zaterdag 9 december 2017

DE VOLMAAKTE TOEWIJDING AAN MARIA


DE VOLMAAKTE TOEWIJDING AAN MARIA: EEN HEILIG VERBOND:
"O MARIA, IK BEN GEHEEL DE UWE."

Hoe kan men zich aan Maria toewijden zonder daarbij overbelast te worden?
De volmaakte toewijding aan Maria is een heilig verbond dat de ziel met Maria, en door Haar met God, aangaat. De ziel geeft zichzelf slechts uit onbeperkte Liefde en in blind vertrouwen aan de Koningin des Hemels en aan God. Om deze reden kan dit verbond de ziel geen verdiensten opleveren wanneer zij bang is, overbelast te worden. Het overbelast-zijn krijgt volledig nieuwe dimensies voor de ziel die zich werkelijk volledig en onvoorwaardelijk aan Maria heeft overgegeven. Dit betekent: Aangezien de aan Maria toegewijde ziel volledig voor de verwezenlijking van Gods Heilsplan en voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde wordt ingezet, zal zij onvermijdelijk zwaar worden beproefd. Echter, hoe groter haar Liefde tot God, tot Maria en tot haar medeschepselen wordt, des te meer zal zij renderen, en des te meer zal zij zich over elke beproeving verheugen. Er bestaat geen grotere verrukking dan deze: Zichzelf omwille van Maria volledig te verloochenen, terwijl men weet dat de Koningin des Hemels Zich daarover verheugt, want Haar glimlach wordt in het hart vertaald in een voordien onvermoede Vrede en een diepe inwendige rust.
Waarom worden wij voortdurend vervolgd en vernederd?
Omdat wij in onze armzaligheid Maria trachten te dienen. Maria (de 'Vrouw') is de tegenpool van de grote vijand van het Goddelijk Licht (de helse slang.) De ziel die tracht, Maria te dienen en bekend te maken in Haar werkelijke hoedanigheid, wordt onvermijdelijk vervolgd, want deze ziel wekt de woede op van diegene die op zekere dag volledig door de Koningin des Hemels vernederd en onwerkzaam zal worden gemaakt (de slang onder de voet van Maria.) Wie Maria volgt en dient, is een aanstoot voor de duisternis.

Aan het evangelisatiewerk deelnemen, kunt u het beste door in alle situaties van het dagelijks leven en in elke relatie tot mensen een lichtend voorbeeld van christelijke deugd en van ware toewijding aan Maria te zijn. Smeekt u Maria vurig dat Zij u van binnen uit zou leiden en versterken, want zonder Haar kan geen enkele ziel het Licht van Christus verspreiden.

Overzicht van het heilig contract van toewijding aan MARIA:

Toewijding aan Maria = de meest volledige offerande van uzelf aan de Allerheiligste Maagd Maria, die de leiding heeft over de grondvesting van het Rijk Gods op aarde, en die deze grondvesting voorbereidt met gebruikmaking van alle offeranden die door mensenzielen door totale toewijding in Haar handen worden gelegd.
Door Maria wil God de satan uit de wereld verdrijven en er het Rijk vestigen waarvoor Jezus Christus het eerste zaad heeft uitgestrooid. Maria wil dit verwezenlijken door de gezamenlijke vrucht van Haar onoverwinnelijke macht en de inbreng van mensenzielen. Daarom verlangt Zij de totale toewijding van zielen die bereid zijn tot een leven als Haar dienaren.
Door een bewust leven als toegewijde van Maria geeft u Haar:
·                                               Uw hele leven, verleden, heden en toekomst, alle ervaringen uit uw dagelijks leven (zelfs de meest banale.)
·                                               Al uw handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, bestrevingen, verlangens, pijnen, verdriet, lasten, angsten, beproevingen, ziekten, vermoeidheden, kwetsuren, onzekerheden, twijfels, en uw vrije wil (Maria’s Wil wordt de uwe.)
·                                               Uw hele wezen: ziel, geest, hart en lichaam.
·                                               Al uw relaties en omgang met mensen, en uw hele leefwereld (ook uw bezittingen en gebruiksvoorwerpen.)
·                                               Al uw gebeden, offers, boetedoeningen, verstervingen.
Maria kan al het bovenstaande gebruiken voor de voltooiing van Haar opdracht voor het Heil van de zielen. God heeft Haar de absolute herscheppende macht gegeven: de macht om alles wat negatief is of als negatief ervaren wordt, te veranderen in genaden en heilzame, genezende krachten.  Zo bereikt Zij heiliging, zuivering, loutering, bekering, en werkt Zij aan het fundament voor een nieuwe wereld: het Rijk Gods van Liefde, Vrede en geluk op aarde door verandering van alle duisternis in Licht, van alle haat in Liefde, van alle ziekte en dood van de zielen in wedergeboorte. Om een beeld te gebruiken: Bij uw eerste akte van toewijding ontvangt Maria u in Haar schoot, Zij draagt en voedt u, en baart u dan als vrucht van Haar Werk voor een leven in Haar dienst. U bent dan in spiritueel opzicht Haar bezit en eigendom, en moet bereid zijn om Haar uw leven te laten gebruiken volgens Haar welbehagen.
·        Absolute voorwaarde voor de voltooiing van Maria’s Werken is de onophoudelijke toewijding van uzelf, al uw ervaringen en al uw gesteldheden in lichaam, gedachten en gevoelens aan Haar, elk ogenblik van elke dag. Indien u dit verzuimt, leidt u een onvruchtbaar leven.
  * De toegewijde van Maria leeft uitsluitend en alleen door, voor, met en in Maria:
·                        DOOR Maria: Hij wordt bij zijn toewijding wedergeboren uit Maria.
·                          VOOR Maria: Zijn hele leven staat volledig in Haar dienst.
·                           MET Maria: Hij wordt verondersteld, Maria bij alles in zijn dagelijks leven te betrekken.
·                   IN Maria: Door betrachting van vervolmaking in alle deugden stelt hij Maria in staat om hem zodanig te kneden, vormen, bewerken en veranderen dat hij steeds méér 'in Haar overvloeit'.
* God heeft Maria bestemd tot Meesteres van alle zielen, en Haar alle macht gegeven over de mensheid. Reeds daarom verlangt Hij de totale toewijding van de zielen aan Haar, opdat Zij Haar macht ten volle kan ontplooien. Totale toewijding als volkomen gave van uzelf aan Maria, is het grootste eerbetoon dat u aan de Meesteres van alle zielen kunt brengen. God verlangt in deze laatste tijden een volmaakte overgave aan Maria. Om deze reden roep ik u op tot totale toewijding van uzelf aan Maria, en tot onderrichting aan uw medemens opdat ook hij de noodzaak en het Heil van zijn eigen totale toewijding aan Maria moge leren kennen.
De uiteindelijke doelstelling van de totale toewijding aan Maria is deze: Heil en zegen van bevrijding voor de hele mensheid, en heiliging voor uw eigen ziel.

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie antwoordbrieven, brief n°157
 +Mariatoewijding: 
de tempel van Maria.)

“De uiteindelijke doelstelling van de totale toewijding aan Maria is deze: Heil en zegen van bevrijding voor de hele mensheid, en heiliging voor uw eigen ziel.”


1 opmerking:

  1. Moeder van God en onze moeder , Maria Koningin van de vrede .Gij zijt gekomen om ons naar God te leiden. Bekom voor ons de genade niet alleen om te zeggen "Uw wil geschiede met mij" maar ook om echt de wil van God te vervullen, zoals Gij dat gedaan hebt,bidden wij U ! We plaatsen onze handen tussen Uw handen, opdat doorheen alle beproevingen en moeilijkheden , Gij ons naar God zou leiden.Door Christus onze Heer Amen.

    BeantwoordenVerwijderen