zaterdag 18 november 2017

DE GOUDEN WEG VAN DE TOTALE TOEWIJDING


DE GOUDEN WEG VAN DE TOTALE TOEWIJDING:


(Verdere onderrichting over Mariatoewijding.)
"Zielen, Ik heb jullie meermaals onderricht dat Gods Werken naar de zielen toe slechts hun uitwerking krijgen indien, en in zoverre, de zielen hiertoe jegens God hun verlangen betuigen. De gouden weg van betuiging van dit verlangen, is de totale toewijding van de ziel, van heel haar wezen met al zijn gesteldheden en van heel haar levensweg, aan Mij. Door haar toewijding aan Mij, en de dagelijkse beleving daarvan, stelt de ziel zich onder Mijn leiding, heerschappij en bescherming, zodat de Genaden uit de Bronnen van Gods Liefde in hun meest veredelde vorm naar de zielen kunnen stromen om hen werkelijk naar hun verlossing en heiliging te begeleiden.
Vaak stellen zielen zich de vraag, of toewijding ten bate van een ziel, die niet door deze ziel zelf jegens mij wordt uitgesproken en beleefd, een waarde heeft, en zo ja, welke. Laat Ik daarom het volgend beeld gebruiken. Wanneer een ziel zichzelf aan mij geeft, geeft zij mij de bloem van haar hele wezen. Wanneer een ziel mij echter een andere ziel geeft, geeft zij mij niet de bloem doch het zaad van de ziel die zij aan mij toewijdt. Ik noem dit secundaire toewijding. Het verschil ligt hierin: Wanneer een ziel zichzelf aan mij toewijdt, geeft zij mij haar bloem zoals deze op dat ogenblik is. Wanneer een andere ziel mij diezelfde ziel in toewijding geeft, geeft zij mij het zaad, dat nog moet rijpen om op Gods tijd als een bloem voor mijn voeten op te bloeien. Die tijd moet blijken uit de bereidheid van de ziel zelf om mij toe te behoren. Dat kan op elk ogenblik tijdens haar aardse leven zijn, zelfs in haar laatste levensuur. Ik krijg geen volgroeide of geen opgroeiende bloem, doch zaad dat nog tot een bloem moet uitgroeien. Ik berg dit zaad in mijn Hart, opdat het voortdurend omhuld zou zijn door mijn Licht en warmte, en sneller moge uitrijpen voor zover de vrije wil van de ziel dit niet in de weg staat. Op Gods tijd behoort dan deze bloem daadwerkelijk tot Gods Rijk. Zaad dat aan mij wordt toegewijd, wordt intenser opgenomen in de stroom van Gods Genaden, dan zaad dat niet aan mij wordt toegewijd".
Het beeld van Maria als sleutel tot de ziel berust op het feit dat de mens die zich totaal aan Maria toewijdt, zijn ziel zo volkomen in Haar handen geeft dat Zij er alle macht over verkrijgt. De sleutel is hier symbool van macht en eigendom. Maria kan naar eigen goeddunken de ziel betreden, want zij is Haar bezit. Het is ook een symbool van bescherming: Wie de sleutel heeft, kan ook beletten dat ongewenste indringers binnenkomen.

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(zie openbaringen 20 november 2007)

GEBED:

 TOEWIJDING VAN EEN MEDEMENS AAN MARIA:


Lieve Moeder Maria, Koningin van Hemel en aarde,
Vol vertrouwen in uw Hemelse Liefde en uw onvergelijkbare macht leg ik het hele wezen van..... (naam) aan uw voeten neer. Ik vertrouw u de bescherming, bewaking en leiding over zijn/haar geest, hart, lichaam en ziel toe.
O Maria, wees de Meesteres van zijn/haar geest, opdat al zijn/haar gedachten door u beheerst zouden worden, op de Eeuwige Waarheid gericht zouden zijn en ten dienste zouden staan van het komend Rijk van Christus.
O Maria, wees de Meesteres van zijn/haar hart, opdat het vrij moge zijn van negatieve gevoelens, en een haard van zuivere, vurige Liefde tot God en de naaste moge zijn.
O Maria, wees de Meesteres van zijn/haar lichaam, opdat het een waardige tempel voor zijn/haar ziel zou zijn en met overgave ten dienste moge staan voor de uitboeting van de zonden der wereld.
O Maria, wees de Meesteres van zijn/haar ziel, opdat zij in het Licht der Genade moge leven en voor eeuwig God moge toebehoren.
Hoogverheven Koningin van alle zielen, ik lever..... (naam) aan u over, opdat u volkomen in hem/haar zou heersen en al zijn/haar gedachten, woorden, handelingen, bestrevingen en gevoelens aan uw Wil onderworpen zouden zijn. Wil hem/haar vrijwaren voor alle kwaad, hem/haar bevrijden van de gevolgen van zijn/haar zonden, en hem/haar leiden naar de Eeuwige Zaligheid in de Hemel.
3X weesgegroet, ten gunste van deze ziel.
(Bron gebed: Maria Domina Animarum Apostolaat, zie gebeden, gebed n°368)
"Maria, Koningin en Meesteres van alle zielen."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten