bestaat uit de offerande van alles wat u bent, hebt, doet, zegt, voelt, denkt en nastreeft, aan Maria. Dit is een opdracht die niet kan eindigen alvorens uw laatste ogenblik in dit leven voorbij is.
Echte toewijding aan Maria is een leven van geven, niets dan onbaatzuchtig geven. U vraagt zo goed als niets voor uzelf. Dat “gevengebeurt in uiteenlopende vormen: gebed, offers, boetedoening, lijden dat met Liefde aanvaard en gedragen wordt, actieve bestrijding van alle kwaad, apostolaatwerken tot leniging van de lichamelijke behoeften en de zielennood van uw medemens, verspreiding van Gods Woord, bevordering van de toewijding aan Maria, daden en akten van eerherstel, enzovoort. Het belangrijkste, en tevens vaak meest verborgen, onderdeel van uw opdracht is echter dit: het onophoudelijk werken aan uzelf, aan uw eigen heiliging.
Dit onderdeel van uw taak is het belangrijkste omdat het bepaalt hoe zuiver uw ziel is voor de inwoning van Maria, hoe vruchtbaar uw werken als toegewijde zijn (want de vrucht van werken is grotendeels afhankelijk van de staat van heiligheid van de ziel die deze werken verricht; daarbij is “vrucht” niet zozeer het zichtbare resultaat doch de kracht van genade die door een handeling in werking wordt gesteld), en in hoeverre u het vermogen zult bezitten om andere zielen aan te steken met het ware Vuur. Wanneer u uw ziel beschouwt als een tempel, kunt u begrijpen dat Maria, de allerzuiverste Koningin, niet gemakkelijk voorgoed in u Haar troon zal vestigen zolang uw tempel vervuild en onherbergzaam is. Vervuild is uw tempel zolang er vele of grote ondeugden heersen, en onherbergzaam is hij zolang het leven in uw tempel weinig in overeenstemming is met Maria’s verlangens, want dan is de tempel van uw ziel kil en verduisterd. Houd dit steeds voor ogen, want uw opdracht als totale toegewijde van Maria ligt voor een groot gedeelte op het vlak van de zelfvervolmaking.

BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie Mariatoewijding)

http://www.maria-domina-animarum.net/


  "Vraagt uw Hemelse Moeder om de gunst die Zij u wil geven doch die Zij u pas kan geven indien u daar echt naar verlangt: deze, werkelijk uw Moeder te kunnen zijn. Vraag Haar dagelijks: “Maria, wil mij vandaag in uw Moederschoot dragen en mij baren als uw kind”. Uw Hemelse Moeder wacht op u. Open uw hart voor Haar."


ALLES DELEN MET MARIA:
Maria onderricht: (20 juli 2007)

“Ik heb de zielen gezegd dat zij hun toewijding zodanig moeten beleven dat zij alles met Mij delen, Mij bij alles betrekken, doch nog steeds door eigen inzet verdiensten moeten verwerven. Ik wil hierbij twee dingen duidelijk stellen:
1. Ik heb gezegd dat “een probleem afgeven aan Maria” niet betekent dat Ik het kruis voor de ziel moet dragen. Ik bedoel daarmee niet dat Mijn rol beperkt zal blijven tot louter toezicht. Laten de zielen niet vergeten dat Ik de Moeder van de Goddelijke Voorzienigheid ben. Wanneer een ziel een probleem met Mij deelt, zijn twee ontwikkelingen mogelijk: ofwel bekom Ikzelf haar daadwerkelijk de genade van een totale oplossing, ofwel zet Ik krachten in werking waaruit situaties kunnen ontstaan die gelden als tekenen voor de ziel, waardoor zij kunnen weten of voelen dat het ogenblik gekomen is om een bepaalde stap te zetten.
Zo begeleid Ik zielen naar de oplossing voor hun problemen. Zij moeten hierbij een grote openheid ontwikkelen en met Wijsheid en geduld te werk gaan, want sommige gebeurtenissen zijn geen Hemelse tekenen doch wereldse valstrikken. Precies daarom is ware toewijding: elke situatie, gebeurtenis of gesteldheid met Mij delen, en vanaf dat ogenblik in volhardend gebed en met geduld en vertrouwen openstaan voor de nodige veranderingen, en de wegen aanvaarden die zich aandienen om tot die veranderingen te komen.

