dinsdag 19 december 2017

MARIATOEWIJDING DE KONINKLIJKE WEG

MARIATOEWIJDING DE KONINKLIJKE WEG NAAR GOD:


Mariatoewijding is de koninklijke weg naar God. Maria is de Poort van de Hemel, de Spiegel van God, de Sleutel tot de schatkamer der Goddelijke Genaden, de Onbevlekte Ontvangenis die de kop van de satan zal verpletteren. Haar macht is onbegrensd, want God heeft Zijn eigen macht in Haar handen gelegd. Wat Zij verlangt, gebeurt: Als Meesteres van de engelen is Haar wil wet, en God weigert Haar niets. Geloof in Haar, geef Haar uw hele wezen en uw hele leven, teneinde geheel en al God toe te behoren. Wees Maria onderdanig, vereer Haar in de diepste nederigheid en eerbied, en wees in alles Haar dienaar/dienares. Hoe meer u uw wil aan Haar geeft om door Haar beheerst te worden, des te meer zal Zij u begenadigen. Verneder uzelf voor Haar, en Zij zal uw ziel verheffen tot ongekende hoogten. Zij bezit er de macht toe, want Zij is de Koningin van Hemel en aarde. Belijd voor Haar dat u Haar erkent als uw absolute Meesteres, en Zij zal u de ware vrijheid der heiligen bekomen. Maria’s grootheid en verhevenheid overtreft zelfs uw stoutste voorstellingen duizend maal. Wanneer u zich daarvan rekenschap geeft, zult u beginnen te begrijpen hoe zinvol het is, u aan Haar weg te geven, uw leven in Haar handen te leggen. Niets kan uw ziel nog schaden indien Zij volkomen over u heerst en u tot het uiterste bereid blijft om in alles Haar volmaaktheid in de deugden na te streven, voor zover dat voor een mens mogelijk is.

Maria heeft Zichzelf in de Tempel aan God opgedragen. Dit was totale toewijding. In Haar navolging kunt u uw hele wezen aan Haar opdragen (toewijden), om via Haar met heel uw leven geheel aan God toe te behoren. Toewijding is een heilig verbond dat u niet lichtvaardig mag sluiten. Het is als het ware een overeenkomst waarbij u uzelf aan Maria weggeeft als levenslange dienaar/dienares, om door uw offers, gebeden, apostolaat en onvermoeibare en ongeremde naastenliefde het Rijk van Christus op aarde te helpen bespoedigen, want dat is de kern van Maria’s taak. In ruil daarvoor bekomt Zij voor u het Eeuwig Leven, mits u uw dienst in staat van genade blijft vervullen.

Alleen wanneer een toegewijde als instrument de offers brengt om zijn leven totaal op Gods Heilsplan af te stemmen en zoveel mogelijk aan de wereld te verzaken (zoals Jezus het heeft uitgedrukt: "laat de doden hun doden begraven", met andere woorden: laat de wereldse zaken over aan hen die zich met de wereld bezighouden), neemt Maria voorgoed Haar intrek in haar/zijn hart en gebeuren onvervalste wonderen. Het grootste wonder is dat van de vereniging, de eenwording met het Hart van Maria, waarbij Zij in steeds meer opzichten en met steeds opvallender diepgang Haar eigen eigenschappen in het hart van Haar uitverkorene begint te drukken.

Vreugde is een vitale gesteldheid van het hart. Wie zijn toewijding aan Maria tot het uiterste toe beleeft en Maria ten volle in zijn hart laat leven en werken, oogst vanzelf de vreugde en blijmoedigheid. Zij vormt een groot eerbetoon aan Haar die hem alles geeft om reeds hier op aarde een voorsmaak van het Eeuwig Geluk te beleven.BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie gebeden, tussenteksten gebeden
1-250.)
 
“Niets kan uw ziel nog schaden indien Maria, volkomen over u heerst en u tot het uiterste bereid blijft om in alles Haar volmaaktheid in de deugden na te streven, voor zover dat voor een mens mogelijk is.”

Toewijdinggebed aan Maria door de H.Grignion de Monfort:

O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen,kies ik u heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan u toe en geef u,vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied u de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef u het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten