vrijdag 10 november 2017

MARIATOEWIJDING EN BEPROEVINGEN

MARIATOEWIJDING EN BEPROEVINGEN:Onderrichting:

De ziel die zich blind aan Maria weggeeft, wordt door Haar veilig naar de tuin van de nooit verwelkende rozen geleid, maar zij zal tijdens de reis moeten vaststellen dat de weg daarheen met zeer vele doornen is bezaaid, omdat elke levenssituatie nu eenmaal uit wereldse componenten is samengesteld, die op zich onvolmaakt en dus voor de ziel pijnlijk zijn, omdat de ziel van nature naar volmaakte Goddelijke dingen verlangt. Precies omwille van deze doornen is een voortdurende ontwikkeling in de ware onvoorwaardelijke Liefde onontbeerlijk: Het is de Liefde die het vuur moet aansteken om de doornen op de weg te verbranden, opdat de ziel zich niet aan hen zou kunnen verwonden.
De deugdelijkheid van de ziel kan niet aan het aantal van haar teleurstellingen of tegenslagen worden afgemeten. Het aantal teleurstellingen of tegenslagen van een aan Maria toegewijde ziel zijn dan nog veeleer een maatstaf voor het feit dat de Meesteres van alle zielen haar zeer doelmatig tracht te heiligen.

Beschouwen wij Jezus als Godmens. Hij leidde een leven van gebed, lijden, beproevingen, naastenliefde, overgave aan Gods Wil. Met elke ademtocht, met elk van zijn woorden en elk van zijn handelingen was Hij enkel en alleen op het welzijn van alle zielen van alle tijden gericht. Hoe werd Hij 'beloond'? Met onbeschrijflijk Lijden en de Kruisdood. Betekent dit dat Hij door God niet bemind werd, of dat de Eeuwige Vader Hem geen geluk gunde? De verdiensten van Jezus waren onmetelijk. Hij heeft er als Mens zelf niets aan gehad, maar ontelbaar vele zielen hebben aan Hem hun Eeuwige Gelukzaligheid te danken. Ook voor Maria, een geboren mensenziel, geldt dat Zij op aarde een onbeschrijflijk zwaar leven heeft geleid, en een ononderbroken strijd tegen de duivel heeft moeten voeren om hem aan Haar voeten te houden omdat hij nooit ophield, te trachten, Haar op ontelbare wijzen te verleiden. Op ons rust de zalige plicht, Jezus en Maria na te volgen. Ons Ware Geluk zal niet van deze wereld zijn. Slechts die ziel schrijft heilsgeschiedenis, die zichzelf uit Liefde offert opdat andere zielen van het zaad van haar liefdevol aanvaarde beproevingen mogen leven, en God en de Meesteres door de schoonheid van haar deugdzaamheid worden geprezen en verheerlijkt.

Het is voor ons, zielen, niet steeds mogelijk, in te zien waarom iets waarnaar wij intens hebben verlangd, niet mag plaatsvinden. De ziel die zich aan Maria weggeeft, moet zich in die mate zien te ontwikkelen, dat zij zich zonder meer door Haar, de Meesteres, kan laten beheersen, en zij zich ergens zelfs over elke tegenslag kan verheugen. Dat is de moeilijkste opgave die een aan Maria toegewijde ziel ten deel kan vallen, en deze zal elke aan Maria toegewijde ziel vroeg of laat ten deel vallen, en wel bij herhaling. Jezus zei: "Uw geloof heeft u gered". De totale Mariatoewijding is een zaak van blind geloof. De ziel die zich aan Maria weggeeft, wordt steeds weer door Haar op blinde gehoorzaamheid, blind vertrouwen, blind geloof en onbeperkte Liefde beproefd. Deze beproevingen hangen automatisch samen met lijden, hetzij lichamelijk, hetzij emotioneel, hetzij spiritueel. Elke met vrucht doorstane beproeving brengt de ziel een trede hoger op de lange trap naar de volmaaktheid. Omdat dit 'opstijgen' steeds met zelfoverwinning te maken heeft, maakt dit soms onzeker, en krijgt de ziel vaak de indruk, in een enorme leegte rond te zweven. In deze atmosfeer wordt zij heel vatbaar voor teleurstellingen, twijfel, angst om verder op te stijgen.
Het leven van een aan Maria toegewijde ziel kan zeer vruchtbaar worden. Alleen verlangt Maria dat u één en ander in uw leven anders zou inrichten. Een mens komt in zijn dagelijks leven met vele situaties in aanraking waarbij hij beslissingen moet nemen. Het spreekt vanzelf dat hij er automatisch van uitgaat, dat hij deze alleen maar zelf kan nemen. De genomen beslissingen blijken soms weinig vruchtbaar te zijn. Dit geldt niet alleen wat de gevolgen op het wereldse vlak betreft, maar nog meer met betrekking tot het Eeuwig Leven, het ware Heil van de ziel en het Heil van de hele Schepping. Inderdaad, wij vergeten dit gemakkelijk, maar al onze handelingen, woorden, en zelfs onze gedachten, gevoelens en verlangens en datgene wat wij nastreven, heeft zijn uitwerking op de Schepping als geheel. Of wij met dit alles vruchtbaarheid voor de Schepping en ons spiritueel Heil leveren, kunnen wij meestal niet vaststellen, omdat de spirituele vruchtbaarheid zich niet met de zintuigen laat waarnemen.
Op dit punt doet het ware geloof zijn intrede. De ziel die zich in al haar handelingen, gesproken woorden, gevoelens, gedachten en bestrevingen richt naar de richtlijnen van Maria, zoals Zij ons deze als Meesteres van alle zielen schenkt, strooit als het ware voortdurend Hemels zaad om zich heen. Dit betekent, Zij verspreidt Licht (Gods Waarheid!), Liefde, warmte, vreugde, vrede. Bovendien zal Maria Zich inzetten om deze ziel door inspiraties diep in het hart zo te richten, dat de ziel (gewoonlijk onbewust) steeds vaker precies die beslissingen neemt, die haarzelf en de hele Schepping Heil opleveren. Met andere woorden: De ziel bevordert in alles Gods Werken en doet datgene wat God van haar verlangt.
Dit is nu net de taak die Maria voor elke aan Haar toegewijde ziel op Zich neemt. Eigenlijk zou ik het eenvoudigweg als volgt kunnen formuleren: Wanneer de ziel zich volledig aan Maria overgeeft, in totale en onvoorwaardelijke toewijding, en deze toewijding in alle situaties van het dagelijkse leven beleeft door haar hart zuiver en op Maria’s adviezen gericht te houden, en zij steeds opnieuw om Haar bescherming en Haar leiding smeekt, zal deze ziel er steeds meer toe neigen, niet langer automatisch slechts haar persoonlijke wil te volgen, maar zij zal innerlijk een wegwijzer voelen, iets dat zij misschien zelfs niet kan verklaren, maar dat haar in alles de richting toont. Deze wegwijzer is Maria. Zij zorgt ervoor dat de ziel steeds méér Gods Wil volgt, en haar eigen verlangens minder en minder belangrijk vindt.
Vaak is het deze innerlijke omwenteling die de mensen ertoe aanzet, de indruk te krijgen dat de aan Maria toegewijde ziel 'veranderd is': De ziel die de Koningin des Hemels de kans geeft, in haar te heersen en er tot volle ontplooiing te komen, is als een ontluikende bloem: Zij straalt plots iets uit, wat er voordien niet (of niet in dergelijke mate) was. Dit 'iets' bestaat uit ware Liefde, zachtmoedigheid, blijmoedigheid, vertrouwen, moed, hoop, geloof en zuiverheid, dit wil zeggen: uit MariaZij is het, die Zich in de ziel uitstort. Dat is het effect van een goede toewijding. Dit effect is precies datgene wat 'wedergeboorte' wordt genoemd. Maria baart in de ziel de ware kiem van Christus en roept de Heilige Geest over de ziel af.
Dit alles leidt de ziel in een nieuw leven binnen, een leven met en in Maria, de Bloementuin van het Paradijs. Het geheim ligt eigenlijk eenvoudig in de bereidheid om de eigen wil door Gods Wil te willen laten vervangen. De ziel die zich werkelijk aan Maria overgeeft, geeft Haar daardoor in de eerste plaats de sleutel tot zichzelf (ziel, hart, geest, lichaam en wil.) Maria gebruikt dit geschenk niet om de ziel tot Haar gevangene te maken, maar om de ziel volledig te bevrijden. Zij doet dit door in de ziel alles te vernieuwen, en wel in de mate waarin de ziel Haar dit mogelijk maakt. Maria probeert steeds, de ziel die zich volledig aan Haar geeft, zo om te vormen dat Zij Zich in deze ziel goed kan voelen. Daarom bevrijdt Maria de ziel in de eerste plaats van al datgene wat haar kan hinderen, zich volledig te ontplooien voor Gods Werken: van onvruchtbare neigingen en gewoonten, van alle effecten van negatieve herinneringen, van negatieve toekomstbeelden, van gehechtheden aan wereldse dingen en belangen, en dergelijke.
U moet het zo beschouwen: Maria maakt van de aan Haar toegewijde ziel een tempel waarin Zij kan wonen. Daarom richt Zij deze tempel zo in, dat hij aan Haar noden voldoet. Maria’s noden zijn vooral Liefde, zuiverheid, onbeperkte gerichtheid op Gods Werken en Gods Wil, en ononderbroken lofprijzing aan God. Dit alles vindt Zij graag terug in de ziel die Haar 'toebehoort'. Zodra Zij de zielentempel naar Haar eigen model heeft kunnen omvormen, bekleedt Zij de muren met de Heilige Geest en brengt Zij daarin Jezus Werken ten uitvoer. Zolang u zich in Maria’s handen overgeeft, en u Haar de ware leiding over uw hele wezen laat overnemen, en u precies datgene volgt wat Zij u onderricht, hoeft u niet bang te zijn voor de hel. De ziel die Maria volgt, neemt stap voor stap Haar deugden over, en wordt ook op de meest uiteenlopende wijzen door Haar gewaarschuwd voor bekoringen.
“Smeek Maria steeds om bescherming en leiding, en Zij zal voor u een wegwijzer zijn!”
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(zie antwoordbrieven brief n°144+145)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten