donderdag 7 december 2017

KETTING VAN VUUR, LICHT WAARHEID EN WARMTE

KETTING VAN VUUR, LICHT WAARHEID  EN WARMTE:


Maria onderricht:
"Ik kom de zielen het tijdperk van het Licht aankondigen, dat ingeluid wordt door Mijn totale heerschappij over de krachten der duisternis. God heeft de duisternis beheerst doorheen alle eeuwen. De mensenziel heeft haar overwonnen in de Kruisdood van de Godmens, Jezus Christus, en in het voorrecht van Mijn Onbevlekte Ontvangenis en Mijn leven vrij van alle zonde. In Mij zal de mensenziel de duisternis volkomen overwinnen in het zaad uit Mijn eigen zielentuin. Dit zaad stort Ik in deze tijd in de zielen die Mij in de mogelijkheid stellen om hen totaal te beheersen en hun leven en handelen volkomen richting te geven.

De totale en definitieve overwinning van het Licht op de duisternis moet nu aangekondigd worden door de bloei van Mijn zaad in de zielen die Mij waarlijk en onverdeeld toebehoren. Ik wil dat deze zielen het Licht verheerlijken door Mijn macht te prijzen in hun eigen leven, via hun gesteldheden van:
Blijmoedigheid, hoop, vertrouwen, geestdrift, stralende Liefde, tact, warme zachtmoedigheid, mildheid, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, verlangen naar volledige verzoening, tedere voorkomendheid, hulpvaardigheid, offerbereidheid en hechte onderlinge solidariteit.
Ik verlang een ketting van Licht en Vuur, Waarheid en warmte. De ware solidariteit onder Mijn zielen zal de schakels van deze ketting in elkaar laten klikken, Ikzelf zal het Vuur in de ketting sturen: het Vuur van de ware Goddelijke Liefde. Alle onwaarheid, dwaling en verborgen negatieve gevoelens zullen onder Mijn voeten gebroken worden, tot in deze zielen niets meer overblijft dan de warme gloed van de echte en onvoorwaardelijke Liefde".
" De dikke bolster van duisternis rond de zielen kan nog slechts gespleten worden door ware zelfverloochenende Liefde. Deze zelfverloochenende Liefde is Mijn eerste gebod aan hen die Ik heb gevormd tot Mijn liefdesslaven. Zij zijn het, die voor Mij zullen afdalen tot in de kern van de duisternis, opdat de zielen mogen zien dat de hel nu reeds onder Mijn voeten ligt".
"Wie totaal op Mij vertrouwt, zal baden in de stroom van Mijn macht".
"Geen mensenziel is waardig om Jezus te ontvangen, vanwege haar menselijke natuur die bevlekt is door de erfzonde. De ziel echter, die Mij TOTAAL in zich laat heersen, kan het punt bereiken waarop niet meer zijzelf leeft, doch Ik in haar. Op dat ogenblik ontvang Ik in haar de Christus. Deze toestand van eenheid met Mij kan worden bereikt wanneer de ziel zich door totale zelfverloochening volkomen van zichzelf weet te ontledigen. Deze toestand kan min of meer blijvend zijn, of kan nu en dan uitgroeien naar hoogtepunten. Hoe vuriger de ziel verlangt naar Mijn totale heerschappij, naar Mijn Wil als haar enige richtlijn, en hoe intenser zij werkt aan volkomen navolging van Mij in al haar gesteldheden, des te smaller kan de kloof worden die haar verhindert om Jezus waardig te ontvangen. Zie daarom hoe belangrijk het is dat de ziel bij de Heilige Communie, ja zelfs bij een geestelijke Communie, smeekt tot Mij om één te mogen en te kunnen zijn met Mijn Hart, en hoe belangrijk de navolging van Mij in blijvende totale toewijding is voor de groei van de ziel naar het echte Goddelijk Leven".
BRON:  Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen: 1-2 december 2007)

“Ik verlang een ketting van Licht en Vuur, Waarheid en warmte. Ikzelf zal het Vuur in de ketting sturen: het Vuur van de ware Goddelijke Liefde.”


Geen opmerkingen:

Een reactie posten