dinsdag 5 december 2017

LIJDEN EN TOEWIJDING AAN MARIALIJDEN EN TOEWIJDING AAN MARIA:


"De ziel die Mij in staat stelt, haar te verbouwen tot Mijn Tempel, zal door Mij omgevormd worden tot Mijn heiligdom in de mate waarin Ik daadwerkelijk in haar kan heersen. Uit Mijn Tempel laat Ik Hemelse geuren stromen over de omliggende landerijen. Beschouw het Bijbelse beeld van het water dat uit de tempel stroomt. Uit Mijn Tempel stroomt Mijn vruchtwater, dat de omgeving van de Tempel bevloeit en bevrucht, want het is drager van alle deugden en van het Licht van Christus. Mijn Rijk is het Rijk van Eeuwig Leven. Mijn Tempel is het gezegend raakpunt tussen Hemel en aarde. Ik bouw hem in de ziel, in het hart, in de geest, en Ik breid hem uit tot het lichaam en alle stoffelijke behoeften, tot het hele wezen van de geroepene zich aan Mijn voeten heeft neergelegd in volkomen overgave.
Op de grond die Mij toebehoort, bloeien Mijn rozen. Zij houden niet op, Mij te verheerlijken, want zij kennen hun Meesteres en weten dat Zij hen in Haar macht heeft. De Meesteres van de Tempel zal niet rusten alvorens de hele omgeving van Haar Tempel aan Haar voeten ligt. Begrijp dit wel: De ziel waarin Ik Mijn Tempel vestig, wordt Mijn dienares, en indien dit binnen haar roeping past, Mijn slavin. Van deze ziel uit bewerk Ik alle zielen die met haar in contact treden. Zalig de grond die Mijn voeten mag kussen.
 Voor alle tijden ben Ik voorbestemd om de vruchten van elk kruis te helpen rijpen. God had Mij voorbestemd om de Medeverlosseres naast Jezus, de Verlosser, te zijn. Mijn hele leven is een bolwerk van smarten en beproevingen geweest. Ik heb ze allemaal overwonnen en tot Hemelse vruchten laten uitrijpen, vruchten die ook vandaag nog alle zielen helpen voeden. Alle lijden is in Mijn macht geweest, en deze macht oefen Ik nog steeds ten volle uit in hen die zich totaal aan Mij geven. Elk lijden, elk kruis, elke smart, elke pijn, elke ziekte, elke beproeving, elke vermoeidheid, elke verwonding van het hart, die aan Mij toegewijd wordt, wordt door deze toewijding tot bron van Heil.
Wanneer een ziel erin slaagt, haar lijden te aanvaarden met Liefde, stelt zij hierdoor een teken voor het feit dat zij in Mijn macht is, want Ik leg Mijn eigen gesteldheden in de ziel die zich vrijwillig aan Mijn voeten neerlegt, in de mate van haar openheid en haar bereidheid om zichzelf te vergeten. Zie toch welke bron van geluk Ik voor deze ziel laat ontspringen: al haar ellende wordt onder Mijn voet verpulverd tot stof. Zij lijdt nog steeds, ja door de genadewerking lijdt zij vaak veel intenser dan de ziel die haar lijden niet onder Mijn macht heeft gesteld, doch zij draagt dit lijden op een heilige wijze, met Liefde en aanvaarding, zonder protest, zonder opstandigheid, en met geduld. Wanneer Ik heers over het lijden van een ziel, wordt zij tot medeverlosseres naast de eeuwige Moeder van Smarten. Het lijden dat door Mij wordt beheerst, wordt veranderd in een heilige offerande aan het Kruis van Christus, want het wordt totaal opgenomen in Mijn Hart, dat een heilige Offerkelk is.
Ik word voor Mijn dienaren en liefdesslaven tot een allerheiligst Altaar waarop zij al hun lasten tot nut van vele zielen maken. In Mijn meesterschap over het lijden van Mijn getrouwen gaat het Verlossingsmysterie zelf in vervulling. Daarom verlang Ik dat alle kruisen en beproevingen aan Mij toegewijd zouden worden met de woorden: 'Maria, machtige Meesteres van alle zielen, wees de Meesteres van mijn lijden. Wil dit kruis voor mij heiligen. Vermeerder mijn Liefde, opdat ik het voor u zou dragen met oprechte aanvaarding'. Omdat de ziel gedurende haar leven in een stoffelijk lichaam zo nadrukkelijk aan haar lichamelijkheid herinnerd wordt, vormt het voor haar een zeer verdienstelijke zelfoverwinning wanneer zij zich in het lijden en de beproeving totaal voor Mij weet weg te cijferen en de moed vindt om Mij in diepe deemoed Meesteres over haar kwellingen te laten zijn.
Onbeschrijflijk veel lijden wordt door de satan veroorzaakt in een poging om de zwakke mens te breken tot in de ziel. Wanneer de lijdende ziel zich aan Mijn voeten neerwerpt in overgave en dank ondanks het lijden, kan zij hierdoor deze wapens van de satan tegen hemzelf keren, zodat Ik zijn plannen kan vernietigen met zijn eigen wapens. Indien de mensheid uit de ellende bevrijd wil worden, moge zij dan niet de satan verder voer geven en zijn macht nog vergroten door onvrede over het lijden, doch het lijden in aanvaarding, geduld en nederigheid aan Mijn voeten neerleggen. Zeer grote dingen kan Ik er voor de hele mensheid mee doen. Zoveel lijden heeft door de eeuwen heen tot niets anders gediend dan tot verscherping van de klauwen van de satan. Laten de zielen Mij daadwerkelijk erkennen als de Meesteres van alle zielen, en hun eigen gelukzaligheid, reeds op deze aarde, zal hen tonen aan wie door God Zelf de macht is toegewezen. De satan heerst omdat de zielen hem dit toelaten. De Meesteres van alle zielen is geroepen om te heersen omdat God dit zo heeft beschikt.
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie openbaringen: 28 juni 2006.)
Maria, machtige Meesteres van alle zielen, wees de Meesteres van mijn lijden.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten