dinsdag 6 maart 2018

DE OCEAAN VAN DE MACHT VAN MARIA


DE OCEAAN VAN DE MACHT VAN MARIA:


Maria onderricht:
"Wanneer een ziel zich aan Mij geeft, leeft zij nog slechts voor één ding: ernaar te streven dat niemand anders dan Ik nog macht heeft over haar. Geen enkele kracht van duisternis kan aanspraak maken op een ziel, want elke ziel is Gods eigendom. Wanneer een ziel toch in de macht van de duisternis vervalt, is dit uiteindelijk de uitdrukking van haar eigen vrije wil. De satan heeft de mensenziel zo grondig bestudeerd dat geen enkele mogelijke menselijke zwakheid hem onbekend is. Via deze zwakheden oefent hij over de mensheid zijn verwoestende macht uit. Zielen, wees jullie er voortdurend van bewust dat de macht van de satan slechts een druppel is in vergelijking met de oceaan van Mijn macht. Welke onderdaan van een machtig rijk werpt zich op de knieën voor een mug doch negeert de Koningin van dat rijk?
De duisternis kan de zielen niets anders geven dan ellende, verwoesting en eeuwigdurend lijdenIk daarentegen, heb de macht om de zielen diepe vrede en de sleutel tot het Rijk van de Eeuwige Gelukzaligheid te geven. Maak jullie weerbaar tegen elke bekoring, elke verleiding, elke misleiding, elke dwaling, elke verblinding, elke wereldse invloed, elk ijdel tijdverdrijf, elke ondeugd, elke zwakheid. Maak onophoudelijk gebruik van mijn macht, die over jullie gespreid ligt als een deken van Hemelse kracht en Hemels Licht dat jullie kan beschermen tegen alles wat niet verenigbaar is met Gods Plannen en Werken. Maakt veelvuldig gebruik van de aanroeping die Ik jullie heb gegeven: Maria, machtige Meesteres van de zielen, ik lever alle duisternis over aan uw machtDeze aanroeping wekt Mijn vreeswekkende macht over alle duisternis zoals een explosie van Licht in een donkere nacht. Zij brengt Gods kracht tot leven op elke levensweg die in duisternis en ellende is gehuld".
"Jezus zei dat zijn bloed zou worden vergoten tot vergeving van de zonden. Vergeving van de zonden betekent, dat hun effecten, hun uitwerkingen in de ziel, ongedaan worden gemaakt, in die zin dat de greep van de duisternis op de zielen voortaan gebroken kan worden. Wanneer een ziel zondigt, kan men de uitwerking daarvan vergelijken met een gezwel in de ziel. Hoe méér de ziel de verlossende kracht van het Bloed van Christus afsmeekt, op mijn voorspraak, des te méér wordt dit gezwel teruggedrongen: het wordt kleiner en kleiner. Niettemin laat een gezwel ook wanneer het geneest, veranderingen achter in de cellen of weefsels waar het gezwel is begonnen. Om ook die sporen van verandering te compenseren, is het persoonlijk lijden, de beproeving, het kruis op de eigen levensweg, noodzakelijk. Het lijden van een ziel kan ook worden aangewend om de sporen van zonden in andere zielen te helpen genezen. Dit alles is een mysterie van Goddelijke Liefde en Barmhartigheid. Zielen, prijs de hindernissen op jullie levensweg."
"De aantrekkingskracht van de duisternis op zielen is zo groot omdat de duisternis de zielen steeds een gemakkelijk leven, een leven van genot, voorspiegelt. Zie toch hoe de krachten der duisternis te werk gaan: Zij lokken de zielen met de verleidingen van geld, bezit, macht, aanzien en ongeremde lichamelijke genietingen. De ziel die aan deze verleidingen toegeeft, belandt op de dwaalwegen van ondeugd en zonde: criminaliteit, verkwistingdrang, materialisme in zijn talloze vormen, hebzucht, ongenadige concurrentie, gevoelloosheid jegens de medeschepselen, zelfzucht, zedeloosheid, onmatigheid, hoogmoed, haat, vernietigingsdrang, zucht naar verdeeldheid, oneerlijkheid en zovele andere. Zielen, drie schilden kunnen jullie beschermen tegen al deze verleidingen:
1.Liefde
2.offerbereidheid en boetvaardigheid
3.nederigheid en eenvoud
De ziel die deze drie gesteldheden intens zoekt te beleven en in zich naar volkomenheid zoekt te voeren, wapent zichzelf tegen alle bekoringen en verleidingen, en ontvangt het Licht van onderscheiding tussen de wegen van Gods Voorzienigheid en alle dwaalwegen. De ziel in wie deze drie gesteldheden werkelijk leven, kan geen slavin van de duisternis worden. Zij zal naar het Licht worden getrokken en alle duisternis schuwen.
Waarom zijn deze drie schilden zo machtig? Omdat zij de ziel onderdompelen in de ervaringswereld van het Goddelijk Leven, dat de ziel vervult met tevredenheid, blijmoedigheid, aanvaarding, overgave, en zuiverheid in hart, geest en mond. De ziel in deze sfeer van beleving verwerft een grote macht op de poorten der Genade. In haar kan Ik volkomen heersen. Welnu, voor mij vlucht alle duisternis, want Ik draag in mij het Licht der wereld, de Geest van Wijsheid en heiligheid, en de scepter van de macht. Wie in mij gelooft, is onaantastbaar voor elke kracht die niet verenigbaar is met God."
BRON:Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie openbaringen 16 november 2007+29 februari 2008)


“Ik draag in mij het Licht der wereld, de Geest van Wijsheid en heiligheid, en de scepter van de macht. Wie in mij gelooft, is onaantastbaar voor elke kracht die niet verenigbaar is met God."
Geen opmerkingen:

Een reactie posten