vrijdag 16 december 2016

BOODSCHAP VAN DE ENGEL AAN MARIA

BOODSCHAP VAN DE ENGEL AAN MARIA:

feest maria boodschap-25 maartDe diepe zin van het jawoord van Maria – de ware betekenis van het feest van 25 maart (Boodschap van de engel aan Maria – Menswording van Jezus Christus)

Aartsengel Gabriël boodschapt aan Maria


De totale toewijding aan Maria is het heilig verbond door hetwelk de ziel haar hele wezen en haar hele levensweg in dienst van Maria stelt. Door het jawoord (“Ja, Maria, ik wil totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig van u, en via u, van God zijn“) drukt de ziel eigenlijk haar verlangen uit om zich van de werken der zonde af te keren en zich naar de Werken van het Licht, van de Ware Liefde, toe te wenden.
Op 25 maart gedenken wij de dag waarop de Allerheiligste Maagd Maria Zich volkomen ten dienste van het grootste Goddelijk Werk sedert de Schepping heeft gesteld: de Verlossing van de mensenzielen. God had Haar voor buitengewone dingen voorzien, en had Haar te dien einde het unieke voorrecht van de Onbevlekte Ontvangenis bereid. Maria leidde een vlekkeloze jeugd, bedreef niet de geringste zonde, en wilde uit louter Liefde tot God en tot Haar medeschepselen, aan geen enkele bekoring toegeven, in het volkomen besef dat Gods Wet de enige en volmaakte Bron van het Licht, de Liefde en het Ware Leven is.
Toen God derhalve die dag Zijn engel naar Maria toe stuurde met de uitnodiging, de Moeder van de Messias te zijn, nodigde Hij in wezen Maria ertoe uit, de Belichaming van de mystieke Bruiloft tussen de mensenzielen en hun God te worden. Op grond van de Onbevlekte Ontvangenis en het vlekkeloze leven zonder enige zonde, was Maria een volmaakt heilig Tabernakel. Nu ontbrak nog slechts de formele overgave van de vrije menselijke wil aan Gods Werken en Plannen. Deze overgave, de bezegeling van de mystieke Bruiloft tussen de mensenzielen en God, voltrok zich in Maria’s woorden:  
Mij geschiede naar Uw woord“.
Een geschapen ziel gaf God de toezegging dat Zij de Moeder van de Messias zou zijn, opdat de Messias in een menselijk lichaam zou kunnen groeien, en derhalve de mensheid door de macht van het lijden zou kunnen verlossen.
Maria ondertekende met Haar jawoord het heilig Nieuw Verbond tussen de zielen en God, en stelde als Eerste Haar hele leven en Haar hele Wezen onbeperkt ten dienste van het Goddelijk Heilsplan. Indien Haar jawoord er niet was geweest, had de Ontvangenis van de Verlosser niet op dat door Gods volmaakte Wijsheid vastgestelde tijdstip plaats kunnen vinden. De volmaakte toewijding van Maria aan Gods Werken werd tot fundament van onze Verlossing.
Ik heb er reeds vaker mogen op wijzen, dat de vrije wil van de ziel van doorslaggevend belang is voor de ontwikkelingen van Gods Plannen, en derhalve voor de ontwikkeling van de wereld en van de geschiedenis. De reden hiervoor is, dat God de vrije wil van de mens als heilig en onschendbaar beschouwt: Hij grijpt principieel slechts in de ontwikkelingen in onze wereld in, wanneer zielen Hem daarom vragen. Wanneer God “buiten spel wordt gelaten”, laat Hij de zielen begaan. Precies om deze reden lopen in deze goddeloze wereld ontelbare ontwikkelingen uit op chaos: De geest der wereld ontbeert de Goddelijke Wijsheid. De ellende der wereld vindt zijn oorsprong niet in een onverschilligheid van God, doch in het feit dat de mens steeds weer verzuimt om Gods tussenkomst af te smeken. Anders uitgedrukt: overal waar de mens er niet om vraagt dat zijn vrije menselijke wil met de Wil van God zou mogen versmelten, wordt ellende geboren, omdat Gods Licht slechts opgaat waar het uitdrukkelijk wordt uitgenodigd.
Het is een niet mis te verstaan teken voor de volmaakte Liefde van God, dat Hij precies deze plaats waarop in de wereld zovele dingen ontsporen – de vrije wil van de mensenziel – tot sleutel voor de grootste verwezenlijkingen maakt. God wil Zijn Werken namelijk steeds weer door mensenzielen ondertekend weten, doordat deze laatstgenoemden Hem hun vrije wil opofferen. Slechts in de mate waarin de vrije wil van de mens één wordt met de Wil van God, levert zijn leven vruchten op, die blijvend mogen zijn. Dit is precies wat Maria ons heeft voorgeleefd, en wat door Maria naar aanleiding van Gods uitnodiging via de engel tot wellicht de belangrijkste mijlpaal van de heilsgeschiedenis is gemaakt: Maria heeft ten volle en onbeperktja“ gezegd tot Gods Werken en Plannen, en heeft daardoor de Verlossing van elke ziel van goede wil door Jezus mogelijk gemaakt.
Maria heeft ons hierdoor de weg getoond naar de verwezenlijking van de maximale vruchtbaarheid van onze ziel: de Verlossing als vrucht van de totale, onvoorwaardelijke overgave, waarbij de ziel niet meer voor zichzelf leeft, doch uitsluitend en alleen voor de verwezenlijking van Gods belangen. De ziel die zich dit als enige levensdoel stelt, heeft begrepen waartoe zij werkelijk in de wereld is gezonden. Zij laat hierdoor haar vrije wil, deze zo zwakke plek in de vruchtbaarheid van haar leven, restloos in de volmaakt vruchtbare Wil van God overvloeien, en ontsluit zich hierdoor voor de volheid der Verlossing en heiliging, en voor de Eeuwige Gelukzaligheid.
In deze Laatste Tijden geeft God er de voorkeur aan, dat de ziel het jawoord van Maria zou herhalen (in zichzelf tot bloei zou brengen) door dit jawoord precies jegens Maria uit te spreken, via de totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan Haar, die door God op grond van Haar volkomen eenheid met Zijn Wil tot Meesteres van alle zielen is verheven. Door onze totale toewijding aan Maria openen wij alle deuren van onze ziel voor de herhaling van de Menswording van Jezus in ons, door tussenkomst van Maria, zodat de Christus in ons Zijn leven kan voortzetten en onze Verlossing kan voltooien, omdat de Allerzuiverste, Maria, voor altijd de Meesteres van onze wil is geworden.
BRON tekst: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: sluier van goud.)Een mooie overweging op het feest van Maria-boodschap is het angelusgebed: zie blog het angelus-gebed:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten