woensdag 15 november 2017

LEVEN ALS TOEGEWIJDE AAN MARIA


LEVEN ALS TOEGEWIJDE AAN MARIA:

"O Maria, ik ben geheel de Uwe."


Onderrichting:


"Toewijding aan Mij wordt door vele zielen zeer lichtzinnig begrepen en benaderd. Ik ben door God verheven tot Meesteres van alle zielen, en Ik moet de mensenzielen en de engelenkoren aanvoeren in de strijd tegen de krachten der duisternis, die zich schijnbaar meester hebben gemaakt van de Schepping, die Gods eigendom is. Vele zielen wijden zich aan mij toe, en verbazen zich erover dat zij zoveel strijd in hun leven ontmoeten. Ik wijs er de zielen op dat toewijding aan Maria een heilig verbond is waardoor de ziel zich met heel haar wezen en met heel haar leven inzet voor één enkel doel: de strijd tegen het kwaad. Zolang de ziel dit niet heeft begrepen, en geen besef heeft van de gevolgen van toewijding, is zij niet klaar voor een leven als toegewijde van Maria.
Een aan mij toegewijde ziel is vergelijkbaar met een soldaat die opgeroepen wordt voor dienst aan het front. De strijd tussen het Licht en de duisternis is de oorlog der oorlogen. De ziel die niet de ingesteldheid en de volhardende wil bezit om haar Meesteres te dienen tot en met de overgave van haar eigen leven en van alle zinledige genietingen van het bestaan in de wereld, kan zich niet mijn toegewijde noemen. De ziel die niet bereid is, en niet tot het uiterste gaat, om haar eigen zwakheden en gehechtheden te overwinnen, is niet klaar voor dienst aan het front, want deze ziel draagt de vijand reeds binnen in zich. De ziel die bereid is om alles op te geven voor mij, en om met moed, volharding en vertrouwvolle aanvaarding te strijden in alle beproevingen van het leven, zal de kracht krijgen om boven zichzelf en alle leed uit te groeien. Deze ziel zal nooit door de beproeving overrompeld worden, integendeel, zij zal groeien naar een punt waarop zij zich over de beproeving verheugt als over de absolute zingeving van haar hele bestaan als mens op aarde. Zij zal mijn allesoverheersende macht ervaren in haar eigen leven.
Als er iets onoverkomelijk zwaar lijkt, richt dan tot mij deze krachtige aanroeping: 'Mijn machtige Meesteres, wil in de kern van mijn wezen binnentreden, opdat ik met u in mij de poorten der hel kan bestormen, want voor u vlucht alle duisternis'. Geef deze aanroeping door aan de zielen, want zij vertegenwoordigt de kern van de gesteldheid die Ik van Mijn toegewijden verlang. Je zult mijn verpletterende macht en mijn bedwelmende Liefde ervaren, keer op keer. Getuig ervan. Ik ben je grote kracht. Ik wil ook de enige kracht van alle andere zielen zijn, zodra zij bereid zijn om niet meer voor zichzelf te leven, doch voor Mij.
"Door het vele leed en de zware beproevingen die de zielen ondergaan, wordt een groot gedeelte van de Waarheid voor hun ogen versluierd  De helse slang kronkelt wanhopig onder Mijn voet en slaat wild om zich heen. Zielen van Mijn Hart, jullie Meesteres heeft de macht. De duivelen zijn reeds overwonnen. Het is het voortdurend verkeerd gebruik van de vrije wil door mensenzielen dat ervoor zorgt dat de duivelen hun laatste schijnoverwinningen opstapelen. Prijs mijn macht, want bij elke prijzing van mijn macht drukt mijn voet harder op hen die nu reeds niets anders meer zijn dan de trofeeën van mijn overwinning. De zware beproevingen die mijn volgelingen lijden, vormen het zeker teken voor de wanhoop van de satan die aan en onder mijn voeten zwaar vernederd wordt".
"Zoveel zielen blijven niet alleen op hun beproevingen terugkomen, doch geven bovendien tegenover veel andere zielen uiting aan hun onvrede, en voegen hier nog hun oordelen aan toe wanneer zij hun medemens met de vinger wijzen als veroorzaker van hun beproevingen. Dit gedrag is niets anders dan het uitstrooien van het zaad van de duivel, zodat zijn werken zich vaak razendsnel verspreiden. Mede om die reden roep Ik steeds weer op tot gelatenheid, liefdevolle aanvaarding van alle kruisen die toch zo nietig en kortstondig zijn in vergelijking met de eeuwigheid die wacht na dit leven, en tot zwijgzaamheid.
De enige juiste en vruchtbare houding is deze, waarbij de ziel haar beproevingen deelt met mij alleen, deze aan mij opdraagt en mij om draagkracht en vermeerdering van haar Liefde vraagt. Ziehier de weg naar het ware geluk op aarde. Alle onkruid dat ontstaat uit het zaad der duisternis, wordt onder Mijn voet vertrapt. Ik verlang dat de zielen genieten van de uitingen en uitwerkingen van Mijn macht, doch zelf niets doen dat de aanwending van Mijn macht noodzakelijker maakt dan zij nu reeds is. Begrijp dit wel: Niets is opgewassen tegen jullie Meesteres, maar de grootste verheerlijking die de zielen Haar kunnen geven, is deze: Dat zij door hun gedrag en ingesteldheid mogelijk maken dat Zij op Haar troon kan blijven zitten omdat Haar Rijk een Rijk van Vrede is, en Zij kan regeren door de Wet van de Liefde. Geef Mij jullie totale inzet in de strijd tegen de duisternis, en help ze in geen geval zelf verder verspreiden".

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(zie openbaringen 11 augustus 2007)

Geprezen en verheerlijkt zij de macht van Maria, Koningin van Hemel en aarde.”Enkele krachtige aanroepingen voor in de strijd:

“Maria, machtige meesteres van de zielen, ik vertrouw op u!”

“O Maria machtige meesteres van alle zielen, ik lever aan u over het kwade in mezelf en uit mijn omgeving, verpletter het kwade onder uw machtige voeten.”

Geprezen en verheerlijkt zij de macht van Maria, Koningin van Hemel en aarde.”

O Hemelse Vader, stort het verlossend Bloed van Christus over ons uit. Verblindt alle kwaad in het Licht van Zijn Kruis.

O Maria, verneder de satan onder uw voeten. Verban alle duivelen en hun gevolg naar de eeuwige afgrond.

Door uw Onbevlekte Ontvangenis, o Maria, verpletter nu de kop van de duivelse slang, opdat het Rijk van Christus kome, en de duisternis voor eeuwig moge oplossen in het Licht.Amen.

Help door uw vurige gebeden en offers de wereld zuiveren. Elk gebed is een bloem van Hemelse Liefde en bespoedigt
de overwinning van het KRUIS VAN JEZUS CHRISTUS,
het symbool van Vrede, Liefde en Eeuwig Geluk. Een biddende ziel is een licht dat schijnt in de duisternis. Waar het Licht van Christus straalt, wijkt de duisternis en verdwijnen haat en ellende. Laat Jezus in u geboren worden,
WIJD U TOE AAN MARIA.
Laat u door Haar leiden en heiligen, en word Haar instrument van Liefde tot beschaming van alle kwaad, opdat Zij weldra voorgoed "de kop van de slang moge verpletteren".


Geen opmerkingen:

Een reactie posten