Hoe intenser de ziel op Mij gericht leeft, des te trefzekerder zullen haar handelingen tot oplossing van haar moeilijkheden worden, want de ziel zal ervaren dat zij in alle rust als door een onzichtbare hand naar de oplossing wordt geleid. De aanvaarding van de weg naar de oplossing is dan het ware kruis, de ware inspanning en de ware verdienste van de ziel. Ziehier het belang van het betrachten van een gesteldheid van aanhoudend gebed en innerlijke Vrede.
2. Wanneer Ik zeg dat de ziel uiteindelijk zelf de laatste stap zal moeten zetten, bedoel Ik hiermee evenmin dat zij haar probleem moet vasthouden, wel integendeel. Zij moet het met Mij delen door het te begraven in de grond van Mijn Hart en er niet meer naar om te kijken. Hoe kan zij zelf tot een uiteindelijke oplossing komen? Doordat Ik haar des te gemakkelijker naar de oplossing kan leiden naarmate zij het probleem uit haar denkwereld verwijdert. Ziehier de gouden regel:
1. De ziel ervaart een moeilijkheid;
2. Zij wijdt de moeilijkheid aan Mij toe;
3.Zij beschouwt de moeilijkheid als reeds opgelost, en vermijdt daardoor, er verder nog aan te denken;
4. Doordat de ziel de moeilijkheid uit haar geest loslaat, stelt zij jegens Mij een akt van vertrouwen en overgave, en kan Ik in haar hart een opening vinden die zij nodig heeft om in alle vrijheid en onbevangenheid de ware tekenen voor een oplossing te leren zien. Zolang de ziel haar probleem blijft beredeneren of er haar hele gedrag door laat beïnvloeden, is het alsof zij de toegangsdeur tot haar hart krampachtig sluit.

Loslaten en overgave is ontspanning van het innerlijk leven, en zet de deur open voor de winden van Gods Geest, die hart en geest verfrissen en nieuw Leven inblazen. Het ware Goddelijk Leven is vrijheid van hart en geest. Zodra de winden van Gods Geest de ziel kunnen betreden, deelt de ziel ook in de inzichten van Gods Geest. Bedenk hierbij dat voor Gods Geest geen onoplosbare problemen bestaan.
5. Naarmate de ziel zich méér en dieper op Mij richt en intenser naar eenheid met Mij verlangt, en dus de ware totale toewijding beleeft, leert zij méér voelen vanuit Mijn Hart. Bedenk dat de oplossing voor haar problemen precies in Mijn Hart uitgewerkt wordt omdat de ziel deze problemen aan Mij heeft toegewijd;
6. Hierdoor ziet de ziel op Gods tijd als het ware de oplossing voor haar moeilijkheden voor ogen, alsof zij het zou aflezen uit het Boek der Wijsheid dat zij in Mijn Hart geopend ziet.
Ik benadruk: de ziel die haar moeilijkheden op de juiste wijze met Mij deelt, zal zelf de oplossing zien die Ik als Meesteres van de Voorzienigheid voor haar heb bereid. Zij zal het zien, in de mate waarin zij haar moeilijkheden loslaat en erop vertrouwt dat Ik in het verborgene haar leefwereld beïnvloed. Het enige wat Ik van een ziel bij de toewijding van een moeilijkheid verlang, is dat zij deze leidraad zou volgen:
Toewijden – Vertrouwen – Loslaten – Openheid van hart en geest.
Zeg de zielen dat zij mogen hopen op een wonder, doch er geen mogen verwachten. De betrachting van de gegeven leidraad is het ware kruis  van verdienste. Wanneer de ziel hierin volhardt, zal zij verdiensten verwerven die een wonder haar niet zou geven”.

BRON:uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:
Geen opmerkingen:

Een reactie posten