zondag 18 december 2016

FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE


FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE:

(eerste zondag na Kerstmis) 

God heeft de mensenzielen geschapen opdat zij samen Zijn Rijk zouden vormen. Dit doel van God kan slechts worden bereikt wanneer (en in de mate waarin) zoveel mogelijk zielen zich vervolmaken in de beide levensdoelen van elke ziel op aarde: in de eigen heiliging, en in het leveren van hun persoonlijke bijdrage tot de voltooiing van Gods Heilsplan ten gunste van de zielen.
Opdat dit doel moge kunnen worden verwezenlijkt, inspireert God voortdurend de levenswijzen en organisatievormen die het beste tot deze verwezenlijking kunnen bijdragen. Zo schiep Hij de eerste man, en kort daarna de eerste vrouw, opdat deze tot elkaar zouden worden gebracht. Man en vrouw waren bedoeld om elkaar wederzijds aan te vullen. Zo ontstond in wezen het basisgezin, de levenslange verbinding van een man met een vrouw. Van deze verbinding verwachtte God dat deze tot eerste steen in de levensorganisatie van de mensenzielen op aarde zou worden, omdat de verbinding man-vrouw de best geschikte voorwaarden voor de ziel schept, om zich in alle deugden en in een heilige levenswijze te vervolmaken.
Man en vrouw vullen elkaar aan, omdat elk van de beide geslachten heel specifieke kenmerken bezit, niet slechts lichamelijk, doch ook op de hogere niveaus van het menselijk wezen. Om deze reden hebben man en vrouw elkaar in vele opzichten nodig. Aan de invulling van een leven met een lid van het andere geslacht kan echter op heel verschillende wijzen vorm worden gegeven.
De Heilige Familie van Nazareth (Jezus, Maria en Jozef) geldt als het absolute voorbeeld van een heilig, dit wil zeggen “Heil brengend” gezin, een gezin waarvan de leden in een oprecht bestreven van alle deugden samenleven, wier onderlinge relaties volkomen door ware onzelfzuchtige Liefde zijn getekend, en die deze ingesteldheid ook in al hun relaties naar buiten toe laten domineren.
Precies deze bestreving van alle deugden binnen de relaties tussen de gezinsleden maakt een gezin tot een onverwoestbaar geheel. De gezinnen in onze moderne samenleving lijden zwaar onder verscheurdheid, omdat de goddeloosheid aan zeer vele harten vreet. God, en de wil om Zijn Werken te doen (denken wij slechts aan het leven in concrete toewijding aan Maria!), is het cement dat alles samenhoudt.
In de Heilige Familie van Nazareth heeft God de zielen een modelverbinding tussen een man, een Vrouw en een opgroeiend Kind getoond, die een gezamenlijk leven leidden op de wijze zoals God deze vóór de erfzonde voor de mensenzielen had bedoeld: Een leven waarin man en vrouw er uitsluitend zijn om elkaar in de ziel te verheffen, respectievelijk de heilige voornemens van de respectieve levensgezel(lin) voortdurend te bevestigen, en waarin God en Zijn Werken onbeperkt centraal staan. Jozef en Maria leidden immers een volkomen vergeestelijkt leven, waarin elke handeling, elk woord, elke bestreving, elke gedachte en elk gevoel uitsluitend op de bespoediging van Gods Heilsplan waren gericht.
Men zou de beperking kunnen opperen, dat de Heilige Familie uit drie zielen bestond die in elk opzicht “ongewoon” waren: Gods Zoon, de Onbevlekte Ontvangenis, en een man die speciaal op aarde was om de Godmens en diens Moeder te beschermen en Hen in de materiële aspecten van het aardse leven te ondersteunen, en aan wie om deze reden buitengewone genaden waren verleend. De Heilige Familie van Nazareth was derhalve in al Haar werkingen daadwerkelijk heilig. Elk “gewoon” gezin dat uit eenvoudige zielen bestaat, kan dit ideaal nauwelijks bereiken. Niettemin geldt in Gods ogen voor alles, dat elke ziel zich onophoudelijk behoort in te spannen om Zijn voorstellingen van ideale toestanden zo dicht mogelijk te benaderen. Niet volgens het resultaat wordt de ziel geoordeeld en geëvalueerd, doch volgens de inspanning.
Laten wij vandaag tot de Heilige Familie bidden om de genade, onze nauwste relaties, in het bijzonder deze in het kader van een gezin, met volharding zodanig vorm te kunnen en willen geven, dat wij van ons gezinsleven, respectievelijk van onze nauwste banden met medezielen, stevige bouwstenen voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde mogen kunnen maken.
BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina ANIMARUM Apostolaat: (zie onderrichtingen: sluier van goud)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten