donderdag 23 november 2017

TOTALE TOEWIJDING AAN MARIA

TOTALE TOEWIJDING AAN MARIA

HET WARE GELUK VOOR U EN VOOR DE WERELD:

Dit manifest wordt opgedragen aan de Allerheiligste Maagd Maria,
de machtige Meesteres van alle zielen,
voor de roeping van vele dienaren tot grondvesting van
het Rijk Gods op aarde 

God heeft de mens geschapen met de bedoeling dat hij een heilig leven zou leiden. Het eerste mensenpaar gaf echter toe aan de influistering van de satan om ongehoorzaam te zijn tegenover God. Deze eerste zonde van het mensdom wordt de erfzonde genoemd: Het gif van de satan werd in de ziel van de eerste mens gegoten, en zou alle verdere generaties belemmeren om te leven naar Gods beeld en gelijkenis. Voortaan zou de mens pas geheiligd worden voor zover hij het spoor van de beet van de duivelse slang uit zijn ziel zou weten te verwijderen door een leven in overeenstemming met Gods Wil: in de Ware Liefde, zuiverheid en alle deugden.
De erfzonde en de eindeloze reeks van zonden die de mens daarna is blijven bedrijven, hebben op de mensheid een steeds groeiende schuld jegens de Goddelijke Gerechtigheid gelegd. Deze schuldenlast heeft voor een ernstig onevenwicht in de Schepping gezorgd. Dit onevenwicht is de oorzaak van alle ellende die u om u heen kunt zien: oorlogen, strijd, ruzies, liefdeloosheid, honger, armoede, natuurrampen, en een steeds toenemende woekering van alle zonden en ondeugden. Het kwaad krijgt steeds méér greep op de mensheid, omdat deze door haar zonden de satan steeds méér macht verleent. God heeft de allerheiligste Maagd Maria voorzien als de Overwinnares van de satan. Maria werd als enige mens onbevlekt ontvangen, wat betekent dat Haar ziel niet de erfzonde in zich draagt. Uit Haar moest Jezus Christus, Gods Zoon, geboren worden om de mensheid door Zijn Lijden en Kruisdood te verlossen van de eeuwige verdoeming als gevolg van de erfzonde.
Om het Verlossingswerk van Jezus voor uzelf tot nut te maken, is het noodzakelijk dat u Jezus in uw leven volgt: U moet Zijn Woord geloven als de enige Waarheid van God, en Zijn aardse leven zoveel mogelijk navolgen, door te streven naar vervolmaking in alle deugden (Liefde, zuiverheid, eerlijkheid, oprechtheid, verdraagzaamheid, offerbereidheid, vergevingsgezindheid...) en door de liefdevolle aanvaarding van uw dagelijkse kruisen (de dagelijkse lasten, beproevingen, tegenslagen, pijnen, ziekten, verdriet.) Zo betaalt u uw eigen Eeuwige Gelukzaligheid in de Hemel, en helpt u de schuldenlast van de hele mensheid afbetalen, de macht van het kwaad breken en daardoor de wereld zuiveren van alle ellende.
De Heilige Maagd Maria heeft de macht gekregen om het Verlossingswerk van Christus in de wereld te voltooien en de satan definitief uit de wereld te verbannen, maar Zij mag dit slechts doen in de mate waarin de mensen Haar daarom smeken door vurig gebed en de offerande van hun hele leven aan Haar. Waarom? Omdat God steeds de vrije wil van de mensen respecteert.
Uw eigen geluk en dat van de hele wereld ligt dus in Maria’s handen. Verlangt u naar de Eeuwige Gelukzaligheid na dit leven, en hier op aarde naar een wereld van Vrede, Liefde en zonder ellende? Wijd dan uzelf, uw hele leven en alles wat u hebt aan Maria toe.
Hoe uzelf aan Maria toewijden?
Door Haar elke dag te zeggen dat u Haar bezit en eigendom wil zijn, Haar al uw handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen op te dragen, Haar elke dag te vragen dat Zij u in alles zou leiden, en door al uw lasten, beproevingen en lijden te aanvaarden opdat Maria het kan gebruiken voor Haar reddingsplan voor een nieuwe wereld: het Rijk van Jezus Christus op aarde. Want zo werkt toewijding: Uw lijden wordt MACHT en LICHT in Maria’s handen.
Hoe meer offers en beproevingen u aan Maria geeft in Liefde, aanvaarding en overgave (zonder protest), des te meer kan Zij Haar oneindige macht over de satan uitoefenen. Elk protest of ontevredenheid uit uw hart vertraagt Maria’s overwinning en stelt de vestiging van Gods Rijk van Geluk en Vrede op aarde uit.
Waarom u aan MARIA toewijden?
Omdat Zij over de macht van God zelf beschikt, en Zij door Haar uitverkiezing en Haar volmaakte overwinning over de zonde en de bekoring de duivel onder Haar voeten zal vernederen, want God heeft Haar voorbestemd als de Vrouw die de kop van de slang zal verpletterenHet zijn de zielen die zich totaal aan Maria geven, niet in woorden maar in daden, in het bijzonder door het offer van hun lasten, die als Haar dienaren de satan onder Haar voeten moeten leggen.
Deze toewijding is een heilig verbond. Van u wordt verwacht dat u het niet alleen nakomt in woorden, maar in de dagelijkse praktijk, en zonder voorwaarden te stellen. Indien u protesteert en mort over elke beproeving die uw dagelijks pad kruist, levert u geen bijdrage tot de redding van de wereld.
Laat uw dagelijks leed niet verloren gaan: Wijd u totaal toe aan Maria en beleef deze toewijding met uw hele wezen, en uw kruisen zullen u na dit leven de Hemel verdienen, de wereld redden uit alle ellende, en God verheerlijken. Van u wordt één ding verwacht: dat elk ogenblik van uw leven gericht is op de verwezenlijking van de intenties van Maria, niet van de uwe, want Zij wil toch slechts uw Eeuwig Geluk en de bevrijding van de wereld.

TOEWIJDING AAN MARIA 

VOLMAAKTE NAVOLGING VAN JEZUS CHRISTUS

Wordt een schakel in MARIA’S KETTING VAN LICHT
die het kwaad voorgoed aan banden zal leggen.
De Ketting van Licht bouwt aan:
         de heiliging van de zielen en 
         de definitieve nederlaag van de satan
om via de
        
Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria
te komen tot de definitieve
         grondvesting van Gods Rijk op aarde
ten bate van de
         voltooiing van het geluk en de uitbanning van alle ellende op aarde

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie Mariatoewijding: totale toewijding.)

Dagelijks toewijdinggebed aan Maria door de H.Grignion de Monfort:
O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik u heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan u toe en geef u, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied u de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef u het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.
“O MARIA, IK BEN GEHEEL VAN U.”
 Geen opmerkingen:

Een reactie posten