vrijdag 27 mei 2016

MARIA ZETEL VAN WIJSHEID
8 juni:Gedachtenis aan MARIA ZETEL VAN WIJSHEID:
 
Maria is  de Zetel van WijsheidDe Heilige Geest heeft met Haar een volmaakte Mystieke Bruiloft gesloten en Zich totaal in Haar uitgestort.

Maria onderricht:

 God is almachtig van nature. Ik ben almachtig in de orde der Genade, omdat Mijn volmaakte eenheid met de Goddelijke Wil Mij de macht heeft geschonken dat geen enkel van Mijn woorden zonder uitwerking blijft. Ik heb deze macht van God ontvangen voor de eeuwigheid. Het zou echter in strijd zijn met de Wet der Gerechtigheid indien Ik deze macht zou hebben gekregen zonder enige bijdrage te leveren tot de verwezenlijking van Gods Plan met de zielen. Vele zielen verwachten alles van God, of van Mij, zonder een speciale inspanning te leveren om zichzelf te laten groeien in de deugd. Een ziel kan niet heilig worden door passief afwachten van de instorting van Genaden van Gods wege.
Bekijk een bloem. Indien je een bloem van buitenaf zou besprenkelen met parfum, zou zij de geur van dit parfum verspreiden. Dit effect zou echter kortstondig zijn. Een bloem maakt haar eigen parfum op grond van de gaven die zij van God ontvangt, door deze gaven, die zij uit de bodem haalt, op een bijzondere wijze in zich te verwerken en aldus stoffen aan te maken die typisch zijn voor die bepaalde bloemsoort. Hieruit maakt zij het parfum dat zij dan uit zichzelf verspreidt. Zo moet het ook gebeuren in de ziel: zij moet Gods gaven in zich opnemen en verwerken om ze dan “om te zetten” tot heiligheid. Indien God haar de heiligheid in afgewerkte vorm zou opdringen, zou zij daarvan geen nut hebben, omdat zij deze niet zelf in zich verwerkt heeft. Zij zou bovendien geen enkele verdienste kunnen voorleggen, zodat haar heiligheid een kleed zonder vulling zou zijn.
Zeg de zielen dat zij aan Mijn voeten smeken om de grondstoffen voor hun heiliging, en om de kracht om deze grondstoffen door eigen inspanningen en beproevingen te bewerken tot ware heiligheid. Ik ben de Zetel van Wijsheid. De Heilige Geest heeft met Mij een volmaakte Mystieke Bruiloft gesloten en Zich totaal in Mij uitgestort. De bloem van Mijn ziel heeft deze versmelting in zich verwerkt door een totale openheid en een totale overgave. Elk ogenblik van Mijn aardse leven heb Ik deze gaven dieper en dieper in Mij wortel laten schieten door een betrachting van de volmaakte stroming van de Liefde in en doorheen Mijn ziel. Volmaakte doorstroming van de Liefde betekent totale aanvaarding van elke beproeving, zonder verzet, zonder protest, in dankbaar besef dat de kruisen elke dag opnieuw de ziel voeden met grondstof tot haar heiliging. Heiligheid is volkomen vrijheid van de ziel. Bedenk dus dat de ziel haar eigen bevrijding koopt met de inspanningen om de Ware Liefde in zich tot volmaaktheid te laten komen. God voorziet, Ik verdeel, en de ziel neemt op. Uit deze volmaakte doorstroming wordt de heiliging geboren.
Hoe kan de bloem van de ziel de aanmaak van het parfum van de heiligheid op gang brengen en in stand houden? Zij zal dit slechts kunnen zolang zij geworteld blijft in bodem die haar de Goddelijke grondstoffen blijft leveren. De rijkste door God hiertoe voorziene bodem ben Ik, de Meesteres van de zielen. God heeft Mij aan de zielen gegeven als voedingsbodem. Zeg de zielen dat zij zich totaal aan Mij geven. Indien een bloem haar wortel zou opsplitsen, en één of meer delen ervan zou losmaken van de bodem, zou zij spoedig verzwakken en geen parfum meer aanmaken.
Zo ook gebeurt het met zielen die hun wortel niet onverdeeld met Mij in aanraking willen laten komen of die slechts ten dele tot Mij naderen. De Allerhoogste schenkt Zijn gaven in veel grotere veelzijdigheid aan de zielen die Mij tot voedingsbodem aanvaarden. Ik herhaal: Mij is alle macht gegeven. Indien méér zielen dit mochten erkennen en aanvaarden, en zich in nederigheid aan Mij zouden onderwerpen, zouden zij de schatten van het Ware Geluk vinden, die zij nu vruchteloos najagen.
Ik ben de Zetel van Wijsheid, de Troon van de Heilige Geest. Een troon is een symbool voor de plaats vanaf dewelke macht wordt uitgeoefend. De Heilige Geest oefent Zijn herscheppende macht op volmaakte wijze uit via Mij. Hij doet dit slechts omdat Ik volmaakt één ben met Hem. Hij heeft aan Mij Hemelse Bruiloft voltrokken, en heeft al Zijn goederen en al Zijn vermogens met Zijn Bruid gedeeld. Hij leeft en heerst als Goddelijk Persoon, en ook Zijn Bruid leeft en heerst, als Meesteres over al Zijn goederen en vermogens. Voor de Goddelijke Personen zijn alle handelingen die Ik stel en alle woorden die Ik spreek, als door God gestelde handelingen en door God gesproken woorden. Zij maken geen enkel onderscheid tussen Hun eigen optreden en het Mijne. Ik ben Hun Volmachtdraagster.
Ik heb de macht om jegens de zielen bindende besluiten te treffen. Dit betekent dat alle zielen, die van nature Gods slaven genoemd kunnen worden, in de orde der Genade Mijn slaven zijn. Alle zielen zijn jegens Mij onderwerping en gehoorzaamheid verschuldigd zoals zij dit jegens God Zelf zijn. Ik ben gezonden om deze Waarheid te verkondigen. Elke ziel zal deze Waarheid in haar volle diepgang en omvang vernemen in het uur van haar oordeel. Zalig zij echter, die deze Waarheid in zich opnemen terwijl zij nog in de wereld zijn, en er naar handelen. Ik ben de Troon vanaf dewelke de Heilige Geest alle gaven en Genaden laat uitstromen. Ik ben aldus de Zetel van Gods regering. Bedenk, dat de Allerhoogste Zijn allerheiligste schatten slechts in bewaring kan geven aan een ziel die de zuiverheid en heiligheid bezit om deze schatten ongeschonden in zich op te nemen. Precies daarom moeten de zielen Mij benaderen als de hoogst verhevene der zielen.
Ik benadruk dat de zielen moeten begrijpen dat van hen wordt verwacht dat zij voor Mij knielen als de Schatbewaarster van alles wat Goddelijk is, en dus eveneens als de Schatbewaarster van alle zielen, want elke ziel is draagster van een element van de Godheid. Laat de zielen al hun beproevingen en al hun verdiensten aan Mij in bewaring geven, want alles wat zij op aarde ervaren en weten te verwezenlijken, kan voorwerp worden van heiliging. Dat kan alleen voltrokken worden indien zij alles aan Mij geven in volkomen toewijding en diepe onderwerping. Ik ben de machtige Meesteres van de zielen. Ik heb alle macht over het eeuwig lot van elke ziel”.
BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum apostolaat: (zie openbaringen: juni 2006)

“Maria benadrukt dat de zielen moeten begrijpen dat van hen wordt verwacht dat zij voor Haar knielen als de Schatbewaarster van alles wat Goddelijk isen dus eveneens als de Schatbewaarster van alle zielen.”
Geen opmerkingen:

Een reactie posten